Czas pracy kierowcy po 29 maja 2022 r. – jak prowadzić ewidencję?

Oceń nas

ewidencja-czasu-kierowcy-zmiany-po-29-maja-2022

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy to nowe obowiązki dla przewoźnika. Według nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmienia się forma rejestrowania danych, a także czas ich przechowywania. O czym jeszcze musi pamiętać kierowca, aby poprawnie prowadzić ewidencję czasu pracy po 29 maja 2022 roku?

Informacje o czasie pracy kierowcy, które muszą znaleźć się w ewidencji

Podstawową zmianą w przepisach jest nowy standard wyglądu ewidencji czasu pracy. Od 29 maja 2022 roku powinien on być tworzony na podstawie analizy danych źródłowych – i to bardzo szczegółowych.

Od przewoźnika wymagane jest zawarcie w ewidencji czasu pracy kierowcy takich informacji, jak:

 • liczba godzin przepracowanych (z uwzględnieniem godziny rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy),
 • liczba godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczba godzin nadliczbowych,
 • liczba dni wolnych od pracy (z oznaczeniem tytułu ich udzielenia przez pracodawcę / zleceniodawcę),
 • liczba godzin dyżuru z uwzględnieniem godziny jego rozpoczęcia i zakończenia (również w przypadku dyżuru pełnionego w domu),
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Obowiązek rejestrowania nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

Jak wspomnieliśmy wyżej, nowy obowiązek ewidencjonowania czasu pracy kierowcy zawodowego obejmuje również jego nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. W tym przypadku przedsiębiorca prowadzący firmę transportową na kartę ewidencji czasu pracy kierowcy powinien nanieść:

 • zapisy z wykresówek,
 • wydruki danych z kart kierowcy,
 • pliki pobrane z karty kierowcy,
 • pliki pobrane z tachografu cyfrowego,
 • inne dokumenty potwierdzające czas pracy oraz rodzaj wykonywanej czynności,
 • dane opracowane na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.

Przechowywanie ewidencji czasu pracy kierowcy podzielone na dwie części

Okres przechowywania ewidencji czasu pracy kierowcy zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę do 29 maja 2022 roku wynosił tylko 3 lata. Po dacie, będącej rozpoczęciem ostatniego już etapu zmian w przepisach w związku z Pakietem Mobilności, czas ten wydłuża się do 10 lat. Ale to nie wszystko – 10-letni okres przechowywania ewidencji liczony jest po upływie miesiąca. Zatem przedsiębiorca transportowy musi podzielić dokumentację na karty ewidencji czasu pracy oraz ewidencję zgodną z ogólnymi zasadami Kodeksu pracy. Jeśli chodzi o sam sposób przechowywania czy zabezpieczenia dokumentacji, nie ma odgórnie narzuconych przepisów dotyczących tego zagadnienia. Dlatego warto robić to na podstawie Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z 10 grudnia 2018 roku.

Przypadki, w których rozliczanie pracy kierowcy nie jest wymagane

Ewidencji nie prowadzi się w przypadku dyżuru, podczas którego kierowca nie wykonywał swojej pracy. Czasu pracy nie liczymy również w przypadku nieusprawiedliwionych postojów czy dobowego nieusprawiedliwionego odpoczynku. Jeśli chodzi o przerwy w pracy, nie muszą być one rejestrowane w razie tzw. zrównoważonego czasu pracy – kiedy dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 12 godzin, a jedna obowiązująca przerwa na dobę nie jest dłuższa niż 5 godzin. Ewidencjonowanie nie jest wymagane również wobec kierowców wykonujących przewozy w zadaniowym wymiarze pracy (rozliczani są z zadań, które wykonują, a nie z czasu, w jakim to robią), otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za pracę w porze nocnej.

Warto pamiętać, że ewidencja czasu pracy kierowcy w maju 2022 r. powinna być prowadzona z uwzględnieniem starych i nowych przepisów – niezależnie od tego, że nowe zasady obejmują tylko 3 ostatnie dni miesiąca.

 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040920879

https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/5438690,Czas-pracy-kierowcy-2022.html

Zmiany w ewidencji czasu pracy kierowców od 29 maja 2022 roku