Wszystko co powinieneś wiedzieć o szkoleniach BHP kierowców

4/5 - (1 vote)

szkolenie bhp kierowcySzkolenia bhp, czy obowiązują kierowców i z jaką częstotliwością?

Osoby zatrudnione w transporcie jak mało kto zmuszeni są do odbycia wielu szkoleń, wśród których bardzo często zapomina się o tym ciążącym na pracodawcy obowiązku szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Okazuje się, bowiem, że choć kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego są omawiane na różnego typu kursach, to jednak zagadnienia stricte z zakresu bhp są pomijane.

W oparciu o Kodeks Pracy należy pamiętać, że nie można dopuścić do pracy pracowników, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub umiejętności niezbędnych o wykonywania swoich obowiązków, a także brak im dostatecznej wiedzy z zakresu znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu każdy z pracowników powinien zostać przeszkolony z zasad bhp i dopiero po odbyciu szkolenia może zostać dopuszczony do pracy. Co bardzo ważne, także sam pracodawca powinien posiadać kompetencje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zdobyte poprzez uczestnictwo w odpowiednich szkoleniach.

Jeśli ktoś uważa, pomimo obowiązujących przepisów, szkolenia bhp pracowników za zbędny wydatek i stratę czasu, musi liczyć się z karą grzywny w wysokości do tysiąca nawet do trzydziestu tysięcy złotych. Co więcej, wyrok skazujący za nieprzestrzegani przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy skutkuje cofnięciem licencji na prowadzenie transportu drogowego.

Odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa oraz warunki pracy w przedsiębiorstwie jest pracodawca lub osoba, która kieruje zespołem pracowników. To na nich ciąży obowiązek przestrzegania przepisów, a także organizacja szkoleń wstępnych i okresowych dla zatrudnionych w firmie.

Dlaczego szkolenia bhp w transporcie są tak ważne? Otóż, dlatego, że transport stanowi piątą, co do zagrożeń gałąź gospodarki.

Kierowca narażony jest na wszystkie najważniejsze czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę jego pracy. Należą do nich:

  • Czynnik niebezpieczny, który może doprowadzić do urazu lub innego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci; zaliczyć do nich można zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne, np. środki wykorzystywane przy załadunku lub rozładunku towaru, ostre wystające elementy pojazdów, spadające elementy pojazdów, ograniczone przestrzenie, hałas, pożar lub wybuch pojazdu, przeciążenie układu ruchu, stres, wielogodzinna praca)
  • Czynnik szkodliwy, jego oddziaływanie może doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia kierowcy
  • Czynnik uciążliwy utrudnia pracę lub obniża zdolność do wykonywania pracy lub innej działalności, może wpływać także na zmniejszenie wydajności

Zatrudniony na stanowisku kierowca powinien, zatem na początek przejść instruktaż stanowiskowy, podczas którego oprócz ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracownik powinien otrzymać całokształt wiedzy na tematy procesu pracy, przepisów? i regulaminów wewnętrznych w kontekście stosowanych w przedsiębiorstwie zasad.

Podobnie zakres wygląda w przypadku szkolenia okresowego. Z racji przypisania kierowcy do grupy stanowisk robotniczych częstotliwość szkoleń częstotliwość szkoleń została ustalona nie rzadziej niż raz na trzy lata. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy dochodzi do zmian zakresu obowiązków lub zmiany sprzętu specjalistycznego.

W przypadku kierowców przewożących materiały niebezpieczne pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania raz w roku szkolenia pracowników z bhp, gdyż wszelkie czynności związane z przewozem materiałów niebezpiecznych wiążą się z koniecznością zachowania określonych procedur.

Należy pamiętać, że posiadane przez kierowców zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych wymagają odnawiania ich, co pięć lat.

Duże ryzyko związane z wykonywaniem zawodu kierowcy w transporcie drogowym wymaga szczególnej uwagi w zakresie bezpieczeństwa. Pracodawcy nie powinni lekceważyć szkoleń, na których omawiane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto jednak przyjrzeć się ofercie firm, które takie szkolenia oferują, gdyż nie wszystkie posiadają wystarczającą wiedze właśnie z zakresu transportu.