Taryfikator kar ITD dla kierowców zawodowych

4.3/5 - (11 votes)

taryfikator-kar-dla-kierowcow-zawodowych

Nowe kary w taryfikatorach ITD weszły w życie 1 marca 2022 roku. Nawet 10-krotnie wyższe kwoty odczują firmy i zarządzający transportem, ale również kierowcy. To właśnie oni, w odróżnieniu od pozostałych podmiotów, nie są objęci limitem łącznie otrzymywanych kar.

  1. Tyle kar, ile naruszeń, czyli pełna odpowiedzialność po stronie kierowcy
  2. Zmiany w taryfikatorze kar dla kierowców od 1 marca 2022 roku:
  3. Kary dla kierowców wynikające z Pakietu Mobilności
  4. Opinie kierowców o nowym taryfikatorze kar i mandatów

Tyle kar, ile naruszeń, czyli pełna odpowiedzialność po stronie kierowcy

W branży pojawiały się głosy krytyki i prośby o zniesienie sposobu procedowania kar dla kierowców. Nowelizacja taryfikatora była do tego dobrą okazją, jednak nic się nie zmieniło – kierowca ponosi tyle kar, ilu dopuścił się wykroczeń. Według twórców nowelizacji ustawy, winny powinien ponieść konsekwencje swoich czynów, a ponieważ w niektórych sytuacjach to kierowca jest jedyną osobą decyzyjną – właśnie on bierze na siebie całą odpowiedzialność. Przykładem może być obsługa tachografu, który jest podstawą rozliczania czasu pracy kierowcy i najważniejszym dokumentem w przypadku kontroli drogowej. Odpowiedzialność za tachograf, wykresówkę i kartę kierowcy spoczywa na kierowcy – zarówno, jeśli chodzi o prawidłową obsługę urządzeń, jak i stan dokumentów. Ile zapłaci kierowca za nieprawidłową obsługę tachografu?

Zmiany w taryfikatorze kar dla kierowców od 1 marca 2022 roku:

Kara za niepoprawne przełączanie selektora tachografu, uniemożliwiające zmianę rodzaju aktywności kierowcy, wzrosła ze 100 zł do 200 zł (za każdy dzień). Za okazanie zniszczonej, brudnej czy nieczytelnej wykresówki kierowca zapłaci nie 200 zł, a 500 zł – ten sam wzrost dotyczy kary za uszkodzoną kartę kierowcy.

Pozostałe kary za niewłaściwe używanie tachografu i wykresówki wyglądają następująco:

Użycie kilku wykresówek w ciągu 24-godzinnego okresu pracy bez wyraźnego powodu.
500 zł za każdy dzień.
Użycie wykresówki przez czas dłuższy niż 24-godzinny okres pracy i utracenie danych.
500 zł za każdą wykresówkę (limit: 1000 zł).
Brak wymaganych wpisów lub nieczytelne wpisy ręczne na wykresówce lub wydruku.
100 zł za każdą wykresówkę lub wydruk (limit: 500 zł za jedną wykresówkę lub wydruk).

 

Nowe stawki w taryfikatorze dotyczą także korzystania z karty kierowcy. Podobnie jak wykresówka i wydruk z tachografu, karta powinna zawierać wymagane dane dotyczące czasu pracy kierowcy, m.in. symbole krajów, których granice przekroczył – kara za ich brak to już nie 50 zł, a 500 zł za każdy dzień podlegający kontroli. 10-krotnie większa kara, i objęcie nią symbolu państwa, którego granice zostają przekroczone, to jedna z najwyższych podwyżek. Jeśli chodzi o pozostałe kary dotyczące karty kierowcy, najwyższa z nich odnosi się do wykroczeń związanych z jej podrobieniem. W przypadku posługiwania się kartą kierowcy wydaną na podstawie fałszywych oświadczeń czy podrobionych dokumentów, kara wynosi aż 2000 zł.

Kary dla kierowców wynikające z Pakietu Mobilności

W nowym taryfikatorze kar znajdują się dwie nowe pozycje wynikające z Pakietu Mobilności. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystywania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin jako rekompensaty za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. W tym przypadku kara wynosi 1000 zł dla kierowcy oraz 2000 zł dla firmy, zarządzającego transportem i każdej osoby, która dopuściła się naruszenia przepisów. Zaostrzono również przepisy dotyczące odbywania przez kierowcę obowiązkowej 45-godzinnej przerwy. Stan i warunki socjalne lokum mogą być sprawdzane nie tylko w trakcie odpoczynku, ale i podczas rutynowej kontroli drogowej.

