Odpowiadamy: Planuję podejść do egzaminu na doradcę ADR, czy muszę przejść kurs na doradcę?

4/5 - (2 votes)

Odpowiadamy na pytania czytelników:

Witam.  Planuję podejść do egzaminu na doradcę ADR, czy muszę przejść kurs na doradcę ?Istnieje możliwość podejścia na egz. bez kursu tak jak jest na przewoźnika rzeczy i osób , przystąpiłem z powodzeniem bez kursu.

adr_logo

Zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz europejską umową ADR – doradca ADR może otrzymać Świadectwo doradcy do spraw  bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR DGSA) jeśli ukończy on podstawowy kurs doradcy ADR DGSA. Również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uzyskiwania Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wniosku o dopuszczenie do egzaminu, do którego należy dołączyć kopię zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu – w przypadku osób, które nie posiadają ważnego Świadectwa doradcy z zakresu objętego egzaminem. Tak więc kurs doradcy ADR jest obowiązkowy dla osób, które po raz pierwszy przystępują do zdobywania uprawnień do pracy jako Doradca ADR (lub też chcą odnowić uprawnienia, które straciły już ważność). Doradcy przedłużający termin ważności świadectwa na kolejne lata oraz doradcy poszerzający zakres posiadanych uprawnień są zwolnieni z tego obowiązku, jednakże także w tych przypadkach warto zaktualizować swoją wiedzę w zakresie ADR na dedykowanych w tym celu specjalnych kursach uzupełniających.
By przystąpić do kursu podstawowego musi mieć Pan ukończone co najmniej 21 lat, posiadać wyższe wykształcenie oraz być osobą niekaraną za przestępstwa umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu. Kurs podstawowy trwa 44 godziny lekcyjne i swoim zakresem obejmuje część dydaktyczną ogólną, część specjalistyczną oraz konsultacje. Podczas zajęć będą rozwiązywane przykładowe zadania i testy egzaminacyjne. Na kursie otrzyma Pan profesjonalną pomoc ekspertów i niezbędne materiały szkoleniowe. Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć.
Uwaga!!! Nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu musi Pan złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją działającą przy Dyrektorze TDT. Świadectwo doradcy jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat.