Dokumenty i pozwolenia przy przewozie alkoholi wysokoprocentowych i artykułów spożywczych

4.6/5 - (5 votes)

Odpowiadamy naszym czytelnikom:

Temat: Transport alkoholu i artykułów spożywczych. 

Treść wiadomości: Dzień dobry. Proszę o informację jakie dokumenty i pozwolenia powinien posiadać przewoźnik podejmujący ładunki typu alkohol wysokoprocentowy i artykuły spożywcze (nie dotyczy szybko psujących się artykułów).

Nasza odpowiedź:

Dokumenty i pozwolenia przewoźnika przy przewozie alkoholi wysokoprocentowych i artykułów spożywczych

dokumentacja przewoz alkohol artykuły spożywcze

Prowadzenie działalności zarobkowej, opierającej się na transporcie żywności, wiąże się oczywiście z pozyskaniem odpowiednich zezwoleń oraz wdrożeniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Przewoźnik musi stosować się przede wszystkim do regulacji zawartych w Ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 r., Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r., które określa wymagania sanitarne dotyczące środków transportu żywności oraz Rozporządzenia (WE) 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (jeśli takowa żywność będzie przedmiotem przewozu).

Transport żywności

Aby móc transportować żywność należy złożyć dokumenty w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym (w oddziale właściwym dla miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy).

Sanepid musi zatwierdzić i zarejestrować pojazdy, którymi zamierza Pan przewozić artykuły spożywcze.

Dodatkowo należy uzyskać weterynaryjny numer identyfikacyjny u właściwego Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego jeśli będzie Pan przewoził produkty pochodzenia zwierzęcego (np. konserwy mięsne, miód, zupy typu instant).

Transport produktów pochodzenia roślinnego (nawet tych niewymagających warunków chłodniczych np. przyprawy, konserwy owocowe, kawa) wymaga również uzyskania zaświadczenia z właściwego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Warto też wiedzieć, że wszystkie podmioty, które produkują i wprowadzają żywność do obrotu (firma transportująca żywność jest również podmiotem działającym na rynku spożywczym) mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP. System HACCP opiera się na: analizie zagrożeń zdrowotnych oraz krytycznych punktach kontroli, ustalonych na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń; w śród nich muszą znaleźć się procedury utrzymania właściwego stanu sanitarnego środka transportu.

Komplet dokumentów dotyczących stanu sanitarnego musi zawsze znajdować się w kabinie kierowcy pojazdu wraz z dokumentami związanymi z przewożonym ładunkiem.

Proszę pamiętać także o tym, że kierowcy transportujący żywność muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia.
Zapewne wie Pan, że transport żywności wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań adekwatnych dla poszczególnych kategorii produktów spożywczych a żywność podczas transportu musi być odpowiednio chroniona.

Aby zapewnić bezpieczeństwo żywności należy dobrać właściwą formę transportu w zależności od grupy i podgrupy transportowanych produktów. Zgodnie z przepisami środki spożywcze mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu i w taki sposób, aby nie została naruszona jakość zdrowotna oraz cechy organoleptyczne tych artykułów. Artykuły muszą być tak rozmieszczone i zabezpieczone w środkach transportu, aby nie nastąpiło ich zanieczyszczenie. W otwartych środkach transportu mogą być przewożone wyłącznie artykuły w opakowaniach hermetycznych lub wodoszczelnych oraz takie, które nie wymagają w czasie przechowywania i transportu zachowania szczególnych warunków w zakresie temperatury, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych artykułów przed zanieczyszczeniami i oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Środki transportu muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i posiadać konstrukcję umożliwiającą łatwe utrzymanie czystości i porządku, a także dezynfekcję – w przypadkach, gdy jest to niezbędne.

Transport alkoholi

Jeśli chodzi zaś o transport alkoholi, to zalicza się go również do transportu produktów spożywczych (obowiązują tu takie same zasady), jednak ze względu na specyfikę tego towaru jego przewóz wymaga fachowej wiedzy, dużego doświadczenia oraz zastosowania specjalistycznych pojazdów (w czasie przewozu wyrobów alkoholowych konieczne jest m.in. przestrzeganie właściwej temperatury; wahania temperatury mogą znacząco wpłynąć na przydatność alkoholu do spożycia). Alkohole powinny być także odpowiedniego posegregowane podczas transportu  każdy w swojej grupie. Wszyscy pracownicy pracujący przy transporcie alkoholu powinni również posiadać aktualne książeczki zdrowia.
Należy też pamiętać, że przewóz napojów alkoholowych w niektórych przypadkach może podlegać przepisom międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR. Alkohol etylowy (etanol, spirytus) w roztworze wodnym powyżej 24% jest materiałem niebezpiecznym (UN 1170 etanol w roztworze) i jego przewóz podlega przepisom ADR. Roztwory wodne alkoholu etylowego, zawierające nie więcej niż 24% objętościowych alkoholu, nie podlegają przepisom ADR. Napoje alkoholowe grupy pakowania III (materiały stwarzające małe zagrożenie) przewożone w naczyniach o pojemności do 250 litrów, nie podlegają przepisom ADR.