Jak nie stracić dobrej reputacji?

4.3/5 - (3 votes)

 1. Kara za poważne naruszenie
 2. Dobra reputacja
 3. Częstotliwość występowania naruszeń
 4. Ocena dobrej reputacji
 5. Odzyskanie dobrej reputacji
 6. Podsumowanie

Podczas kontroli inspektorzy odkrywają poważne naruszenie (przykładowo Twój kierowca używał magnesu). Kierowca dostanie karę, wobec Ciebie zostanie wszczęte postępowanie … Niestety, ale to dopiero początek problemów.

 1. Kara za poważne naruszenie

Kara za poważne naruszenie może sięgnąć nawet 10 tys. zł (art. 92a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym). Po zapłaceniu kary możesz spodziewać się również kontroli ITD w siedzibie Twojej firmy. Podczas kontroli sprawdzeni zostaną wszyscy lub większość kierowców, w zależności od tego jak duża jest Twoja firma. Zakres kontroli w siedzibie jest też większy, więc nietrudno „dobić” do maksymalnego wymiaru kary, czyli od 15 do 30 tysięcy złotych (zgodnie z art. 92a ust.3 – wysokość jest uzależniona od liczby zatrudnianych kierowców).

 1. Dobra reputacja

Dobra reputacja jest warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jest to zbiór wymogów, które muszą być spełnione przez przewoźnika lub przez zarządzającego transportem. Dotyczą one „wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa handlowego, upadłościowego, płac i warunków zatrudnienia, prawa o ruchu drogowym, odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego”.

 1. Częstotliwość występowania naruszeń

Utrata dobrej reputacji nie jest sprawą błahą, ponieważ w tym momencie tracisz licencję. Załącznik II do Rozporządzenia Komicji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r.; uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mówi wyraźnie, iż przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń pod uwagę wzięte zostaną następujące czynniki:

 1. wagę naruszenia (PN lub BPN);
 2. czas (okres przynajmniej roku od daty kontroli);
 3. liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).

 

 3 poważne naruszenia /na kierowcę/na rok = 1 bardzo poważne naruszenia   3 bardzo poważne naruszenia /na kierowcę/ na rok = następuje uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji  

Jeśli podzielimy całkowitą liczbę wszystkich wykroczeń ten samej wagi przez średnią liczbę kierowców zatrudnionych w ciągu roku, obliczymy liczbę naruszeń w przeliczeniu na danego kierowcę na rok.

 1. Ocena dobrej reputacji

Przesłanki, które bierze pod uwagę organ kontrolny przy wydawaniu decyzji dot. dobrej reputacji: 1)czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych; 2) czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego; 3) interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności, jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie; 4) opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem”. Warto po kontroli zainwestować czas i środki, aby poprawić sytuację w firmie. Jeśli zatrudniasz wielu kierowców – to może to stanowić Twoją deskę ratunku. Firmom działającym na terenie o dużym bezrobociu – warto polecić zaznaczenie, że utarta dobrej reputacji będzie wiązała się z zamknięciem działalności – a to z kolei może mieć fatalne skutki społeczne, ponieważ wiele osób pozostanie bez pracy. Nigdy nie rezygnuj z pisania wyjaśnień do wszczętego postępowania czy odwołania od decyzji. Pisanie wyjaśnień zawsze będzie korzystne dla Twojej firmy. Jeśli kierowca, przykładowo, korzystał z magnesu, powinieneś uargumentować, że nie działo się to za Twoim przyzwoleniem – pamiętaj, że chodzi tu o dobrą reputację!

 1. Odzyskanie dobrej reputacji

Co bardzo ważne, utrata dobrej reputacji nie jest bezterminowa. Możesz ją odzyskać, jeśli zastosujesz środki rehabilitacyjne. Ustawa o transporcie drogowym (art. 7e) odwołując się do art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienia następujące środki rehabilitacyjne:   – zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a; – zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403; – upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403; – uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Sankcję administracyjna uważa się za niebyłą – po upływie roku od dnia wykonania decyzji administracyjnej o jej nałożeniu.

 1. Podsumowanie

Nigdy nie ograniczaj się do płacenia kar! Musisz pokazać, że zależy Ci na utrzymaniu dobrej reputacji. Składaj jak najbardziej obszerne wyjaśnienia. Wprowadź dodatkowe szkolenia dla kierowców, będzie to świadczyło o tym, iż w Twojej firmie istnieje możliwość poprawy sytuacji. Co więcej, pokażesz, że podjąłeś już działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy oraz wdrażasz procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego.     http://transtica.pl/news/107/65/Jak-nie-stracic-dobrej-reputacji-wszystko-co-powinniscie-wiedziec.html http://prawnicytransportu.pl/dobra-reputacja-transporcie/ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0403