Dokumenty kierowcy w transporcie drogowym

4.3/5 - (3 votes)

Niezbędna dokumentacja kierowcy w działalności transportowej.

dokumentacja autostrada tir

Każdy kierowca w firmie transportowej lub przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy jest zobowiązany do posiadania odpowiednich dokumentów, potwierdzających jego uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Pozyskanie dokumentacji kierowcy leży w gestii przewoźnika; niezależnie od tego czy kierowca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy cywilnej. Na przedsiębiorcy spoczywa również obowiązek monitorowania terminów ważności dokumentów i wysyłania kierowców na badania lekarskie i szkolenia okresowe. Na co zatem należy zwracać szczególną uwagę, kompletując teczkę kierowcy?

Przepisy Ustawy

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

 • ukończyła 18 lat (w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną), 21 lat (w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną), 23 lata (w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną).
 • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie o kierujących pojazdami.
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną.
 • ukończyła szkolenie okresowe.

 

Niezbędne zaświadczenia

Jednym z ważniejszych dokumentów jest zaświadczenie lekarskie dla osób kierujących pojazdami, które to informuje o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy. Badania lekarskie są przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy. Badanie musi być poświadczone przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców.

Równie ważne jest orzeczenie psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania psychologiczne są przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy ma także obowiązek uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz wymagany wpis w prawo jazdy po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu.

Ważną rzeczą są także cykliczne szkolenia okresowe dla kierowców, którzy uzyskali kategorie prawa jazdy ?D? do 10 września 2008 roku oraz uzyskali kategorie prawa jazdy ?C? do 10 września 2009 roku (w cyklach co 5 lat). Po ukończeniu szkolenia okresowego kierowcy zawodowi podlegają obowiązkowi wymiany dokumentu prawa jazdy.

Prawo jazdy z odpowiednimi wpisami jest zatem dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do pracy na stanowisku kierowcy, a do obowiązków przedsiębiorcy należy sprawdzenie aktualności tego dokumentu.

Przedsiębiorca powinien otrzymać także od przyjętego do pracy kierowcy oświadczenie o braku orzeczenia o zakazie wykonywania zawodu przewoźnika. W dokumencie zawarta powinna być informacja, że kierowca oświadcza, iż nie został wykonany wobec jego osoby sądowy zakaz wykonywania zawodu kierowcy.

Przedsiębiorca powinien sporządzić z pracownikiem także załącznik do akt osobowych – informację pracowniczą o dodatkowych warunkach zatrudnienia. Informacja pracownicza powinna zawierać te dane, które nie wpisano w umowę o pracę np. sposób i miejsce wynagrodzenia, normę czasu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, okres wypowiedzenia umowy itp. Jeżeli nie będzie takiego dokumentu w firmie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zostanie to potraktowane jako poważne naruszenie.

 

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:

 • kierowania kierowców na szkolenia okresowe, badania lekarskie i psychologiczne
 • pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych.
 • przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii świadectw kwalifikacji zawodowej, orzeczeń lekarskich i psychologicznych.
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych.
 • przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw.

 

Jeśli przedsiębiorca zbagatelizuje brak ważnych badań, czy kursów (swoich lub swoich kierowców) może liczyć się z nałożeniem kary finansowej.

 

Podsumowanie

Prowadzenie działalności transportowej i powierzanie wykonywania zadań przewozowych zawodowym kierowcom wymaga od przewoźnika zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Tylko dzięki temu przedsiębiorca może funkcjonować zgodnie z prawem, zachować odpowiednią organizację i dyscyplinę pracy oraz uniknąć kar finansowych, czy roszczeń ze strony pracowników.