Krótsze terminy przedawnienia w Kodeksie cywilnym

Oceń nas
  1. Znaczenie nowych przepisów dla branży TSL
  2. Nowe przepisy a branża TSL
  3. Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem
  4. Znaczenie zmiany art. 125 KC dla przewoźników i spedytorów

1.Znaczenie nowych przepisów dla branży TSL

28 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie po 30 dniach. Podpisana przez Prezydenta ustawa skraca podstawowe terminy przedawnienia roszczeń w art. 118 Kodeksu cywilnego. Termin przedawnienia roszczeń majątkowych został znacznie skrócony. Obecnie wynosić będzie 6 lat, a nie jak to było dotychczas – 10 lat. Dodatkowo „koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”

2.Nowe przepisy a branża TSL

Przewoźnicy i spedytorzy, którzy sami prowadzą windykację, muszą bezwzględnie zweryfikować umorzone egzekucje, ponieważ po wprowadzeniu nowych przepisów mają oni znacznie mniej czasu na wszczęcie egzekucji na nowo.

3.Roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem

Identyczną zasadę wprowadzono w art. 125 Kodeksu cywilnego. Tutaj również przedawnienie następuje z upływem 6 lat, a nie jak dotychczas z upływem lat 10: „Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem sześciu lat”.

4.Znaczenie zmiany art. 125 KC dla przewoźników i spedytorów 

W prawie krajowym roszczenia uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. W art.77 czytamy:

Art. 77. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

 

  1. Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki.

 

  1. Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:

1) utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą;

2) ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania przesyłki;

3) szkód niedających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody;

4) zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić;

5) niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek – od dnia dokonania likwidacji;

6) innych zdarzeń prawnych – od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

 

  1. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty”.

Tymczasem w drogowym transporcie międzynarodowym terminy reguluje Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) oraz Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r., która określa te terminy w art. 32. Oba akty prawne wprowadzają co do zasady termin roczny, jednak w zależności od charakteru roszczenia różny jest termin początkowy, od którego zaczynamy liczyć termin roczny.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy nawet w transporcie podstawą do rozstrzygania roszczeń nie będzie prawo przewozowe krajowe lub międzynarodowe, ale Kodeks Cywilny. Przykładowo może to być „zniszczenie przez przewoźnika bramy lub rampy u załadowcy”.

Innym niezwykle ważnym przykładem, kiedy wykorzystamy przepisy Kodeksu Cywilnego, jest ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Załóżmy, że wobec naszego dłużnika prowadzone już było postępowanie egzekucyjne na podstawie wyroku, jednakże zostało ono umorzone ze względu na bezskuteczność. W takiej sytuacji egzekucję można wszcząć na nowo. Kiedy dostaniesz postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, powinieneś w odpowiednim terminie, złożyć ponowny wniosek egzekucyjny. Warto wszczynać na nowo egzekucję, ponieważ sytuacja materialna naszego dłużnika może w każdej chwili ulec poprawia, a my będziemy mogli wyegzekwować roszczenie.

 

 

www.prawoilogistyka.pl/aktualnosci/krotsze-terminy-przedawnienia-w-kodeksie-cywilnym-jakie-to-ma-znaczenie-dla-branzy-tsl/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840530272/U/D19840272Lj.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2216_u.htm