Ubezpieczenie dla przewoźnika, odpowiedzialność i jak wybrać

4/5 - (2 votes)

Jak przewoźnik może zapewnić sobie właściwą ochronę ubezpieczeniową?

Prowadzenie działalności transportowej to dość ryzykowne przedsięwzięcie. Przewoźnicy chcąc skutecznie zabezpieczyć  swoje interesy wykupują najczęściej polisy OCP mimo tego, że są one dobrowolne. Jednak w wielu przypadkach ochrona ubezpieczeniowa okazuje się niewystarczająca, gdyż przedsiębiorcy przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem nie do końca znają swoją odpowiedzialność wobec innych podmiotów oraz nie potrafią dobrze rozpoznać wszystkich zagrożeń związanych z realizacją umów transportowych. Nad czym zatem należy się zastanowić zanim udamy się do zakładu ubezpieczeń?

ubezpieczenie

 

Cena czyni cuda?

Każda polisa OCP (cena a OCP i OCS)  jest inna i nie zależy to wcale od dostępnych na rynku ofert, ale przede wszystkim od samego zawierającego umowę. To przewoźnik decyduje w większości o jej zakresie i wybiera jaką ochronę sobie zapewni w sytuacji powstania szkody. Niestety liczne przykłady pokazują, że gro przedsiębiorców kieruje się niską ceną polisy. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że wysokość wyliczonej składki ma duży wpływ na udzieloną ochronę ubezpieczeniową. Jak się łatwo domyślić, im składka jest niższa, tym ochrona naszego majątku jest bardziej wątpliwa. Podpisując taką umowę sami narażamy się na poniesienie szkody.

Pamiętajmy!!! Warunki umowy negocjujemy sami i sami wyznaczamy ramy oraz zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Od treści zawartej umowy zależeć będzie od jakich ryzyk nas rzeczywiście ochroni dana polisa.

 

Niewłaściwa weryfikacja polisy to brak rzeczywistej ochrony

Oprócz ceny przewoźnicy bardzo często popełniają też inny podstawowy błąd przy zawieraniu umowy. Mianowicie ograniczają się wyłącznie do zapisu w polisie tylko pewnych rodzajów towarów, których przewozem się obecnie zajmują. Zasadnym byłoby jak najszersze określenie rodzajów ładunków, które będą transportowane (szczególnie tych o podwyższonym ryzyku). Często przewoźnicy zapominają też o włączeniu do zakresu ubezpieczenia palet, platform, czy kontenerów, będących zabezpieczeniem danego towaru. W razie ich uszkodzenia przewoźnik może ponieść poważne straty finansowe.

Określając zakres terytorialny, na którym świadczymy usługi transportowe warto zastanowić się czy nie zmieni się on w przyszłości. Sprawa dotyczy przewozów międzynarodowych. Wiele firm ubezpieczeniowych stosuje bowiem wyłączenia z odpowiedzialności za szkody powstałe na terytorium konkretnych państw. Aby zapewnić sobie pełną ochronę kraje te należy włączyć w zakres swojej polisy przy zawieraniu umowy lub dopilnować tego później, gdy z jakiś względów zmienimy kierunki swoich tras. Także w przypadku podjęcia się wykonywania przewozów kabotażowych należy pamiętać, że nie wchodzą one w zakres ubezpieczenia przewoźnika w ruchu międzynarodowym i należy rozszerzyć swoją ochronę o tego typu działalność.

Duże znaczenie ma także suma ubezpieczenia i franszyza redukcyjna. Decydując o ich wysokości musimy pamiętać o tym, że ubezpieczyciel w razie powstania szkody wypłaci odszkodowanie wyłącznie w granicach umówionej kwoty. Jeśli zatem utracimy lub zniszczymy drogocenny ładunek (np. na skutek pożaru, czy w wyniku wypadku środka transportu), resztę odszkodowania zleceniodawca będzie mógł dochodzić z naszego majątku. A im większa wartość przewożonych towarów, tym większą kwotę trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni.

