Dokumentacja transportu- cysterna spożywcza

5/5 - (2 votes)

Odpowiadamy na pytania czytelników:
===============================
Jakie są dokumenty potrzebne do odprawienia cysterny spożywczej z sokiem jabłkowym w transporcie krajowym?
=================================================
Transport płynnych produktow spozywczych

 

Obsługa transportowa płynnych produktów spożywczych (w tym także soków i koncentratów) jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Wymagane są tu przede wszystkim prawidłowe warunki podczas transportu oraz odpowiednio przygotowane cysterny. Zbyt długi czas transportu, bądź niedokładnie umyty pojazd mogą doprowadzić do zepsucia się produktu lub też do przestoju w procesie produkcji.

Transport płynnych artykułów spożywczych w cysternach podlega przepisom zawartym w umowie ATP (umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu do tych przewozów; przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. – znowelizowany tekst umowy wszedł w życie w Polsce dnia 14 maja 2015 r.). Zgodnie z tymi przepisami transport żywności musi bezwzględnie odbywać się taborem specjalistycznym, odpowiednio przygotowanym pod względem certyfikacyjnym, zapewniania szczelności, poziomu czystości oraz w kontrolowanej temperaturze. Kontrolę zgodności dla cystern spożywczych należy przeprowadzić przed oddaniem środka transportu do eksploatacji, okresowo co najmniej raz na 6 lat i za każdym razem, gdy wymaga tego właściwa władza. Kontroli należy dokonywać na stacjach badań wyznaczonych lub upoważnionych do tego celu przez właściwą władzę państwa, w którym środek transportu jest zarejestrowany lub przyjęty do ewidencji. Stacja upoważniona do przeprowadzania badań wystawia protokół badania dotyczący charakterystyki technicznej środka transportu. Biorąc pod uwagę wyniki badań środek transportu może otrzymać Certyfikat zgodności. Świadectwo zgodności z normami wydają instytucje uprawnione przez ministra właściwego ds. transportu. W Polsce jest to Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie oraz Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Certyfikat lub jego poświadczona kopia notarialna powinien zawsze pozostawać przy danym środku transportu w celu przedstawienia go na każde żądanie jednostek kontrolujących – wynika to także z przepisów ustawy o transporcie drogowym, w myśl której kto wykonuje transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne bez świadectwa wymaganego zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 15 000 zł.

Wymagana jest także dokumentacja dotyczącą środków spożywczych, w tym pochodzenia i identyfikowalności, producenta, daty produkcji, ilości i numeru partii.

Ogromnie ważnym elementem jest również utrzymanie odpowiedniej higieny cystern, które okresowo powinny być badane na efektywność systemów mycia CIP (mycia i dezynfekcji) przy użyciu klasycznych metod badań agarowych lub nowoczesnych i szybkich testów ATP. Zapisy z weryfikacji czystości powinny być dostępne dla właściwych organów kontroli. Komplet dokumentów dotyczących stanu sanitarnego musi zawsze znajdować się w kabinie kierowcy pojazdu wraz z dokumentami związanymi z przewożonym ładunkiem.

Oprócz wymogów zawartych w przepisach ATP oraz Ustawie o transporcie drogowym tego typu transport podlega również standardowo pod konwencję CMR , która reguluje wszystkie kwestie formalno-prawne związane z wykonywaniem międzynarodowego transportu drogowego towarów.

Dodatkowo zastosowanie mają tu także przepisy:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności;
  • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r., ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego;
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Proszę pamiętać, że transport produktów płynnych w cysternach i zbiornikach wymaga specjalnego ich zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami a także przed ich kradzieżą. Jeśli chodzi o plomby to na pewno będą wskazane, gdyż straty w towarze mogą zdarzyć się w każdym rodzaju transportu.