Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać licencję na transport międzynarodowy?

3/5 - (4 votes)
zdjęcie do artykułu o licencjach transportowych, dokumentacji potrzebnej
zdjęcie do artykułu o licencjach transportowych, dokumentacji potrzebnej

Sprawdź jak uzyskać licencję transportową i jakie dokumenty są wymagane.

Chcesz zacząć zarabiać na życie wykonując transport drogowy rzeczy w ruchu międzynarodowym pojazdem o DMC powyżej 3,5t? Musisz posiadać licencję. Dokument ten jest wydawany na okres od 2 do 50 lat. Od Ciebie zależy na jak długo licencja będzie wystawiona.

Złóż dokumenty

Przed wejściem w życie ustawy o transporcie funkcję zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika pełniła licencja transportowa. Obecnie należy wystąpić z wnioskiem o wydanie osobnego zezwolenia. Jeśli ubiegasz się o licencję wspólnotową i nie występowałeś z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez starostę, złóż następujące dokumenty w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.

3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

  •  roczne sprawozdanie finansowe
  •  gwarancja bankowa
  •  ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

  • 9000 euro ? na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd.

W roku 2014 wartość 1? wynosi 4,2308zł

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej.

6. Oświadczenie dotyczące kierowców.

7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

8. Wykaz pojazdów.

9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

 

Przygotowane szablony dokumentów nr 1, 2, 5, 6,7,8 znajdziesz na: http://gitd.gov.pl/botm/