Niewłaściwe określenie ochrony ubezpieczeniowej przez przedsiębiorców, niedokładne rozpoznanie zasad własnej odpowiedzialności oraz niepełna identyfikacja wszystkich ryzyk, które mogą się pojawić w przyszłości, w wielu przypadkach skutkuje właśnie odmową wypłaty całości lub części odszkodowania.

 

Niedostosowanie się do spełnienia obowiązków

Zakłady ubezpieczeń bardzo często odmawiając spełnienia świadczeń wskazują też na niedostosowanie się przez przewoźnika do spełnienia konkretnych obowiązków. Gro spraw dotyczy np. kradzieży lub rabunku (ładunku lub całego zestawu) na parkingu niestrzeżonym. Ubezpieczyciel najczęściej zastrzega bowiem w umowie ubezpieczenia jakie wymogi musi spełniać miejsce postoju i prawie w 100% przypadków musi to być właśnie parking strzeżony. Warto zwrócić na to uwagę i uczulać swoich kierowców, gdzie mają parkować. Jednak chyba bardziej zasadnym będzie rozszerzenie za dodatkową opłatą polisy o miejsca, gdzie zwykle dokonywane są postoje z uwzględnieniem możliwość pozostawienia pojazdu z towarem bez opieki w sytuacjach wynikających z potrzeb transportowych np. przestrzegania czasu pracy, oczekiwania na rozładunek lub załatwienie formalności finansowych i celnych.

Innym przykładem może być odmowa odszkodowania w przypadku, gdy zakład ubezpieczeń wymaga aby przewóz był wykonywany na podstawie listu przewozowego, w którym zostaną wpisane wszystkie stosowne informacje. W momencie niedopełnienia przez kierowcę obowiązku podania w liście przewozowym danych ubezpieczonego (nazwy oraz adresu) możemy mieć poważne problemy.

Na szczególną uwagę zasługuje też kwestia rażącego niedbalstwa. Zakłady ubezpieczeń bardzo często odcinają się od swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wskazując na niewłaściwe działanie kierowcy. Dla ubezpieczyciela rażącym niedbalstwem jest np. przekroczenie prędkości, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz wszelkie inne uchybienia, których zawodowy kierowca lub przewoźnik nie powinien się dopuścić. Dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy stosowną klauzulą rozszerzyć polisę o szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa.

 

Im więcej rozszerzeń, tym lepiej

Przykładów można byłoby oczywiście mnożyć. Dobre OCP powinno zawierać zatem szereg innych dodatkowych rozszerzeń np. o szkody rzeczowe powstałe wskutek winy umyślnej, wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej, wskutek niezastosowania się do poleceń nadawcy, wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej pojazdu, szkody spowodowane przez oszustów, którym przewoźnik zleci przewóz towaru, czy wynikające z nieterminowego podstawienia środka transportu pod załadunek.

 

Uwaga!!! Uważnie zweryfikujmy jakie ryzyka niesie nasza działalność i na tej podstawie dopiero wybierzmy ubezpieczenie, które zagwarantuje nam realną ochronę. Z uwagą czytajmy też ogólne warunki ubezpieczenia, które mogą nieść ze sobą wiele wyłączeń.

 

Podsumowując

Ubezpieczenie OC przewoźnika jest nieobowiązkowe, ale bezsprzecznie warto je mieć. Nie istnieją żadne ramy takiego ubezpieczenia, czy zasady odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń, dlatego od nas samych zależy jaką umowę zawrzemy z firmą ubezpieczeniową. Właściwe rozpoznanie specyfiki prowadzonej przez nas działalności pomoże w wyborze odpowiedniej polisy, która w możliwie pełny sposób zabezpieczy nasze interesy. Nie zawierajmy też standardowej umowy tylko dlatego, że jest tania. Negocjujmy zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia bo naprawdę warto wcześniej zadbać o tzw. ?święty spokój?.

 

Informacja za oc-przewoznika.info, TSL biznes 11/2014