MiLoG niezgodny z prawem unijnym.

5/5 - (4 votes)

Niemieckie sądy negatywnie o MiLoG.

MiLoG, czyli Mindestlohngesetz – ustawa o płacy minimalnej od dłuższego czasu spędza sen z powiek przewoźnikom z Polski i innych krajów.

Warto wspomnieć o tym, że początkowo Niemcy wprowadzając swoją ustawę chcieli objąć nią wszystkie rodzaje transportu: tranzyt, przerzuty i kabotaż. Ostatecznie po interwencjach i wszczęciu od maja 2015 r. przez Komisję Europejską postępowania przeciwko RFN w sprawie MiLoG, niemiecki rząd zawiesił stosowanie tych przepisów w odniesieniu do przewozów tranzytowych, ale do tej chwili nadal nie widać rozstrzygnięcia postępowania Komisji.

Nowe światło na sytuację rzucają ostatnie wyroki niemieckich sądów w sprawach wniesionych przez polskie firmy, a dotyczące stosowania ustawy o płacy minimalnej.

Były to trzy sprawy: dwie dotyczyły wykorzystania zapisów MiLoG przez niemieckich partnerów biznesowych w relacjach z polskimi firmami, a trzecia dotyczyła kontroli Głównego Urzędu Ceł w polskiej firmie.

  1. Klauzula o stosowaniu MiLoG w umowie.
  2. Kontrola Głównego Urzędu Ceł wstrzymana.
  3. Podsumowanie.

 Niemieckie sądy negatywnie o MiLoG

  1. Klauzula o stosowaniu MiLoG w umowie.

Dwie pierwsze sprawy dotyczyły uzależnienia przez niemieckiego partnera biznesowego zapłaty za wykonaną usługę przewozu kabotażowego polskiej firmie od wykazania, że przestrzega ona zapisów MiLoG. Chodziło o powszechnie stosowaną w umowach klauzulę, że dochowanie przez przewoźnika stosowania zapisów MiLoG jest warunkiem ważności umowy. Zapisy takie doradzali niemieckim firmom tamtejsi prawnicy. Celem było uchronienie niemieckich firm przed odpowiedzialnością publicznoprawną związaną z zatrudnieniem firmy nieprzestrzegającej przepisów dotyczących płacy minimalnej, a także przed odpowiedzialnością prywatnoprawną w stosunku do pracownika, który nie był odpowiednio wynagrodzony.

Prowadząca obie sprawy kancelaria prawna stanęła na stanowisku, że zawarta w umowie klauzula stanowi nadużycie w świetle przepisów niemieckiego prawa cywilnego oraz, że w tego typu relacjach nie powinna być stosowana ponieważ nadal istnieją wątpliwości, czy strony sporu obowiązuje ustawa MiLoG.

Obie sprawy toczyły się przed Sądem Rejonowym w Weißenburgu i.B., który wydał zaskakujący wyrok. Ponieważ obie strony nie chciały czekać aż Komisja Europejska zakończy swoje postępowanie sąd prowadzący sprawę był zmuszony dokonać własnej interpretacji obowiązującego prawa. Uznał on, że ustawa o płacy minimalnej nie ma zastosowania w stosunku do przewozów kabotażowych i jako taka stanowi pogwałcenie art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu UE mówiącego o swobodzie przepływu usług w Unii Europejskiej.

Jest to o tyle zaskakujące, że wcześniej specjaliści dopuszczali możliwość stosowania MiLoG w odniesieniu do kabotażu. Jednak sąd stwierdził, że celem ustawy o płacy minimalnej było zachowanie takich samych warunków płacowych dla pracowników w Niemczech w postaci płacy minimalnej, która miała zapewnić określony standard życia. W odniesieniu do krótkoterminowych prac, jak np. w przypadku kabotażu, pracownicy mają ostateczne miejsce zamieszkania w innym państwie niż Niemcy i dlatego MiLoG nie może mieć tu zastosowania.

Wyroki w omawianych sprawach zapadły w sierpniu 2017 r. Jednak jedna ze spraw (sygn. akt 1C435/16) została skierowana do sadu II instancji. Niedawno Sąd Krajowy w Ansbach udzielił odwołującej się firmie niemieckiej wskazówki na podstawie art. 139 niemieckiej ordynacji o procesie cywilnym i tym samym zasugerował, żeby firma wycofała apelację jako w oczywisty sposób bezzasadną. Tak też się stało, zatem wyrok właśnie się uprawomocnił.

  1. Kontrola Głównego Urzędu Ceł wstrzymana.

Inną sprawą była kwestia kontroli wykonywania MiLoG w polskiej firmie przeprowadzanej przez Główny Urząd Ceł. W tym wypadku Sąd finansowy dla Berlina – Brandenburgii postanowieniem z dnia 07.02.2018 (sygn. akt 1 V 1175/17) tymczasowo wstrzymał kontrolę w zakresie przestrzegania stosowania ustawy o płacy minimalnej. Sąd miał wyraźne wątpliwości co do tego, czy ustawa obowiązuje przedsiębiorstwa branży TSL spoza granic Niemiec, mające siedzibę na terenie UE. Chodzi w szczególności o § 20 ustawy i wyjaśnienie definicji „zatrudnienia w kraju” oraz kogo faktycznie obejmuje zatrudnienie w Niemczech.

Kolejną kwestią był zbyt szeroki zakres kontroli. Sąd stwierdził, że zanim „GUC” zażądał umów o pracę, rozliczenia płac wraz z dowodami zlecenia zapłaty, zapisów czasu pracy i informacji o poszczególnych zleceniodawcach powinien najpierw sprawdzić, czy firma wykonywała usługi inne niż tranzyt. Adwokat reprezentujący polską firmę zauważył również, że w zakresie ustawy MiLoG jej stosowanie nie jest doprecyzowane, co tworzy dużą niepewność prawną i wiele interpretacji przepisów, które mogą za jakiś czas okazać się niezgodne z prawem unijnym. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Jego zdaniem powinno nastąpić generalne zawieszenie kontroli przestrzegania tej ustawy w stosunku do zagranicznych firm transportowych z krajów UE aż do chwili wyjaśnienia tych kwestii.

Podsumowanie.

Od stycznia 2015 roku w „starej” Europie rozpoczął się pochód rozwiązań prawnych mających poprawić sytuacje pracowników delegowanych. Cel szczytny, ale wykonanie już mniej efektowne. Pomysły dotyczyły bowiem transportu międzynarodowego, który z racji niekwestionowanej mobilności pracowników powinien być objęty osobnymi regulacjami uwzględniającymi specyfikę sektora. Tak się oczywiście nie stało i wielu specjalistów otwarcie przyznaje, ze jest to sposób na protekcjonistyczną politykę niektórych krajów, które zaskoczyła polska ekspansja w dziedzinie transportu. Dla przypomnienia Polska jest obecnie dominantem na tym rynku posiadając największą flotę pojazdów ciężarowych i przewożąc ¼ ładunków oferowanych na rynku europejskim. Wyroki sądów niemieckich są pewnym światełkiem w tunelu dla polskich przewoźników, ale do wycofania się Niemiec ze stosowania MiLoG w odniesieniu do transportu jeszcze daleko. Warto jednak walczyć o swoje prawa. Szerokości!

Źródła:

http://www.balduin-pfnuer.de/pl/news/sad-finansowy-wstrzymuje-kontrole-w-sprawie-placy-minimalnej/

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1112687,niemieckie-sady-o-placy-minimlanej-polskich-transportowcow.html

https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/urteil-milog-kontrollen-fuer-auslaendische-transporte-unzulaessig-2134241.html