Firma handlowa, a pośrednictwo w transporcie

3.5/5 - (4 votes)

posrednictwoFirma handlowa, a pośrednictwo w transporcie

Odpowiadamy na pytanie czytelnika:

„Posiadam firmę handlową i chcę do swoich usług dołożyć usługi transportowe. Nie będę kupował samochodów tylko chcę korzystać z firm transportowych, inaczej mówiąc pośredniczyć w transporcie. Moje pytanie czy do tego typu usług muszę robić licencję? Skoro ja będę korzystał z usług kogoś na rzecz kogoś? Jeśli tak to jakie dokumenty są niezbędne i gdzie się udać, by je wyrobić?”

 

Te kwestie reguluje ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców1), która weszła w życie z dniem 15 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z art. 4., użyte w ustawie określenia oznaczają:

3) transport drogowy – krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy; określenie to obejmuje również:

a)  każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, niespełniający warunków, o których mowa w pkt. 4,

b)  działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;

 

WYMOGI PRAWNE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

Zgodnie z art. 5b. ust. 2., podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Zgodnie z art. 5c. ust. 2., licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2);

2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro.

Zgodnie z art. 5c. ust. 1., licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2. (na pośrednictwo przy przewozie rzeczy), udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy ? osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;

 

POŚWIADCZANIE SYTUACJI FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 5c. ust. 3., sytuację finansową, o której mowa w art. 5c. ust. 2 pkt 2), potwierdza się:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;

2) dokumentami potwierdzającymi:

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d) własność nieruchomości.

 

ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI

Przed złożeniem wniosku o wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy proponuję dokonać stosownego rozszerzenia działalności i wpisu w CEIDG lub KRS. Dla pośrednictwa przy drogowym przewozie rzeczy będą miały zastosowanie PKD 2007 o symbolach 52.21.Z lub 52.29.C.

 

ORGANY WYDAJĄCE LICENCJĘ

Zgodnie z art. 7. ust. 4. pkt. 2), organem właściwym w sprawach udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

W celu uzyskania precyzyjnych informacji nt. procedury wydawania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy oraz kosztów z tym związanych proszę wejść na stronę swojego starostwa powiatowego lub udać się do urzędu.

 

UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

Po uzyskaniu takiej licencji będzie Pan uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Przed przystąpieniem do wykonywania tej działalności należy uzbroić się w stosowną wiedzę na temat zasad prowadzenia tego typu działalności, praktyk obowiązujących w rynku TSL oraz ryzyka, z jakim ono się wiąże.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I UBEZPIECZENIE

Ponieważ prowadzenie tego typu działalności jest związane z szeregiem zagrożeń i odpowiedzialnością cywilną, przed podjęciem działalności w tym zakresie należy wykupić stosowne ubezpieczenie. Z uwagi na praktyki panujące w sektorze TSL, odpowiednim produktem będzie ubezpieczenie OC spedytora rozszerzone o OC przewoźnika umownego ? przez zakupem polisy należy jednak zwrócić się do eksperta, który zajmuję się problematyką transportową, w celu właściwego skonfigurowania zakresu ubezpieczenia.