Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie czasu pracy kierowców?

Oceń nas

ciezarowka

Teoretycznie jest to możliwe. Art. 92b. ustawy z 6.IX.201 roku o transporcie drogowym mówi o tym, że kara pieniężna za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku nie zostanie nałożona, jeżeli podmiot wykonujący przewóz zapewnił:

?1) właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów:

a) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85,

b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym,

c) Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087);

2) prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.?

W praktyce jednak uniknięcie kary nie jest aż takie proste. Wielu przewoźników wprowadziło już system regularnych szkoleń dla kierowców, czy też zmieniło system premiowania, który nie zachęca do naruszania przepisów. Zaczęto też stosować systemy kar i nagród. Kierowcy, którzy łamią przepisy dostają nagany, upomnienia, bądź są zwalniani z pracy. Co z tego mają właściciele firm transportowych? Z pewnością stosy dokumentów, bo uniknąć kary nie zawsze się uda.

Dlaczego? Ponieważ ITD twierdzi, że powyższe czynności mające doprowadzić do uniknięcia kary, to tylko połowa wymagań, czyli tzw. dyscyplina. Przewoźnik ma jeszcze za zadanie właściwie zorganizować pracę przy wykonywaniu przewozów drogowych. Musi on udowodnić, że właściwie przygotował zadania przewozowe. Właściwie ? czyli tak, aby kierowcy mogli przestrzegać przepisów.

Co należy uwzględnić?

Należy posiadać dokumenty, które potwierdzą, że przewoźnik odpowiednio zaplanował i zorganizował przejazd. Mogą do tego posłużyć (najlepiej pisemne!): zlecenia przekazywane pracownikom, plany tras, załadunków i rozładunków oraz oczywiście miejsc odpoczynku i przerw. Przewoźnik powinien przy tym uwzględnić warunki pogodowe, ruch na trasie, przejścia graniczne, przeprawy promowe, odprawy celne. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów może uchronić właściciela firmy transportowej przed karą. To on będzie musiał się postarać, aby skorzystać z artykułu, ponieważ organy kontroli nawet jeśli go pouczą o możliwości skorzystania z artykułu, to wprost nie przedstawią mu listy wymaganych dokumentów.