BAG w Niemczech – uprawnienia i zakres kontroli

4.5/5 - (29 votes)

Federalny Urząd  ds. Transportu Towarowego w Niemczech – uprawnienia i zakres kontroli

Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) czuwa nad przestrzeganiem przepisów przez podmioty krajowe i zagraniczne uczestniczące w transporcie towarowym przeprowadzanym na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Każdego dnia kilkuset kontrolerów sprawuje służbę na wszystkich niemieckich drogach – autostradach, drogach federalnych i krajowych. Kontrole te są bardzo szczegółowe i skrupulatne, a niemiecka inspekcja nie przepuści okazji by nałożyć karę na łamiących prawo.

Jak przebiega kontrola drogowa w Niemczech i czego kontrolerzy wymagają od cudzoziemców?

Niemcy MILoG

Kompetencje inspektorów BAG

Niemiecka Inspekcja Transportu Drogowego jest odpowiednikiem polskiego ITD. Rokrocznie przeprowadza ona kontrole kilkuset tysięcy pojazdów. Kontrolerom BAG przysługuje szereg uprawnień; podobnych do tych przysługujących policji. Kontrolerzy mają do dyspozycji specjalistyczne pojazdy, które są wyposażone w najnowocześniejszą technikę komputerową. Wszystkie grupy kontrolerów połączone są bezpośrednio z Centralą przez UMTS (Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej). Inspektorzy mogą sprawdzać kierowców i pojazdy we współpracy z policją, urzędem celnym oraz organem nadzoru nad prowadzeniem działalności gospodarczej. Kontrolerzy BAG są upoważnieni do zatrzymywania niemieckich i zagranicznych pojazdów samochodowych transportu towarowego oraz autobusów w ramach kontroli mobilnej przez wezwanie do zjechania na najbliższy parking lub w ramach kontroli stacjonarnych w miejscach przeznaczonych do wypoczynku i na parkingach przy autostradach.

BAG sprawdza czy został opłacony przejazd płatną drogą, czy kierowcy przestrzegają przepisów czasu pracy, czy pojazd nie przekroczył wymaganych wymiarów, nacisków na osie i masy całkowitej, czy przestrzegane są dopuszczalne normy poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń w pojazdach, czy nie są łamane zakazy ruchu. Uwaga kontrolerów często skierowana jest też na badanie stanu technicznego pojazdów i zabezpieczenie ładunku (czy zostały wybrane prawidłowo punkty mocowania zabezpieczeń/lin).

W ramach kontroli BAG sprawdzane są szczególnie wymagane dokumenty tj. licencje, certyfikaty, dokumenty dotyczące przewożonego towaru, polisy OC oraz ubezpieczenia od szkód towarowych. Dodatkowo przy transporcie towarów niebezpiecznych sprawdzana jest ważność zaświadczenia ADR kierowcy, dokumenty przewozowe według rozdziału ADR oraz poprawne oznaczenie nalepkami ostrzegawczymi towarów. Oprócz tego inspektorzy sprawdzają przyrządy kontrolne, tarczki, karty kierowcy, wydruki z tachografu cyfrowego oraz inną wymaganą przepisami dokumentację czasu pracy. Kontrolerzy mogą także sprawdzić czy przestrzegane są przepisy Ustawy o podatkach od pojazdów samochodowych i Ustawy o podatku obrotowym oraz przepisy dot. pobytu i zezwolenia na pracę; mogą także zweryfikować ubezpieczenie społeczne.

Wytyczne dla kierowców

Polscy kierowcy wielokrotnie nie potrafią porozumieć się z niemieckimi inspektorami BAG. Niestety problemy z komunikacją często kończą się tym, że kontrolerzy nakładają na firmę wyższą karę. Aby uniknąć takich problemów warto wyposażyć kierowcę w przetłumaczone na język polski niemieckie zwroty. Należy też przygotować wymagane do kontroli dokumenty (w języku polskim oraz niemieckim); w tym prawo jazdy, dokumenty pojazdu, zapis czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku kierowcy, listę ładunkową, zezwolenia ogólne, zezwolenia wyjątkowe etc. Ważne aby dokumenty te były zgodne ze stanem faktycznym.

Przede wszystkim jednak należy wcześniej przeszkolić swoich kierowców – zaznajomić ich z zakresem kontroli BAG oraz poinstruować jak wygląda przykładowa rozmowa z inspektorem. Ważne jest także zapewnienie kierowcom bezpośredniego kontaktu z przewoźnikiem/dyspozytorem w przypadku kontroli.

Warto również uświadomić kierowcom, że powinni oni bezwzględnie współpracować z kontrolerami i być dla nich uprzejmi. Kierowcy podczas kontroli BAG są zobowiązani udzielić informacji odnośnie własnych danych osobowych, danych przedsiębiorstwa oraz danych dotyczących przewożonego ładunku. W razie zgłoszenia przez kontrolerów zastrzeżeń kierowcy nie powinni szukać wymówek albo usprawiedliwień, czy „zwalać” winę na kogoś innego. Mają oni jednak prawo do nieskładania zeznań dotyczących stanu faktycznego, nie muszą też przyznawać się do winy – funkcjonariusz w takim przypadku musi na protokole dokonać odpowiedniej adnotacji z podaniem przyczyny odmowy podpisania, jednakże nie może „zmusić” osoby kontrolowanej do podpisania jakiegokolwiek dokumentu.

Także w przypadku otrzymania grzywny kierowcy nie muszą jej płacić (gdy zdaniem kierowcy mandat jest nałożony niesłusznie). W innym przypadku lepiej jest zapłacić mandat od razu, gdyż wówczas nie zostanie wszczęte dalsze postępowanie w sprawie zarzutu popełnienia wykroczenia wobec wszystkich, których zarzut dotyczy. Ważne aby kierowca był wyposażony w gotówkę, gdyż tylko w ten sposób można uiścić grzywnę na miejscu.

Podsumowując

Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego wykonuje szereg zadań związanych z samochodowym transportem towarowym. Aby uniknąć kłopotów podczas kontroli BAG, dobrze wiedzieć, czego niemieccy kontrolerzy wymagają do cudzoziemców. Inspektorzy podejmują określone działania w zależności od rodzaju i stopnia wykrytego naruszenia; w razie poważnego naruszenia określonych przepisów bezpieczeństwa kontrolerzy mogą nawet zabronić dalszej jazdy.