Transport drogowy: Prawa i obowiązki przewoźnika.

3/5 - (19 votes)

przewonzikzakret

Prawa i obowiązki przewoźnika.

Praca przewoźników drogowych jest określona wieloma przepisami. Przewoźnicy (i ich podwykonawcy) powinni być świadomi swoich praw, by po prostu móc z nich korzystać. Dzięki temu mogą uchronić swoją firmę przed wieloma problemami. Jakie prawa mają więc nadawcy i odbiorcy ,a jakie usługodawcy transportowi? Odpowiedź znajdziecie w poniższej tabeli.

 

Lp.
NADAWCY I ODBIORCY
PRZEWOŹNIK I PODWYKONAWCA
1.
Mają oni prawo do zamieszczenia w liście przewozowym wskazówek dotyczących tego, jak należy postępować z przesyłką.
Ma prawo otrzymać list przewozowy wraz z wymaganymi załącznikami lub informacji w innej formie, które umożliwią przewóz.
2.
Mają prawo do zadeklarowania wartości przesyłki.
Przewoźnik ma prawo do sprawdzenia przesyłki.
3.
Przewoźnik ma prawo do sprawdzenia czy to, co zawiera przesyłka jest zgodne z oświadczeniem nadawcy w liście przewozowym oraz czy zostały zachowane przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych  do przewozu na warunkach szczególnych.
4.
Usługodawca transportowy ma również prawo żądać, by towar do przewozu był przekazany w takim stanie, który umożliwi ten przewóz i wydanie go odbiorcy bez ubytku bądź uszkodzenia.
5.
Jeżeli nie zostało postanowione inaczej ? przewoźnik może żądać od nadawcy lub odbiorcy dokonania załadunku lub rozładunku.
6.
Nadawca lub odbiorca może oczekiwać w miejscu nadania lub przeznaczenia na wszelkie czynności zawarte w przepisach ogólnych, które powinny być wykonane przez przewoźnika.
Przewoźnik może oczekiwać w miejscu nadania lub przeznaczenia na wszelkie czynności zawarte w przepisach ogólnych, które powinny być wykonane przez nadawcę lub odbiorcę.
7.
Nadawca i odbiorca mają prawo żądać od przewoźnika, który był odpowiedzialny za dokonanie załadunku i rozładunku,  doprowadzenia do czystości i porządku terenu
Przewoźnik ma prawo żądać od nadawcy i odbiorcy, by środek transportu, który został zanieczyszczony w związku z czynnościami załadunku i rozładunku, został doprowadzony do porządku.
8.
Przewoźnik ma prawo do tego, by korzystać z usług podwykonawców.
9.
Mogą wpływać na ustalenie trasy przewozu.
Przewoźnik ma prawo do ustalenia trasy przewozu, jednak musi uwzględnić oczekiwania nadawcy.
10.
Mają prawo do ustalania stanu przesyłki w trakcie przewozu.
Ma prawo do ustalenia stanu przesyłki w trakcie przewozu oraz żądania od nadawcy bądź odbiorcy składania oświadczenie o stanie przesyłki.
11.
Nadawca i odbiorca mogą odstąpić od umowy przewozu lub wprowadzić do niej zmiany dotyczące rozporządzania przesyłką.
Przewoźni może odmówić wykonanie w niektórych okolicznościach żądań kontrahentów w zakresie zmiany umowy przewozu.
12.
Nadawca i odbiorca mają prawo do uzyskania informacji o odnalezieniu przesyłki i do jej otrzymania.
Przewoźnik może zlikwidować przesyłkę, jeśli nie ma wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki, lub też zaginą dokumenty przewozowe i nie zostanie ustalona osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką.
13.
Mają oni prawo do tego, by przewóz odbył się w terminie.
Jedynym z najważniejszych praw przewoźnika i podwykonawcy jest prawo do otrzymania zapłaty za wykonaną usługę.
14.
Prawo do odszkodowania, jeśli przewóz nie zostanie wykonany w ogóle lub nie został wykonany należycie.
Prawo do odszkodowania, jeśli nadawca lub odbiorca nie wywiąże się częściowo lub całkowicie ze swoich zadań.
15.
Ma prawo do odsetek za opóźnienie w zapłacie.
Ma prawo do odsetek za opóźnienie w zapłacie.
16.
Ma prawo do zatrzymania przesyłki jako zastawu.