Zmiany dotyczące utraty dobrej reputacji

4/5 - (1 vote)

Aktualizacja postanowień odnośnie dobrej reputacji transportowców

przewoznik dobra reputacja

Dobra reputacja to jeden z czynników składający się na pozwolenie wykonywania usług transportowych. Przewoźnik nie uzyska zezwoleń, a co więcej, mogą one zostać cofnięte w przypadku, gdy dobrej reputacji nie posiada.

Dotychczas postępowania dotyczące ewentualnej utraty dobrej reputacji przez przewoźnika prowadził Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Upoważnił on jednak inspektoraty wojewódzkie do określania czy wykroczenia, jakich dopuścił się przewoźnik powodują odebrania dobrej reputacji. Tym samym zwiększono uprawnienia inspektoratów na szczeblu wojewódzkim.

Obecnie WITD przekazują sobie nawzajem informacje dotyczące przedsiębiorstw, które dopuścił się naruszeń określonych w załączniku nr IV rozporządzenia 1071/2009.

Przypomnijmy kilka najpoważniejszych wykroczeń zawartych w przytoczonym rozporządzeniu tutaj:

Co podważa dobrą reputację

Jeśli okaże się, że za te wykroczenia przewoźnik został ukarany dwukrotnie wówczas wojewódzki inspektorat drogowy wszczyna postępowanie administracyjne celem ustalenia czy utrata dobrej reputacji jest proporcjonalna do naruszeń, których dopuścił się przedsiębiorca. W takim przypadku, WITD ma prawo skontrolować firmę, a następnie wydać decyzję, czy dobra reputacja zostaje zachowana, czy też nie.

Zatem obecnie, jeśli przewoźnik dwukrotnie dopuścił się naruszenia przepisów zawartych w załączniku nr IV rozporządzenia 1071/2009, może spodziewać się wszczęcia i zawiadomienia go o postępowaniu administracyjnym związanym z utratą dobrej reputacji,

Czy przewoźnik jest w stanie obronić się podczas takiego postępowania? Otóż tak, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

  • skala naruszeń jest nieznaczna w stosunku do ilości wykonywanych przewozów
  • przedsiębiorca podjął działania mające na celu poprawę sytuacji w firmie, wdrożył procedury mające na celu zapobieganiu powstawaniu naruszeń
  • odebranie możliwości wykonywania zawodu spowoduje utratę wielu miejsc pracy i zwiększenia poziomu bezrobocia w danym regonie
  • cofnięcie zezwolenia utrudniłoby zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie transportu publicznego.

Zmiana przepisów z pewnością spowoduje większą kontrolę przewoźników, którzy muszą pamiętać, że bardzo łatwo można stracić pozwolenia na wykonywanie zawodu i zwrócić baczną uwagę na liczbę wykroczeń, które zdarzają się w jego firmie.

Zapisz

Zapisz