Czy przewożąc żużel potrzebne jest zezwolenie?

3.7/5 - (4 votes)

Przewóz żużlu a zezwolenie

Żużel zwany również szlaką to też odpad. Moje pytanie. Czy przewożąc ten odpad do klienta na wysypanie /utwardzenie/ drogi potrzebne jest jakieś zezwolenie? Od pracownika wypisującego wzt’kę dowiedziałem się, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby żużlem utwardzać drogę.

Czy przewożąc żużel potrzebne jest zezwolenie

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące transportu odpadów (konkretnie żużla), chcielibyśmy podać wytyczne związane z wymaganiami, jakie powinien spełnić przewoźnik.

Działania związane z transportem odpadów wymagają „wpisu do rejestru”.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, precyzuje jakie są obwarowania związane z taką formą prowadzenia działalności, tj. transport odpadów nie niebezpiecznych.

Art. 49 ust. 2 i 3 stanowi, iż w zakresie transportu odpadów wymagany jest „wpisu do rejestru”. Wpisu dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy.

Przewożenie żużla można wykonywać środkiem transportu, którego właściciel  posiada zezwolenie.

 

Transport żużla może być realizowany przez:

 • Przewoźnika posiadającego zezwolenie na transport żużla (kod odpadów 100101),
 • Jeśli usługę transportową (transport odpadów) będą również wykonywali podwykonawcy, każdy z nich powinien mieć zezwolenie na transport (z konkretnym kodem odpadów), a nie ten kto zleca taką usługę.

 

Dla firm zlecających transport, które nie posiadają własnych pojazdów możliwe są inne rozwiązania, które będą zależały od rodzaju umowy:

 • na podstawie umowy zlecenia usługi transportu odpadów przewoźnikom posiadającym zezwolenie na transport odpadów (wówczas firma handlująca żużlem nie musi mieć zezwolenia),
 • na podstawie umowy wynajmu środka transportu (z kierowcami lub bez) od firmy, która nie posiada zezwolenia na transport odpadów (wówczas firma handlująca żużlem musi mieć zezwolenie na transport odpadów).

 

Sposób postępowania z odpadami w transporcie uzależniony jest od nadanego kodu. Nadanie numeru (kodu) dokonuje się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 09 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).

„Żużel” pod względem prawnym zaliczany jest jako odpad, co oznacza, że podlega przepisom dotyczącym odpadów. Produkty uboczne powstające po spaleniu miału węgla kamiennego, zostały sklasyfikowane pod kodem: 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów.

 

Wymagane dokumenty związane z wydaniem zezwolenia na transport odpadów:

 • Wypełniony formularz wniosku (dostępny w każdym starostwie),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty, (wydanie zezwolenia jest odpłatne)
 • dokument ADR (w przypadku transportu odpadów niebezpiecznych),
 • dowody rejestracyjne pojazdów, które będą przeznaczone do transportu odpadów,
 • potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej (np. wpis do ewidencji).

 

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów?

 • Wykaz kodów odpadów, jakie będą przewidziane do transportu,
 • określenie terytorium (obszaru) wykonywania transportu odpadów,
 • podanie wszystkich pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów (tj. określenie ładowności oraz sposoby zabezpieczenia ładunku),
 • udokumentowanie możliwości organizacyjnych oraz technicznych, pozwalających na należyte wykonanie transportu (np. pracownicy z właściwymi kwalifikacjami).

 

Na podstawie Art. 51 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach nie podlegają wpisowi do rejestru:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 (tj. mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne),
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady.

 

Podsumowując

Przewoźnik, który wozi odpady musi posiadać właściwe zezwolenie. Osoba zlecająca transport (posiadająca odpad), może zlecić usługę transportu przewoźnikowi, który uzyskał zezwolenie. Zezwolenia nie potrzebuje odbiorca odpadów, który transportuje wytwarzany przez siebie odpad.

Uwaga! Przewoźnikom, którzy nie złożyli wniosku o wydanie nowej decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, Ministerstwo Środowiska przypomina, iż do 23 stycznia 2016 r. należy uzyskać właściwe zezwolenie ( zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Przedsiębiorcy, którzy będą zajmowali się tego typu działalnością, a nie uzyskają w przewidzianym terminie zezwolenia, będą traktowani jako prowadzący działalność bez wpisu do rejestru gospodarowania odpadami.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).

Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001923

 

Źródło:

„Vademecum Transportowca” z 2014 roku, opracowane przez Zespół Autorski Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Warszawie.