Kabotaż we Francji, przepisy, zasady, obowiązki

4/5 - (1 vote)

Przepisy kabotażowe we Francji

Kabotaż drogowy towarów stanowi we Francji kluczową rolę dla międzynarodowych firm transportowych; szczególnie polskich. We Francji obowiązują ogólne zasady dotyczące kabotażu, jednakowe dla wszystkich państw EU oraz wewnętrzne przepisy francuskie. Chcąc zatem wykonywać działalność przewozową w zakresie operacji kabotażowych na terenie Francji należy znać szczegółowe wymogi prawa. Za łamanie przepisów grożą wysokie mandaty a niestety bardzo często dochodzi do naruszeń elementarnych zasad dotyczących przewozów kabotażowych.

Co zatem warto wiedzieć o kabotażu we Francji i co może się zmienić w tej kwestii dla polskich przewoźników po wprowadzeniu francuskiej stawki minimalnej dla zagranicznych kierowców?

Francja Kabotaż

Otwarcie rynku a ścisła reglamentacja

Francja otworzyła swój rynek dla międzynarodowych przewoźników w 2009 r., kiedy to Rząd wdrożył dyspozycje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustalające wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku transportu towarów drogą lądową (nowa regulacja weszła w życie 10 grudnia 2009 r.). Zgodnie z przyjętymi zasadami kabotaż drogowy towarów może być wykonywany, pod pewnymi warunkami, na terytorium Francji przez przedsiębiorstwo znajdujące się na terytorium innego kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Co ważne przewoźnicy z krajów nie mających prawa do wykonywania operacji transportu kabotażowego podlegają karze jednego roku więzienia.

Jednocześnie w obawie przed silną konkurencją (szczególnie ze Wschodu) strona francuska wprowadziła liczne przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w zakresie usług kabotażowych, mające na celu przede wszystkim ograniczenie kabotażu oraz zapewnienie ścisłej kontroli tej działalności i wzmocnienie sankcji wobec zagranicznych przedsiębiorstw nie zarejestrowanych na terytorium Francji. Tym samym Rząd francuski od początku broni ponad 40000 swoich rodzimych przedsiębiorstw związanych z transportem towarów drogą lądową. Zatem z jednej strony rynek francuski został otwarty dla zagranicznych przewoźników, z drugiej istnieje jednak ścisła reglamentacja działalności kabotażowej.

Jakby tego było mało już niebawem ma zacząć obowiązywać we Francji stawka minimalna dla zagranicznych kierowców. Po jej wprowadzeniu przewoźnicy prowadzący tam operacje transportowe (szczególnie kabotaż) będą musieli objąć swoich pracowników minimalnym wynagrodzeniem w wysokości 9,60 euro brutto za godzinę. Dla polskich firm usługowych może oznaczać to wyrzucenie z tamtejszego rynku i upadłość wielu z nich. Dla firm z Francji jest to szansa na zmniejszenie konkurencji i rozwiązanie problemów z realizacją kontraktów.

Warunki przewozów kabotażowych

Wracając jednak do przewozów kabotażowych warto znać podstawowe warunki i zasady tego rodzaju transportów (póki jeszcze polscy przewoźnicy są w stanie bez przeszkód korzystać z międzynarodowych rynków i świadczyć na nich swoje usługi).

Przewóz kabotażowy oznacza krajowy, zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z przytoczonym wcześniej Rozporządzeniem 1072/2009. Inaczej mówiąc kabotaż drogowy towarów to każda operacja transportu towarów (załadunek, rozładunek) pomiędzy dwoma punktami na terytorium danego kraju, wykonana przez przedsiębiorstwo, które nie jest rezydentem tego kraju.

  • Aby móc wykonywać przewozy kabotażowe wymagane jest posiadanie licencji wspólnotowej (wymóg posiadania licencji nie istnieje w przypadku dokonywania przewozów kabotażowych pojazdami do 3,5 DMC).
  • Jeśli kierowcą jest obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej, musi on posiadać świadectwo kierowcy.
  • Istotne jest, iż przewóz kabotażowy może rozpocząć się dopiero po dostarczeniu przesyłki w ruchu międzynarodowym (przewoźnik musi udokumentować, że przewoził przesyłkę w ruchu międzynarodowym i że doszło do całkowitego rozładunku towarów będących przedmiotem tego przewozu).
  • Przewóz kabotażowy musi być wykonywany tym samym pojazdem, którym wykonany został przewóz międzynarodowy.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem przewoźnik jest uprawniony do wykonania trzech przewozów kabotażowych na terytorium państwa, w którym dokonał wyładunku przesyłki z ruchu międzynarodowego (na podstawie maksymalnie 3 listów przewozowych).
  • Ostatni dopuszczalny przewóz kabotażowy musi się zakończyć w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia rozładunku przesyłki w ruchu międzynarodowym.
  • W przypadku, gdy Francja jest krajem tranzytowym w transporcie międzynarodowym dozwolona jest tylko jedna operacja kabotażu w ciągu maksymalnie trzech dni, licząc od wjazdu pojazdu na pusto do Francji (przewoźnik nie może przekroczyć 7 dni od dnia rozładunku towaru w ruchu międzynarodowym).
  • Na przewoźniku ciąży obowiązek udowodnienia wykonywania przewozu kabotażowego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
  • Każdy kierowca pojazdu wykonującego operację kabotażu musi posiadać międzynarodowy list przewozowy (CMR) dotyczący uprzedniej operacji transportu międzynarodowego, której podporządkowana jest działalność kabotażowa oraz listy przewozowe (LP) każdej zrealizowanej operacji kabotażu. Każdy z dokumentów musi określać, poza informacjami obowiązkowymi, datę wyładunku towarów oraz numer rejestracyjny pojazdu, który wykonał operację przewozową. Informacje te mogą być naniesione ręcznie lub mieć formę elektroniczną; ważne aby były dostępne na miejscu podczas kontroli przez organy kontrolujące ruch drogowy lub transport międzynarodowy.

Uwaga!!! Kontrola działalności kabotażu drogowego towarów odbywa się również na podstawie danych zarejestrowanych przez tachograf oraz informacji dotyczących ładunku.

Podsumowując

Przewozy kabotażowe przyczyniają się do zoptymalizowania transportów oraz zminimalizowania pustych przebiegów. We Francji oraz w pozostałych państwach EU obowiązują ustalone warunki wykonywania przewozów kabotażowych przez przedsiębiorców zewnętrznych (określone są ściśle przez Rozporządzenie) oraz odrębne przepisy prawa francuskiego w zakresie usług kabotażowych w transporcie towarów.

Brak respektowania tych warunków wiąże się z karami finansowymi dla przewoźnika. Pojazdy przedsiębiorstw nie przestrzegających przepisów regulujących kabotaż we Francji podlegają unieruchomieniu aż do momentu zaprzestania naruszania prawa a sam przewoźnik podlega karze grzywny w wysokości 15000 €. Także za brak obowiązujących dokumentów lub przedstawienie dokumentów niekompletnych grozi grzywna w wysokości 1500 €.