Transport odpadów

Oceń nas

Na świecie z każdym rokiem powstaje coraz więcej odpadów. W związku z tym środowisko naturalne narażone jest na niebezpieczeństwo, a gospodarowanie odpadami stało się globalnym problemem. Istnieją odpady, z którymi natura jest w stanie świetnie sobie poradzić. Jednak ogromna ich ilość musi zostać poddana odpowiednim procesom, dzięki którym zminimalizuje się negatywne skutki ich oddziaływania na glebę, wodę i powietrze. Transport odpadów, to trudne zadanie dla przewoźników. Właściciele firm transportowych oraz kierowcy muszą być świadomi tego, że często przewożą substancje potencjalnie niebezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Tego typu ładunki muszą być odpowiednio zabezpieczone. Samochody ciężarowe muszą być w dobry stanie technicznym, wyposażone w sprzęt i środki ochrony.
Głównymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przewozu drogowego odpadów są: Dyrektywa Rady 75/422EEC w sprawie odpadów, zmieniona dyrektywa Rady 91/156/EEC. Określają one ramy prawne dla gospodarowania odpadami. Państwa członkowskie mają obowiązek odzyskiwania lub usuwania odpadów w taki sposób, by nie zagrażać życiu ludzkiemu i środowisku. Zakazano również powstawania niekontrolowanych wysypisk oraz ujednolicono najważniejsze definicje, takie jak: ?odpady?, ?usuwanie?, ?odzysk?.
Kolejnym istotnym wskazaniem Dyrektywy jest ustalona hierarchia dotycząca odpadów:
1) Państwa Unii mają obowiązek zapobiegać lub ograniczyć ilość powstających odpadów oraz ich szkodliwość.
2) Jeśli to nie jest możliwe, powinny propagować recykling.
3) Składowanie odpadów na wysypiskach lub ich spalanie.
Wspólno Europejska ma sama uporać się z usuwaniem odpadów. Poszczególne państwa członkowskie są ukierunkowywane w ten sposób, by stały się samowystarczalne w tej sferze. Opłaty za odpady rozliczane są na terenie Unii zgodnie z zasadą ? zanieczyszczający płaci?. Dzięki temu duże fabryki płacą proporcjonalnie więcej niż na przykład gospodarstwa domowe.
Poszczególne rozporządzenia określają metodę postępowania z konkretnymi rodzajami odpadów, takimi jak: wraki aut, materiały niebezpieczne oraz wzory dokumentów, czy rodzaje opakowań.

W momencie kiedy kończy się zbiórka odpadów może rozpocząć się ich transport. Chodzi oczywiście o to, by dowieźć je bezpiecznie do miejsca ich utylizacji lub unieszkodliwienia (system jednostopniowy), ewentualnie do stacji przeładunkowej (system dwustopniowy).
Transport odpadów:
– nie może być uciążliwy lub stawić zagrożenia dla środowiska,
– które można sklasyfikować jako niebezpieczne, musi odbyć się zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych,
– odbywa się pod nadzorem doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.

Odpady można podzielić :
? ze względu na pochodzenie,
o rolne,
o komunalne,
o przemysłowe,
? ze względu na użyteczność,
o użytkowe (po przetworzeniu nadają się do wykorzystania),
o nieużytkowe,
? na stan skupienia,
o stałe,
o ciekłe (nie zalicza się ścieków)
o gazowe.

Odpady niebezpieczne są to takie, odpady, które w momencie przedostania się do środowiska stanowią dla niego zagrożenie. Są one określone w Ustawie o odpadach w załączniku:
– nr 2 – „Kategorie lub rodzaje odpadów niebezpiecznych”. Składa się on z dwóch części A i B.
– nr 3 – zawiera wykaz składników odpadów, które kwalifikują je jako odpady niebezpieczne, m.in.: związki berylu, wanadu, chromu (VI), kobaltu, niklu, miedzi, cynku, arsenu,
selenu, srebra, kadmu, cyny, antymonu, telluru.
– nr 4 – przedstawia właściwości odpadów, które powodują, że stają się one niebezpieczne. Są to odpady m.in.: wybuchowe, utleniające, wysoce łatwopalne, łatwopalne, drażniące, szkodliwe, toksyczne, rakotwórcze.