Szczegółowe wymagania i obowiązki dla transportu odpadów

4.5/5 - (4 votes)

Nowe regulacje prawne dotyczące transportu odpadów

 1. Zbyt ogólne zasady
 2. Zmiana przepisów o przewozie odpadów
 3. Przygotowanie do przewozu i transport
 4. Dokumenty towarzyszące przesyłce
 5. Oznakowanie środka transportu
 6. Podsumowanie

Nowe regulacje prawne

Z dniem 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Określa ono nowe zasady dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, wymóg posiadania dokumentów potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz szczegółowe oznakowanie środków transportu.

Co zatem powinni wiedzieć przedsiębiorcy transportowi zajmujący się tego rodzaju przewozami?

 1. Zbyt ogólne zasady

Odpady to różnorodne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się, lub jest zobowiązany do pozbycia. Różne może być źródło pochodzenia odpadów, rodzaj surowca z jakiego powstały, ich właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, stopień zagrożenia środowiska, czy potencjał do dalszego wykorzystania.

W celu zapobiegania i zmniejszenia negatywnego wpływu, wynikającego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, określono środki prawne służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. Wynikają one z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ustawa ta w pewien ograniczony sposób informowała w jaki sposób transportować odpady. Wynika z niej tylko, iż transport odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady. Wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów.

 1. Zmiana przepisów o przewozie odpadów

Właśnie w związku z tą ogólnością ustawy rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. wprowadzono kilka istotnych wymogów dla transportu odpadów. Zmiany powstały w strefie zasad przewożenia odpadów, wymogów dotyczących dokumentów towarzyszących przesyłce oraz konieczności oznakowania pojazdów przewożących odpady.

Nowe przepisy obowiązują od dnia 24.01.2018 r.

Uwaga!!! Przyjęte regulacje nie mają zastosowania do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.

 1. Przygotowanie do przewozu i transport

Zgodnie treścią tego rozporządzenia odpady inne niż niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadam niebezpiecznymi, ale tylko pod warunkiem że uniemożliwiony będzie ich kontakt.

Oprócz tego transport odpadów musi odbywać się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie.

Transport odpadów musi ponadto odbywać się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.

Transport odpadów musi odbywać się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.

Przewoźnik musi także ułożyć lub umocować transportowane towary (w szczególności te w pojemnikach lub workach) w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu. Przepisu tego nie stosuje się do odpadów transportowanych luzem lub w cysternach.

W przypadku zmiany rodzaju transportowanych odpadów, przed transportem odpadów przewoźnik musi upewnić się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po poprzednim transporcie odpadów, chyba że pozostałości po poprzednim transporcie odpadów nie wpłyną na właściwości transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.

 1. Dokumenty towarzyszące przesyłce

Zgodnie z nowymi wytycznymi odpady należy transportować wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów. Dokumentem tym może być: karta przekazania odpadów, faktura sprzedaży odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów, dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów lub inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada dokumentów.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy uzyskać dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Przepisów tych nie stosuje się, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz gdy transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg

 1. Oznakowanie środka transportu

Rozporządzenie wprowadza też bardzo ważną regulację dotyczącą oznaczenia pojazdów wiozących odpady. Środki transportu odpadów (stanowiące pojazd albo zespół pojazdów) należy oznaczyć odpowiednią tablicą. Wymaga się aby była ona koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości. Umieszcza się na niej napis „ODPADY” (napis koloru czarnego, wielkie litery o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm). Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy (do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości) oraz wysokości napisu (do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm), jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni.

W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą , na której j umieszcza się wielką literę „A” (koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm). Wzory oznakowania środków transportu odpadów zostały określone w załącznikach nr I i II do rozporządzenia.

Oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Tu również przepisów tych nie stosuje się, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz gdy transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

 1. Podsumowanie

Wszyscy przedsiębiorcy zajmujący się transportem odpadów mają od teraz obowiązek dostosowania pojazdów, które przewożą odpady do wymagań nowego rozporządzenia. Jest to związane głównie z koniecznością ich oznaczenia. Dokładne wzory oznakowań znalazły się w załącznikach do rozporządzenia. Istotnym wymogiem jest także posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są one odbierane.

Źródło: www.zmpd.pl, www.prawoilogistyka.pl, www.logistyka.net.pl, www.transport-expert.pl, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Rozporządzenie z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów