Mandat dla zagranicznych kierowców – nowe przepisy UE

Oceń nas

Zmiany w egzekwowaniu mandatów od zagranicznych kierowców

Unia Europejska rozpoczęła prace nad zaostrzeniem przepisów dotyczących egzekwowania kar za przestępstwa i wykroczenia drogowe. Kluczową zmianą będzie równe traktowanie wszystkich kierowców z UE, niezależnie od kraju, z którego pochodzą. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie bezkarności obcokrajowców łamiących prawo poza granicami swojego państwa.

Kary dla kierowców z innego kraju UE – procedura i specjalny system internetowy

Zmiany w dyrektywie mają zobowiązywać kierowców do równego przestrzegania przepisów ruchu drogowego na terenie danego państwa UE. Jak czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego, obecnie ok. 40 proc. wykroczeń popełnionych przez kierowców poza ich krajem ojczystym pozostaje bezkarnych.

Jak będzie wyglądało egzekwowanie kary wobec kierowców, którzy dopuścili się wykroczenia na drodze poza granicami swojego państwa?

Na wniosek państwa członkowskiego, w którym doszło do wykroczenia, kraj zamieszkania sprawcy może przejąć ściąganie mandatów drogowych, pod warunkiem że kwota przekracza 70 euro i nie została zapłacona po wyczerpaniu wszystkich możliwości prawnych.

Ze strony kraju, w którym doszło do wykroczenia lub przestępstwa, odpowiednie organy zobowiązane są do wydania zawiadomienia o jego popełnieniu w ciągu 11 miesięcy. Dodatkowo, zabroniono korzystania z usług prywatnych firm oferujących pomoc przy ściąganiu mandatów od kierowców z zagranicy. Dodatkowo, Komisja Europejska zapowiedziała stworzenie specjalnego systemu internetowego, w którym zawarte będą informacje o wysokości kar, zasady ich egzekwowania oraz możliwości odwołania się od decyzji ukarania kierowcy. Cytując sprawozdawcę PE Kosmę Złotkowskiego:

„(…) Zaktualizowane przepisy pomogą to osiągnąć, są one również korzystne dla kierowców, którzy otrzymają informacje w ściśle określonych ramach czasowych, w zrozumiałym dla nich języku i z opisem procedury odwoławczej. Zakaz wykorzystywania prywatnych firm do ściągania mandatów skutecznie ochroni kierowców przed oszustwami i wyciekiem danych osobowych”.

Dodanie nowych przypadków do listy wykroczeń

Komisja Europejska przewiduje więcej przypadków, za które kierowca będzie karany poza krajem ojczystym:

  • przekroczenie prędkości;
  • jazda pod wpływem alkoholu;
  • niezatrzymanie się na czerwonym świetle;

jak również:

  • niebezpieczne parkowanie,
  • niebezpieczne wyprzedzanie,
  • przekraczanie linii ciągłej
  • potrącenie;
  • ucieczka z miejsca wypadku.

Kontekst prawny

Rada i Parlament Europejski wrócili do projektu nowelizacji ustawy z 2015 roku, który dotyczył transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń drogowych. Nowelizacja dyrektywy wpisuje się w jeden z elementów pakietu dotyczącego bezpieczeństwa na drogach, który został przedłożony 1 marca 2023 roku przez Komisję Europejską.

„Komisja przedstawiła wniosek w celu: a) zwiększenia przestrzegania przez kierowców niebędących rezydentami dodatkowych przepisów ruchu drogowego związanych z bezpieczeństwem, b) usprawnienia procedur wzajemnej pomocy między państwami członkowskimi w transgranicznych dochodzeniach dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz c) wzmocnienia ochrony praw podstawowych sprawców niebędących rezydentami”.

Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie porozumienia i weryfikacja prawno-językowa, a następnie jego publikacja. Zmiany wejdą w życie 20 dni po zatwierdzeniu publikacji, a państwa członkowskie będą miały 30 miesięcy na wdrożenie przepisów do prawa krajowego.

Źródło: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej