Kabotaż w Niemczech dla busów do 3,5tony

4.5/5 - (4 votes)

3,5t kabotaz w NiemczechKabotaż w Niemczech dla busów do 3,5tony, pytania i odpowiedzi

Z powodu trudności związanych z tematem kabotażu w Niemczech dla busów odpowiadamy na kilka pytań naszego czytelnika wyjaśniąjacych w pewnym stropniu to zagadnienie

1. Czy na terenie Niemiec obowiązuje prawo kabotażowe (ograniczenia kabotażowe) dla busów do 3,5tony (jak wygląda sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii)?

Jeżeli chodzi o Niemcy, kwestie związane z wykonywaniem transportu drogowego reguluje niemiecka ustawa o towarowym transporcie samochodowym, Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG). Zgodnie z § 1. ust. 1. GüKG:

?Jako towarowy transport samochodowy rozumiany jest prowadzony w ramach działalność gospodarczej lub odpłatny przewóz towarów przy wykorzystaniu pojazdów samochodowych, które wraz z przyczepą posiadają dopuszczalny ciężar całkowity przekraczający 3,5 tony.?

I choć GüKG w § 7. nakłada na przewoźników obowiązek posiadania w pojeździe w czasie wykonywania przewozu stosownych uprawnień i zezwoleń a dodatkowo w § 7. obowiązek posiadania ubezpieczenia, z § 1. ust. 1. dość jasno wynika, że ustawa nie ma zastosowania do przewozów wykonywanych pojazdami o DMC nie przekraczającej 3,5 tony. W odniesieniu do takich przewozów nie mają zatem zastosowania postanowienia ustawy GüKG.

Należy również zwrócić uwagę, że prawo obowiązujące w poszczególnych krajach Unii Europejskiej musi spełniać wymogi określone we wspólnotowych aktach normatywnych. Kwestie dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (przewozów kabotażowych) reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. W art. 1. ust. 5. lit. c) tegoż rozporządzenia również stoi wyraźnie, że:

?5. Następujące rodzaje przewozu i przejazdów bez ładunku dokonywanych w powiązaniu z takim przewozem nie wymagają posiadania licencji wspólnotowej oraz są zwolnione z wszelkich zezwoleń przewozowych:

c) przewóz rzeczy pojazdami silnikowymi, których dopuszczalna masa całkowita, włącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczep, nie przekracza 3,5 tony;?

Należy zatem uznać, że w każdym innym kraju Unii Europejskiej uregulowania dot. przewozów pojazdami o DMC do 3,5 tony są podobne. Niestety jeśli chodzi o kraje nie będące w UE (Szwajcaria i Norwegia) należałoby zerknąć do uregulowań prawnych obowiązujących w tych krajach.

 

2. Czy na busach do 3,5 tony obywatel kraju 3 potrzebuje świadectwa kierowcy?

W kwestii świadectwa kierowcy, nasz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (znowelizowana 05 kwietnia 2013 r.) w art. 32a. odwołuje do uregulowań unijnych a w szczególności do rozporządzenia (WE) nr 484/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92 i (EWG) nr 3118/93 w celu ustanowienia świadectwa kierowcy (Dz. Urz. WE L 076 z 19.03.2002).

Zgodnie z art. 3. ust. 1. pkt. 2) polskiej ustawy o transporcie drogowym ?Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów: 2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy?. Zatem obowiązki w tym zakresie wynikające z samej ustawy i wspólnotowych aktów prawnych nie dotyczą przewoźników i kierowców wykonujących przewozy pojazdami o DMC do 3,5 tony.

 

3. Czy osoba będąca właścicielem firmy transportowej a będąca obywatelem kraju 3 potrzebuje świadectwa kierowcy.”

Świadectwo kierowcy dotyczy kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportowych i również tych przewoźników, którzy wykonują przewozy jako kierowcy. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, świadectwo kierowcy jest wydawane przewoźnikowi na jego wniosek. Odpis takiego świadectwa otrzymuje każdy kierowca kraju trzeciego (spoza UE) i jest on zobowiązany mieć takie świadectwo ze sobą w czasie wykonywania przewozu i okazywać je na każde żądanie organu kontrolującego.

Praktyka jest taka, że przy przewozach pojazdami o DMC do 3,5 tony nie jest wymagane świadectwo kierowcy (zarówno przez prawo polskie jak również wspólnotowe) i organy kontrolujące nie wymagają od kierowców posiadania takich świadectw. Wypada jednak aby kierowcy z krajów trzecich posiadali przy sobie pozwolenie na pracę i prawo jazdy wydane w kraju pochodzenia.

Jeżeli chodzi o wykonywanie przez przewoźników z krajów trzecich (spoza UE) przewozu kabotażowego na terenie Polski, zgodnie z u.t.d. na taki przewóz wymagane jest zezwolenie. Jednakże jak już podałem powyżej, przywołane podstawy prawne nie dotyczą wykonywania przewozów pojazdami o DMC do 3,5 tony, zatem większość obowiązków nie będzie mała zastosowanie do przewozów wykonywanych takimi pojazdami.