Firma spedycyjna, zabezpieczenie w wysokości 50.000?

3.8/5 - (6 votes)

klauzulaOdpowiadmy na pytania czytelników:

„Witam. Poszukuję ubezpieczenia na otwarcie firmy spedycyjnej. Czy ktoś zna firmę, która daje zabezpieczenie w wysokości 50.000??”

 

Zgodnie z art. 5c. ust. 2., licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2);

2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro.

 

Zgodnie z art. 5c. ust. 3., sytuację finansową, o której mowa w art. 5c. ust. 2 pkt 2), potwierdza się:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;

2) dokumentami potwierdzającymi:

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d) własność nieruchomości.


Ustawa o transporcie drogowym nie przewiduje innej formy potwierdzania zdolności finansowej, aniżeli określone powyżej. Organy wydające takie licencje (starostwa powiatowe) w celu udokumentowania sytuacji finansowej zazwyczaj nie akceptują żadnych polis ubezpieczeniowych ? przynajmniej nie powinny. Na rynku ubezpieczeniowym nie ma produktu, który by spełniał wymagania ustawy, nie oznacza to jednak, że żadne starostwo nie akceptuje polis OC spedytora jako zabezpieczenie do licencji spedycyjnej. Proszę udać się do swojego starostwa powiatowego i zasięgnąć stosownych informacji.