Regulamin wykonywania usługi przewozowej

Oceń nas

Przewoźniku, chcesz uniknąć kłopotów, przygotuj regulamin wykonywania usług

regulamin transportu i przewozuRegulamin określający zasady i warunki wykonywania usług w zakresie przewozu towaru to nadal rzadkość wśród przewoźników. Jednak jego spisanie i zawarcie w każdej z podpisywanych umów klauzuli, że druga strona z załączonym do umowy regulaminem się zapoznała, pozwoli uniknąć wielu nieporozumień.

Co powinien zawierać regulamin? Oto podstawowe punkty:

 1. Zakres działalności przewoźnika czy Zleceniobiorcy, gdzie jasno jest określone, jaki rodzaj transportu przez firmę jest wykonywany, a czego nie obejmuje, np. ładunków wymagających kontroli temperatury podczas przewozu
 2. Sposób zawarcia umowy, w którym zostaje określone, że w przypadku przyjęcia zlecenia do realizacji Nadawca potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
 3. Określenie co powinno zawierać zlecenie transportowe:
 • Dane nadawcy i odbiorcy (nazwa, siedziba, telefon)
 • Dane osoby kontaktowej
 • Rodzaj towaru z określeniem przybliżonej wagi, ilości, rozmiarów i sposobu pakowania
 • Termin załadunku i dostarczenia przesyłki
 1. Zastrzeżenie o prawie odmowy przyjęcia zlecenia bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku:
 • gdy dotyczy przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu drogowego na mocy przepisów
 • gdy zleceniodawca zalega z zapłatą należności z tytułu wcześniej wykonanych usług
 • gdy przewoźnik nie ma możliwości wykonania przewozu ze względów technicznych
 • gdy formularz zlecenia został wypełniony nieczytelnie, zawiera nieprawidłowości
 • przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Zastrzeżenie, że w przypadku wykrycia różnicy między zadeklarowanym w liście przewozowym rodzajem przesyłki, jego wagi oraz wymiarów przewoźnik ma prawo odmówić wykonania zlecenia lub zmienić warunki umowy przewozu, m.in. dodatkowe obciążenie zleceniodawcy.
 2. Oświadczenie nadawcy, który podpisując list przewozowy akceptuje regulamin świadczenia usług transportowych i potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym dotyczącym przesyłki.
 3. Listę towarów wyłączonych z przewozu
 4. Obowiązki Nadawcy, m.in.:
 • Prawidłowe opakowani i oznakowanie ładunku
 • Prawidłowe wypełnienie listu przewozowego .
 1. Prawa i obowiązki przewoźnika
 2. Zasady wydania przesyłki, m.in. zastrzeżenie, ze w momencie przekazania przesyłki odbiorcy przewoźnik nie ponosi już odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia stwierdzone po przejęciu towaru przez odbiorcę, wszelkie uwagi należy wcześniej odnotować w liście przewozowym.
 3. Odpowiedzialność przewoźnika, by zleceniodawca miał jasność, co należy do zakresu odpowiedzialności przewoźnika, a za co on odpowiedzialności ponosi.

To w skrócie punkty, które powinny się w regulaminie znaleźć. Można jeszcze dodać wynagrodzenia i opłaty. Stworzenie kompletnego regulaminu z pewnością zabezpieczy w dużym zakresie interes przewoźnika. Zleceniodawca będzie miał świadomość, że ma do czynienia z profesjonalnym przewoźnikiem, który jest świadomy obowiązków, a także praw obu stron umowy.