Kary dla managerów transportu, cennik i wykroczenia

Oceń nas

stopPrzepisy unijne wprowadziły ponad dwa lata temu obowiązek wyznaczenia osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwach transportowych. Menagerem transportu może być pracownik firmy, dyrektor, właściciel lub udziałowiec, który ma rzeczywisty związek z danym przedsiębiorstwem lub nim zarządza. Jest on odpowiedzialny za funkcjonowanie całego działu transportu w firmie (zarządzanie operacjami transportowymi oraz flotą pojazdów), a także odpowiada za działania lub zaniechania kierowców.

Ustawa o transporcie drogowym (załącznik nr 2) określa odpowiedzialność osób zarządzających transportem za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego i tu należy wiedzieć za co menager może zostać ukarany oraz jaka jest wysokość grzywny za konkretne naruszenia.

 

Katalog naruszeń i wysokość grzywny menagerów transportu

Zarządzający Transportem jest zagrożony karą grzywny m.in. za:

 • Niewyposażenie kierowcy w wypis z licencji, wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wypis z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne (wysokość grzywny 2000 pln)
 • Niewyposażenie kierowcy w świadectwo kierowcy dla kierowców niemających obywatelstwa na terenie Unii Europejskiej (wysokość grzywny 1000 pln)
 • Niewyposażenie kierowcy w inne dokumenty wymagane z realizowanym przewozem np. wykresówki, dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt, ADR itp. (wysokość grzywny 500 pln za każdy dokument)
 • Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie dokumentu, wymaganego w związku z realizowanym przewozem (wysokość grzywny 300 pln za każdy dokument)
 • Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia (wysokość grzywny 1000 zł)
 • Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wysokość grzywny 1000 pln)
 • Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wysokość grzywny 1000 pln)
 • Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt osoby obsługującej lub opiekuna zwierząt nieposiadających kwalifikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii (wysokość grzywny 500 pln)
 • Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierząt (wysokość grzywny 500 pln)
 • Dopuszczenie do przekroczenia czasu przewozu danego gatunku zwierząt (wysokość grzywny 500 pln)
 • Dopuszczenie do przewozu zwierząt pojazdem do tego nie przystosowanym (wysokość grzywny 1000 pln)
 • Niepowiadomienie lekarza weterynarii o ujawnionej podczas przewozu chorobie, zranieniu albo padnięciu transportowanego zwierzęcia (wysokość grzywny 500 pln)
 • Dopuszczenie do niedopełnienia warunków specjalnych określonych dla przewozu zwierząt (wysokość grzywny 500 pln)
 • Niedopełnienie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z obsługą zwierząt podczas wykonywania ich przewozu (wysokość grzywny 1000 pln)
 • Naruszenie przepisów o przewozie szybko psujących się artykułów spożywczych, w tym dopuszczenie do przewozu bez wymaganego świadectwa (wysokość grzywny 2000 pln)
 • Dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku (wysokość grzywny 2000 pln)
 • Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy (wysokość grzywny 2000 pln)
 • Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem powodującym hałas w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom (wysokość grzywny 200 pln)
 • Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom (wysokość grzywny 300 pln)

 

Uwaga !!! Zarządzający transportem odpowiada za swoje własne czyny w postaci naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego, jak i również za czyny innych osób, jeżeli był za nie odpowiedzialny (chociażby te naruszenia powstały z jego winy nieumyślnej).

 

Utrata dobrej reputacji 

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym za niewywiązanie się z obowiązków, jakie nałożone są na menagera transportu, grożą mu kary pieniężne o charakterze administracyjnokarnym. Jeśli zaś naruszenie, które popełni zarządzający transportem będzie rażące, może on nawet stracić dobrą reputację, a przedsiębiorca licencję.

Dobrą reputację można utracić za popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w dziedzinach: prawa handlowego, prawa upadłościowego, prawa o ruchu drogowym, płac i warunków zatrudnienia w zawodzie, odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami. Utratę dobrej reputacji powoduje także naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących: czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych, maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym, kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców, badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy, bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych, instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów, dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, transportu zwierząt.

W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolny niezdolności takiej osoby do kierowania operacjami transportowymi, traci ważność także jego certyfikat kompetencji zawodowych.

 

Podsumowując

Zarządzający transportem to osoba, która w sposób rzeczywisty i ciągły ma wpływ na operacje transportowe przedsiębiorstwa. Ma ona decydujące znaczenie dla funkcjonowania całej firmy, a co za tym idzie odpowiada za jej sukces. Osobą na to stanowisko powinien być człowiek o szerokich kompetencjach zawodowych, aby sprostać wszystkim wyzwaniom. Manager musi pamiętać jednak o tym, że za swoje niewłaściwe działania podlega systemowi kar grzywny. Jeśli zarządzający transportem straci zaś dobrą reputację, przestaje on być zdolny do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.