Kary za odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu na terenie Francji

4.5/5 - (2 votes)

Kompendium wiedzy na temat kar i przepisów postojowych przewoźników we Francji

Francja mapa przepisy drogoweNa terenie Francji już od jakiegoś czasu obowiązują nowe przepisy i sankcje w zakresie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Celem ustawy jest (według rządzących tym krajem) zapewnienie kierowcom odpowiednich warunków życiowych niezależnie od ich miejsca zamieszkania oraz wykonywania pracy.

Ustawa obowiązuje na terytorium Francji wszystkich kierowców, bez względu na ich narodowość, pracodawcę lub kraj, w którym zarejestrowany został pojazd. Do stwierdzania naruszenia postanowień rozporządzenia uprawnieni są funkcjonariusze służb kontroli transportu drogowego. Kary za łamanie prawa są bardzo surowe i wymierzone są przede wszystkim w konkurencyjne firmy wykonujące przewozy długodystansowe. Zważywszy na brak właściwej infrastruktury drogowej (bezpieczne parkingi z hotelami) zagraniczni kierowcy w wielu przypadkach nie są w stanie spełnić wymogów francuskiej legislacji.

Okres regularnego odpoczynku poza pojazdem

Rząd Republiki Francuskiej 12 lipca 2014 roku zmodyfikował swój Kodeks Transportowy, wprowadzając do niego nowe zakazy i znacznie ostrzejsze kary dla przewoźników, których kierowcy wykorzystują regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu. Przepisy obowiązują również w odniesieniu do kierowców ?oddawanych do dyspozycji? przez przedsiębiorstwo oraz przewoźników świadczących usługi na podstawie umowy AETR.

Przepisy rozporządzenia stanowią, że kierowcy muszą spędzać okres regularnego odpoczynku tygodniowego poza pojazdem (jedynie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku i dzienne okresy odpoczynku mogą być spędzane przez kierowcę – w zależności od jego wyboru – w zaparkowanym samochodzie wyposażonym w odpowiednie wyposażenie do snu).

Nowelizacja wprowadziła karę 30 tys. euro i rok więzienia dla przewoźnika, którego kierowca odbiera regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że kara ta jest nieproporcjonalna do tego rodzaju wykroczenia, jakim jest spanie w kabinie. Jednakże jest to sankcja maksymalna, a kary są orzekane przez sędziów na podstawie przeprowadzonego śledztwa. Kara pozbawienia wolności bez zawieszenia może być orzekana wyłącznie w razie ostatecznej konieczności.

Uwaga!!! Obowiązuje zasada odpowiedzialności pracodawcy za wszelkie wykroczenia popełnione przez kierowcę, nawet jeżeli miały one miejsce na terytorium innego Kraju członkowskiego lub położonego poza terytorium Unii.

Obowiązki przewoźnika

Wszystkie sankcje obowiązujące z tytułu europejskich przepisów socjalnych nakładane są wyłącznie na pracodawców. W związku z tym, że podczas wykonywania długich operacji transportowych nie da się całkowicie wykluczyć odbywania regularnych tygodniowych odpoczynków kierowców, przewoźnicy muszą organizować pracę kierowców w taki sposób, aby mogli oni przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących czasu jazdy oraz odpoczynku. I tak firmy transportowe powinny:

  1. wydać swoim kierowcom odpowiednie zalecenia,
  2. zapewnić organizację czasu pracy swoim kierowcom w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi prawa do regularnego odpoczynku tygodniowego – pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia właściwych miejsc zakwaterowania, umożliwiających kierowcom korzystanie z odpowiednich warunków higieny i komfortu podczas spędzania ich okresów regularnego odpoczynku tygodniowego poza miejscem zamieszkania,
  3. zapewnić odpowiednie rozwiązania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zaparkowanych pojazdów wraz z ich ładunkiem, również w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych, przez cały przysługujący kierowcy okres odpoczynku,
  4. przeprowadzać okresowe kontrole dotyczące przestrzegania postanowień niniejszych przepisów.
  5. w razie stwierdzenia braku przestrzegania przepisów, powinny podejmować odpowiednie sankcje dyscyplinarne w stosunku do kierowców korzystających z powierzonego im pojazdu w sposób niezgodny z zaleceniami wydawanymi przez przedsiębiorstwo.

Na czym polega kontrola?

Kontrola przepisów przeprowadzana jest w ramach rutynowych czynności kontrolnych przy drodze, podczas których weryfikowane jest przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących transportu drogowego. Jeżeli stwierdzone zostanie, że kierowca znajduje się w okresie swojego regularnego odpoczynku tygodniowego, jego obecność w pojeździe stanowi wystarczający element dowodowy dla stwierdzenia, że nie spędza on okresu regularnego odpoczynku tygodniowego poza pojazdem. Dowody popełnienia wykroczenia muszą zostać przedstawione przez władze śledcze, które powinny wykazać, że zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie są nieprawidłowe.

Uwaga!!! Postanowienia ustawy nie obowiązują w odniesieniu do lekkich pojazdów dostawczych o masie nieprzekraczającej 3,5 ton.

Podsumowując

Według francuskich rządzących wprowadzenie kar za organizowanie oraz odbywanie długich odpoczynków w kabinie pojazdu na terenie Francji oraz przyjęcie nowych przepisów o narzuceniu francuskiej stawki płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców to najlepszy sposób na walkę z dumpingiem socjalnym. W rzeczywistości jednak przepisy te stanowią doskonałe narzędzie walki z silną konkurencją (w tym polską) i stoją w sprzeczności z zasadami jednolitego, wolnego rynku europejskiego.

Niestety czy nam się to podoba, czy nie ? prawo francuskie działa w przyjętej formie i każda osoba, która zajmuje się organizacją pracy kierowców transportu drogowego może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jego łamanie.