Druga zmiana wynikająca z Pakietu Mobilności związana jest z obowiązkiem powrotu do bazy. W tym przypadku kierowca nie odpowiada za nieokazanie do kontroli dokumentów traktujących o spełnieniu obowiązku

„Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni, tak aby wykorzystali oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

Jednakże w przypadku gdy kierowca wykorzystał dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zgodnie z ust. 6 przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata. Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek, i przechowuje tę dokumentację w swoim lokalu oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych.”

Za nieokazanie, nieprzechowywanie w siedzibie firmy lub nieudokumentowanie wyżej opisanego obowiązku, karę ponosi firma i osoba zarządzająca transportem, a także każdy, kto mógł dopuścić się naruszenia. Kara wynosi 500 zł za każdego kierowcę.

Opinie kierowców o nowym taryfikatorze kar i mandatów

W nowym taryfikatorze kar nie ma taryfy ulgowej nawet dla niewielkich odstępstw – skarżą się kierowcy. Nawet kilkuminutowe przekroczenie czasu pracy musi zostać opisane na wydruku i okazane podczas kontroli. Słychać opinie, że sztywne przepisy, wymagające od kierowców uważnego przestrzegania, same mają wiele niedomówień. Przykładem może być wspomniany już wymóg rejestrowania symbolu kraju, do którego wjechał pojazd. W przypadku tachografów cyfrowych obowiązuje od 2 lutego 2022 roku – jednak na tych urządzeniach nie ma możliwości wprowadzenia wymaganych danych. Tachograf cyfrowy ma opcje wpisania symbolu kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy, nie ma możliwości dodania symbolu kraju przejazdu. Co w takim przypadku może zrobić kierowca, aby działać zgodnie z prawem i nie zapłacić mandatu? Pozostaje ręczne naniesienie symbolu kraju, którego granice przekroczył i… czekanie na nowy tachograf. Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy oferujący transport do 21 sierpnia 2023 roku mają obowiązek wymiany tachografów analogowych i cyfrowych na inteligentne tachografy drugiej generacji, które automatycznie lokalizują pojazd i samodzielnie rejestrują symbole krajów. Kwestią, która według niektórych jest najbardziej krzywdząca, jest brak górnej wysokości kar dla kierowców, podczas gdy firma podczas kontroli drogowej może zapłacić maksymalnie 12000 zł, a zarządzający transportem 3000 zł. W związku z tym może dochodzić do sytuacji, w których sankcje nałożone na kierowcę przewyższają te, które może otrzymać firma.

Podsumowanie:

Nowelizacja taryfikatora kar zakłada ujednolicenie przepisów polskich i unijnych, jak również uporządkowanie regulacji dotyczących wykroczeń. Jedną z największych zalet, jakie za sobą niesie, jest zakończenie sumowania kar dla kierowców za naruszenia czasu pracy, dbałość o warunki noclegowe i sanitarne kierowcy oraz nieprzekraczanie jego czasu pracy.

Wysokości kar dla kierowców dostępne są na stronie:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000209/U/D20220180Lj.pdf

Źródła:

A. Janus, Zmiany w taryfikatorach kar, [w:] Zarządzający transportem, grudzień 2021, nr 37.

https://www.transport-expert.pl/wykresowki-i-dane-z-kart-do-tachografu/symbol-kraju-na-tachografie-analogowym-teraz-a-na-cyfrowym-od-2022-r.-5103.html#:~:text=Adam%20Janus&text=Przepisy%20pakietu%20mobilno%C5%9Bci%20wprowadzi%C5%82y%20zmiany,od%202%20lutego%202022%20r.

https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/mandaty-i-punkty-karne/5413797,Taryfikator-mandatow-2022-Kary-z-punktami-karnymi-Pelna-lista.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20200820

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020901.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000209/U/D20220180Lj.pdf

Tachografy inteligentne 2-giej generacji już od 21 sierpnia 2023 – opublikowano nowe rozporządzenie.