Utrata dobrej reputacji w transporcie

3.4/5 - (29 votes)

Posiadanie dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i osobę zarządzającą transportem jest niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego i wpływa na otrzymanie licencji na wykonywanie tego rodzaju transportu.

Dobra reputacja jest sprawdzana zarówno podczas ubiegania się o licencję oraz podczas okresowych i doraźnych kontroli przedsiębiorstwa. Wymóg dobrej reputacji spełniony jest wówczas, gdy dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne i nie została uznana za niezdolną do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Co zatem może spowodować utratę dobrej reputacji zgodnie z przepisami prawa i jak ją odzyskać?

7-najpowazniejszych-naruszen-firmy-za-ktore-grozi-utrata-dobrej-reputacji

Co podważa dobrą reputację?

W myśl przepisów (rozporządzenie WE nr 1071/2009 oraz nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym) dobrą reputację zarządzającego transportem lub przedsiębiorcy transportowego podważają poważne zarzuty, takie jak: wyroki skazujące lub sankcje za popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w dziedzinach prawa handlowego, prawa upadłościowego, prawa o ruchu drogowym, płac i warunków zatrudnienia w zawodzie, odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami. Dodatkowo zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy w jednym z państw członkowskich nie mogą zostać skazani za poważne przestępstwo, ani nie mogą zostać nałożone na nich sankcje za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących przede wszystkim: czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych, maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym, kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców, badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy, bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych, instalacji i używania ograniczników prędkości, praw jazdy, dostępu do zawodu, transportu zwierząt.

Dobrą reputację można utracić już za dwukrotne naruszenie prawa (gdy dwukrotnie zostaną nałożone kary administracyjne za tego typu przewinienia). Do utraty dobrej reputacji wymagane jest jednak uznanie prawomocną decyzją właściwego organu. Jeśli właściwy organ uzna, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję, może zdecydować, że pozostanie ona nienaruszona. W innym przypadku wyrok skazujący lub nałożona sankcja skutkują utratą dobrej reputacji.

Uwaga!!! Należy pamiętać, że przedsiębiorcy i menadżerowie transportu są rozliczani za przewinienia osób odpowiedzialnych za kierowanie pojazdami i mogą za nich stracić dobrą reputację oraz licencję.

 

Naruszenia,7 najpoważniejszych, które powodują dodatkową kontrolę w przedsiębiorstwie

Do najpoważniejszych naruszeń przepisów wspólnotowych, za które grozi poza utratą dobrej reputacji, kontrola w lokalach przedsiębiorstwa, ustawodawca unijny zakwalifikował 7 najpoważniejszych naruszeń. Należą do nich:

  • przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 % oraz przekroczenie w rozliczeniu dziennym o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny,
  • brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy,
  • kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu,
  • transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych i tym samym zagrożenie stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu,
  • przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej,
  • posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów,
  • przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej ? w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton.

 

W jakich okolicznościach udaje się zachować dobrą reputację?

Należy pamiętać, że ocena naruszenia przepisów pozostaje zawsze w gestii urzędników i mogą oni w niektórych przypadkach zastosować okoliczności łagodzące. Do takich okoliczności należy przede wszystkim interes społeczny ze względu na ograniczenie bezrobocia (funkcjonowanie firmy wpływa znacząco na zatrudnienie osób w danym regionie) lub wyeliminowanie niedoborów produktów na danym obszarze. Dodatkowo w przypadku małej skali naruszeń względem liczby wykonywanych operacji transportowych. Konsekwencje za załamanie przepisów mogą nie zostać wyciągnięte także w stosunku do firm, które wedle inspektorów mają szansę na poprawę sytuacji, a przedsiębiorcy wyrażą chęć naprawienia szkód i zapobiegania przyszłym naruszeniom.

 

Kiedy można odzyskać dobrą reputację?

Prawomocny wyrok oznacza, że nie jest możliwa już jego zmiana. W razie utraty dobrej reputacji można ją odzyskać dopiero po tzw. zatarciu skazania (uznanie faktu skazania za przestępstwo za niebyłe). Zgodnie z Kodeksem Karnym terminy wynoszą od roku do dziesięciu lat (ze względu na charakter i długość kary) i następują samoistnie z mocy prawa albo na wniosek skazanego. Jednakże nawet pomimo zatarcia skazania nie można starać się o uzyskanie nowej licencji wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

 

Podsumowując

Dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Unii Europejskiej powoduje, że przewoźnicy lub zarządzający transportem w firmie przewozowej muszą posiadać dobrą reputację. Aby ją uzyskać i utrzymać przedsiębiorca transportu drogowego lub zarządzający transportem nie może być skazany za poważne przestępstwa, ani nie mogą na nim ciążyć sankcje za poważne naruszenie; w szczególności przepisów wspólnotowych w dziedzinie transportu drogowego. Nie spełnienie tego wymogu może doprowadzić nawet do zamknięcia firmy transportowej.

Zapisz

Zapisz