Jak poprawnie rejestrować dojazd kierowcy do miejsca pracy?

3.9/5 - (7 votes)

Rejestracja dojazdu kierowcy do miejsca pracy

Jak poprawnie rejestrować dojazd kierowcy do miejsca pracy

Kwestia prawidłowej rejestracji dojazdu kierowcy z domu lub bazy do miejsca postoju pojazdu (i odwrotnie) wzbudza czasem gorące emocje wśród personelu firm transportowych. Zdarza się, że przewoźnicy chcieliby traktować go jako odpoczynek (w końcu pracownicy nie wykonują wtedy przewozu na ich rzecz), a sami kierowcy odwrotnie, jako pracę (bo przecież nie jest to ich czas wolny). Prowadzi to czasem nie tylko do niepotrzebnych konfliktów, ale też grozi mandatami. Tymczasem prawo definiuje jednoznacznie, jak należy rejestrować takie trasy.

1. Dojazd do lub z miejsca zaparkowania ciągnika – kiedy inna praca, a kiedy dyspozycja?

2. Jak rejestrować czas dostania się do pojazdu?

3. Jakie kary grożą za zaniedbanie rejestracji innej pracy i dyspozycji?

 

1.  Dojazd do lub z miejsca zaparkowania ciągnika – kiedy inna praca, a kiedy dyspozycja?

Sytuacja 1: kierowca dojeżdża do miejsca postoju ciężarówki, prowadząc samochód osobowy. Czas dojazdu powinien oznaczyć jako „inną pracę”(tzw. : „młotki”).

Sytuacja 2: kierowca dojeżdża do miejsca postoju ciężarówki jako pasażer innego auta. Czas dojazdu powinien oznaczyć jako „dyspozycję” (tzw. „koperta”) – nie jest to bowiem ani praca, ani odpoczynek.

Wyjątek zachodzi jedynie wtedy, kiedy kierowca podróżuje promem bądź pociągiem, mając stały dostęp do koi lub kuszetki. Wówczas można uznać tę drogę za przerwę lub regularny odpoczynek (tzw. „łóżko”), o ile nie zostanie on przerwany więcej niż dwa razy przez inne działania, trwające łącznie maksymalnie godzinę.

2. Jak rejestrować czas dostania się do pojazdu?

Prawo wymaga od kierowcy rejestracji nie tylko czasu spędzonego za kółkiem, ale także wszystkich innych form pracy, okresów dyspozycyjności, pauz i dziennego odpoczynku. Jeżeli kierowca nie ma możliwości dokonania tego za pomocą tachografu (np. ze względu na oddalenie od powierzonego ciągnika), powinien nanieść informacje na wykresówkę ręcznie, automatycznie lub wykonać manualny wpis do tachografu cyfrowego.

3. Jakie kary grożą za zaniedbanie rejestracji innej pracy i dyspozycji?

Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych na wykresówkę lub kartę kierowcy wiąże się z karą w wysokości 50 zł za każdy wpis. Podobnie za nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku wymaganych wpisów lub umieszczenie nieczytelnych wpisów ręcznych kierowca zostanie obciążony mandatem 50 zł za każde takie naruszenie, łącznie nie wyższym jednak niż 500 zł za jedną wykresówkę lub jeden wydruk. Jeżeli okazane przez kierowcę wykresówki będą brudne lub z innych powodów nieczytelne, otrzyma on 100 zł mandatu za każdą z nich. Warto pamiętać, że kary za niewłaściwą rejestrację czasu pracy przez kierowcę dotykają także jego pracodawcę. Ich wysokość zależy m.in. od skali naruszeń, wielkości i specjalizacji firmy; w myśl obecnych przepisów maksymalna dopuszczalna suma grzywien nałożona podczas jednej kontroli może wynieść 30.000 dla przewoźnika i nawet 40.000 dla spedytora lub załadowcy.

 

Źródła:

„Firma Transportowa”, nr 197, luty/marzec 2020, s.35-36

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011251371/U/D20011371Lj.pdf