Rozporządzenie nr 165/2014 w sprawie tzw. inteligentnych tachografów

4/5 - (7 votes)

Wchodzi w życie druga część unijnego rozporządzenia nr 165/2014

Od 2 marca 2016 r. zaczyna obowiązywać pozostała część rozporządzenia nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Pierwsza część przepisów weszła w życie już 2 marca 2015 r., teraz czas na kolejną. Zakłada ona wprowadzenie tzw. inteligentnych tachografów oraz wyposażenie organów kontrolnych w urządzenia do wczesnego zdalnego wykrywania naruszeń.

Jakie były przesłanki do wprowadzenia nowego rozporządzenia i co zmieniło się w przepisach?

techografy inteligentne rozporządznie

Poprawa skuteczności i sprawności systemu

Ogłoszenie nowego brzmienia rozporządzenia w sprawie elektronicznych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie było spowodowane przede wszystkim potrzebą uporządkowania i uproszczenia zawartych tam norm, które przez ostatnie lata były wielokrotnie i znacznie zmieniane. Koniecznym stało się też wprowadzenie poprawek do elementów technicznych urządzeń rejestrujących wykorzystywanych w transporcie, jak również do stosowanych procedur kontrolnych. Zaistniała również potrzeba zwiększenia liczby wykonywanych kontroli drogowych poprzez umożliwienie dokonywania kontroli mobilnych. Komunikacja na odległość pomiędzy tachografem a organami kontrolnymi na potrzeby kontroli drogowych ułatwia bowiem ukierunkowane kontrole drogowe, umożliwiając zmniejszenie obciążeń administracyjnych powodowanych przez kontrole losowe przedsiębiorstw transportowych. Ważnym stało się także wzmożenie kontroli warsztatów dokonujących homologacji tachografów (określenie pewnych minimalnych wymogów dotyczących ich wiarygodności oraz ich zatwierdzania i audytowania), gdyż to one odgrywają istotną rolę w bezpieczeństwie tachografów.

Wszystkie te zmiany wynikają bezpośrednio z postępu technologicznego, który nastąpił niewątpliwie od 1985 r.(po 30 latach od opublikowania rozporządzenia (EWG) 3821/85). Stosowanie urządzeń i procedur z tamtego okresu nie mogło być dalej praktykowane – należało wprowadzić poprawki do pewnych elementów technicznych i procedur kontroli w celu zapewnienia skuteczności i sprawności systemu. Wdrożenie nowych przepisów było zatem niezbędne dla funkcjonowania całej obecnej branży transportowej.

Zakres zmian pierwszej części nowych przepisów

2 marca 2015 r. zaczęły obowiązywać pierwsze zmiany przepisów. Wszedł w życie Art. 24 rozporządzenia, mówiący o tym, że państwa członkowskie są zobowiązane do zatwierdzania, regularnych kontroli i certyfikacji instalatorów, warsztatów i producentów pojazdów upoważnionych do wykonywania instalacji, sprawdzeń, przeglądów i napraw tachografów. Przewidziano również możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych audytów technicznych zatwierdzonych instalatorów lub warsztatów w celu skontrolowania wykonywanych kalibracji, przeglądów i instalacji.

Wśród obowiązujących norm było również wprowadzenie Art. 34 w sprawie użytkowania kart kierowcy i wykresówek. Powielono w nim obowiązujące do tej pory regulacje, jednak nastąpiło pewne wyłączenie – kierowcy nie muszą wprowadzać informacji dotyczących symboli państw, w których rozpoczynają i kończą dzienny okres pracy, jeśli tachograf rejestruje automatycznie dane dotyczące lokalizacji (kierowca wyposażony jest w tzw. inteligentny tachograf). Państwa członkowskie nie nakładają również na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu, co oznacza że kierowcy nie muszą posiadać wymaganego wcześniej zaświadczenia o działalności w ruchu międzynarodowym (o nieprowadzeniu pojazdu).

W życie wszedł także Art. 45 rozporządzenia, wprowadzający zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006. Dodano w nim nową kategorię pojazdów, do której nie mają zastosowania normy czasu pracy – chodzi o pojazdy lub zespoły pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 7,5 tony stosowane do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, które to pojazdy są używane wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem, że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy.

Inteligentne tachografy i zdalna kontrola naruszeń

Druga część unijnego rozporządzenia, która zaczyna obowiązywać od 2 marca 2016 r. dotyczy przede wszystkim wprowadzenia tzw. inteligentnych tachografów, które będą musiały być stosowane w pojazdach rejestrowanych po raz pierwszy 36 miesięcy po wejściu w życie przepisów szczegółowych dotyczących konstrukcji, funkcjonowania i użytkowania nowych tachografów. Inteligentne tachografy będą podłączone do systemu określania położenia opartego na systemie nawigacji satelitarnej (dzięki temu łatwiej będzie zlokalizować pojazdy).

W celu ułatwienia przeprowadzania przez właściwe organy kontrolne ukierunkowanych kontroli drogowych inteligentne tachografy będą umożliwiały komunikację z tymi organami, gdy pojazd jest w ruchu. Państwa członkowskie będą musiały wyposażyć w odpowiednim zakresie swoje organy kontrolne w urządzenia do wczesnego zdalnego wykrywania naruszeń. W ten sposób łatwiej będzie sprawdzać dane rejestrowane przez tachograf (okresy prowadzenia pojazdu i odpoczynku), które często stają się przedmiotem manipulacji lub nadużyć. Wyposażenie organów kontrolnych we właściwe urządzenia ma nastąpić obowiązkowo w 2021 r., jednak państwa EU mogą zrobić to wcześniej (od momentu wejścia do obrotu nowych tachografów).

Podsumowując

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 wprowadziło już w 2015 r. wiele korzystnych zmian dla przewoźników. Aby ułatwić funkcjonowanie firmom transportowym zastosowano m.in. pewne wyłączenia ze stosowania tego rozporządzenia oraz rozszerzono zasięg poprzez poszerzenie promienia w jakim mogą się poruszać pojazdy o DMC do 7,5 tony. Istotnym ułatwieniem jest też zniesienie obowiązku zaświadczeń potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu. Teraz inne przepisy nowego rozporządzenia wprowadzają inteligentne tachografy, które będą połączone z globalnym systemem nawigacji satelitarnej. Ustawa reguluje budowę, instalacje, użytkowanie i sprawdzanie tachografów. Ma to doprowadzić do sprawnej lokalizacji pojazdów i szybkiej kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) 561 oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Informacja za: www.eur-lex.europa.eu, www.kt-legaltrans.pl, www.experto24.pl, www.trackerinfo.eu