Rozwój sektora transportowego w 2011r. w odniesieniu do transportu drogowego

Oceń nas

autostrada-transportGłówny Urząd Statystyczny co roku dokonuje analizy aspektów warunkujących rozwój sektora transportowego w Polsce. Wyniki raportu są sumą badań pochodzących ze sprawozdawczości GUS, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, Komisji Europejskiej oraz Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich.

W raporcie pod uwagę bierze się między innymi dane o: przychodach firm przewozowych, kosztach utrzymania, wynikach finansowych, zatrudnieniu i wynagrodzeniach, aktywach, taborze transportowym, przewozach ładunków, ruchu granicznym pojazdów oraz o drogach publicznych i wypadkach drogowych.

W tym miejscu skupimy się przede wszystkim na transporcie drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem ilości przewiezionych w ciągu roku ładunków (zarówno w imporcie, jak i w eksporcie), wykonanej pracy w tonokilometrach oraz ilości zarejestrowanych samochodów ciężarowych w Polsce.

Aktualna analiza rynku dotyczy roku 2011. Dane za rok 2012 zostaną opublikowane w drugim kwartale 2013r.

 

Prezentacja wyników w transporcie samochodowym towarowym

Badaniu zostały poddane wszystkie przedsiębiorstwa w transporcie samochodowym zarobkowym, które zgodnie z PKD 2007 należą do sekcji H, czyli do ?Transportu i gospodarki magazynowej?. Dane dotyczą zarówno przewozów w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym, wykonywanych przez polskich przewoźników.

Z raportu GUS wynika, że transport samochodowy przewiózł w 2011r. 1596,2 mln ton ładunków, co stanowiło o 7% więcej niż w 2010r.

Przewozy ładunków wykonywane przez firmy transportowe były większe o 13,4% dla ton i o 3,1% dla tonokilometrów niż rok wcześniej. Przeważają tu małe firmy (o liczbie pracujących do 9 osób), których udział wyniósł 68,3% w przewozach ładunków i 35,6% w pracy przewozowej wyrażonej w tonokilometrach. Analogicznie taborem podmiotów transportowych o liczbie zatrudnionych powyżej 9 osób przewieziono o 16% więcej niż rok wcześniej, a wykonana praca przewozowa wzrosła o 5,1%.

Przewozy ładunków transportem samochodowym na eksport wyniosły ogółem ponad 50 tyś. ton, przewozy ładunków importowanych wyniosły ogółem ponad 46 tyś. ton.

Praca wykonana w tonokilometrach uległa zwiększeniu o 2,2% w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiła 12% udział w ogólnych przewozach w Unii Europejskiej. Tym samym Polska znalazła się na drugim miejscu (zaraz za Niemcami) wśród 27 państw członkowskich pod względem ilości przewozów.

W przewozach międzynarodowych nastąpił wzrost o 21% i Polska znalazła się na pierwszej pozycji wśród krajów Unii.

W przewozach krajowych nastąpił wzrost o 10%, przy pracy przewozowej w tonokilometrach większej o 9%.

Dominujący udział w przewozach ładunków stanowiły przewozy do i z Unii Europejskiej (głównie w relacji z Niemcami ? ponad 19 tyś ton na import i eksport). Na drugiej pozycji znalazła się Republika Czeska (eksport ponad 5 tyś ton, import prawie 4 tyś. ton).

Przychody z tytułu przewozu ładunków w transporcie lądowym (transport zarobkowy i gospodarczy) wyniosły 98,2 mln zł.

Przychody z całokształtu działalności wszystkich podmiotów w transporcie (w sektorze prywatnym i publicznym) wyniosły ogółem 150 499,2 mln zł.

 

Centralna Ewidencja Pojazdów

Według Centralnej Ewidencji Pojazdów liczba wszystkich zarejestrowanych samochodów ciężarowych w Polsce w końcu 2011r. wyniosła prawie 2,9 mln.

Na pierwszym miejscu znajduje się województwo mazowieckie, gdzie jest zarejestrowanych 517 tyś. sztuk samochodów ciężarowych.

W ogólnej liczbie zarejestrowanych w Polsce samochodów ciężarowych dominują furgony, które liczą ponad 836 tyś. sztuk.

Największą grupę wiekową stanowią samochody 12-15 letnie (ponad 514 tyś., co stanowi 17,8% wszystkich zarejestrowanych samochodów ciężarowych w naszym kraju.

Według równoległych danych Polskiego Związku Przemysłu Motorowego w całym roku 2011 przybyło 17 106 nowych i używanych samochodów ciężarowych. Było to więcej o

6 489 niż w 2010r. i przełożyło się na 61,1% wzrost. Jednak według tych samych danych w 2012r. zarejestrowano 16 436 pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, co stanowi 3,9% mniej niż w 2011 roku.

 

Podsumowanie:

Jak wspomniano wcześniej; najnowszą analizę GUS podsumowującą rok 2012 otrzymamy dopiero za kilka miesięcy. W obecnym badaniu za 2011r. wyraźnie obserwujemy odbudowę rynku po ostatnim kryzysie w 2009 r. Ze szczątkowych przygotowywanych już raportów i badań statystycznych za rok 2012 wyniki działalności sektora transportu są trochę mniej optymistyczne i będziemy obserwować wyraźne zahamowanie tej gałęzi gospodarki.