Przepisy AETR, zmiany w 2013

1.5/5 - (2 votes)

klauzulaPrzepisy AETR, zmiany, np. czas pracy w 2013

AETR to europejska umowa dotycząca pracy załóg pojazdów, które wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Została ona sporządzona w Genewie w 1970r., a ratyfikowana przez Polskę w 1992r. Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, usprawnienie i rozwój transportu międzynarodowego oraz ujednolicenie przepisów dotyczących warunków zatrudnienia. Konwencja obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i kilku innych państwach europejskich.

 

Co określa konwencja?

AETR określa: minimalny wiek kierowcy, precyzuje czas odpoczynku kierowcy, czas prowadzenia pojazdu, obowiązek montowania i używania urządzenia kontrolnego posiadającego homologację (obowiązek korzystania z tachografów), obowiązek nadzoru czasu prowadzenia pojazdów przez przedsiębiorstwa oraz zakaz wynagradzania kierowców w ramach długości przebytej drogi lub ilości przewiezionych towarów (poza stałym wynagrodzeniem).

 

Czas pracy kierowcy zawodowego

Normy czasu pracy kierowców w Unii Europejskiej są określone w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 561/2006.

AETR szczegółowo opisuje przede wszystkim kwestie związane z maksymalnym czasem pracy kierowcy. Według przepisów dzienny czas pracy może wynosić 9 godzin (dwa razy w tygodniu może on być przedłużony o godzinę). Czas odpoczynku kierowcy to min. 45 minut lub kilka okresów 15 minutowych. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin a łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin. Każdemu kierowcy przysługuje 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby.

Czasem pracy kierowców jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy (nie tylko czas prowadzenia pojazdu). Składa się na niego także załadunek i rozładunek, nadzór, czynności spedycyjne, czynności administracyjne, okresy pozostawania w dyspozycji i inne. Do czasu pracy wlicza się także obowiązkowe przerwy.

Za przestrzeganie przez kierowców norm czasu pracy odpowiada właściciel firmy (pod warunkiem, że kierowcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę).

 

Zmiany do ustawy 2013

22.02.2013r. Sejm RP uchwalił zmianę do ustawy o czasie pracy kierowców. Określa ona czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, ale osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz. Te osoby odpowiadają za siebie w kwestii przestrzegania norm czasu pracy.

Zgodnie z ustawą

  • tygodniowy wymiar czasu pracy został ograniczony do przeciętnie 48 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Może on zostać wydłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin.
  • po sześciu godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa w wymiarze nie krótszym niż 30 minut (gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin) oraz przerwa nie krótsza niż 45 min (gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin).
  • gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin.
  • kierowca będący w samozatrudnieniu musi prowadzić ewidencję czasu pracy i przechowywać ją przez okres dwóch lat.
  • wprowadzono nowy taryfikator kar za nieprzestrzeganie przepisów

 

Podsumowanie

Zarówno każdy przedsiębiorca transportowy, jak i kierowca muszą znać treść konwencji AETR. Dzięki znajomości przepisów łatwiej zrozumieć realia rynku transportowego oraz prawidłowo na nim funkcjonować. Konwencja AETR razem z Kodeksem Pracy jest podstawą do rozliczania czasu pracy kierowców