Prawa przedsiębiorcy podczas kontroli ITD w firmie.

5/5 - (2 votes)

Do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w firmie trzeba się dobrze przygotować.

Należy okazać niezbędne dokumenty, a także być do dyspozycji kontrolerów. Może się zdarzyć sytuacja, że inspektor, określony ustawą termin przekroczy. Niniejszy artykuł przybliży temat praw przedsiębiorcy podczas kontroli ITD w firmie.

Prowadzący działalność powinien wiedzieć, że nie może odmówić poddania się kontroli i nie wpuścić do przedsiębiorstwa inspektorów kontroli. Jednak może zażądać, aby przestrzegali oni jego praw i nie nadużywali uprawnień.

Inspekcja_Transportu_Drogowego

 

Obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli w firmie:

 1. Na żądanie inspektora należy sporządzić i wydać kopie wskazanych w zawiadomieniu dokumentów (tylko tych z zakresu kontroli).
 1. Należy zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych (najlepiej wydzielone pomieszczenie).
 1. W razie konieczności należy zapewnić niezbędne środki techniczne do wykonywania czynności kontrolnych tj. dostęp do telefonu czy komputera.

 

Zasady przeprowadzania kontroli w firmie określa ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584). Artykuły ustawy gwarantują przedsiębiorcy wiele praw, których organy kontrolne muszą przestrzegać. Kontrola musi być prowadzona tak, żeby nie zakłócać pracy firmy.

Organ nie może kontrolować przedsiębiorcy dłużej niż przewiduje ustawa.

 • 12 dni roboczych w mikroprzedsiębiorstwach,
 • 18 dni roboczych w małych przedsiębiorstwach,
 • 24 dni roboczych w średnich przedsiębiorstwach,
 • 48 dni roboczych w pozostałych przedsiębiorstwach.

 

Uwaga! Każdy organ kontrolny ma określony czas na kontrolę. Nie można równocześnie prowadzić więcej niż jednej kontroli. Określa to art. 82 ustawy o swobodzie gospodarczej.

Z zakazu tego wyłączone są niektóre sytuacje, np.:

 1. Przeciwdziałanie popełnieniu przestępstw lub wykroczeń, przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenie dowodów jego popełnienia.
 1. Kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 1. Przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej.

Kontrole przeprowadzane przez ITD rzadko mogą być w ten sposób uzasadniane.

Ponad to ITD nie ma prawa do przerwy w kontroli i inspektorzy muszą zdążyć z przeprowadzeniem jej (łącznie z analizą czasu pracy oraz sporządzeniem protokołu) w wymaganym terminie.

Kontrola może być przeprowadzana tylko w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych (upoważnienie musi być pisemne).

 

O planowanej kontroli w firmie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego musi poinformować przedsiębiorcę na 7 dni wcześniej. Na zawiadomieniu muszą być wskazane dokumenty, które będą sprawdzane podczas kontroli, m.in.:

 1. Dokumenty związane z dostępem do rynku przedsiębiorcy, tj. certyfikat kompetencji zawodowych.
 1. Lista samochodów używanych do przewozu rzeczy.
 1. Wypisy z licencji.
 1. Ubezpieczenia OC.
 1. Akta pracownicze kierowców, m.in.: umowy, ważność badań lekarskich, zaświadczenia o ukończeniu kursów na przewóz rzeczy itp.

Istotne jest ustalenie, jaka czynność jest początkiem kontroli, a jaka jej końcem.

Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyjmuje się, że:

 • Kontrola zaczyna się z dniem okazania przedsiębiorcy legitymacji służbowej kontrolującego i upoważnienia do jej przeprowadzenia wraz z podjęciem pierwszej czynności kontrolnej.
 • Kontrola kończy się z datą sporządzenia protokołu kontroli. Wynika to ze specyfiki postępowania, które jest uporządkowanym ciągiem czynności. Od zebrania wymaganej dokumentacji i jej sprawdzenia aż do spisania protokołu.

Aby udowodnić, że kontrola trwała zbyt długo, przedsiębiorca nie musi gromadzić dokumentów. Z daty doręczenia upoważnienia będzie wynikać, kiedy kontrola się rozpoczęła, a z daty sporządzenia protokołu, kiedy się zakończyła.

 

Podsumowując

Źle kojarzy nam się słowo „kontrola”. Jednak z perspektywy lat, można zauważyć, iż podejście kontrolujących zmieniło się. Celem kontrolującego nie jest „zniszczenie” przedsiębiorcy. W dzisiejszych czasach kontrolujący wychwytuje błędy i nakazuje ich usunięcie. Pamiętajmy, że zakres kontroli nie może wykraczać poza wskazany w upoważnieniu. W protokole końcowym zawarte są ewentualne błędy wraz z podstawą prawną (stosując się do wskazań można dokonać uzupełnień). Każdy ma prawo do wniesienia w terminie 14 dni zastrzeżeń do protokołu kontroli (w zależności od potrzeby z wnioskami dowodowymi). Poniżej zamieszczamy wzór sprzeciwu przedsiębiorcy w przypadku zbyt długiej kontroli ITD. Może kiedyś okazać się pomocny.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584)

 Link do pełnej treści ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000584

WZÓR – „sprzeciw przedsiębiorcy w przypadku zbyt długiej kontroli ITD”