Licencja w transporcie międzynarodowym, jak uzyskać, porady i koszty.

3.6/5 - (43 votes)

Licencja w transporcie międzynarodowym

licencjaDziałalność transportowa polegająca na świadczeniu usług w międzynarodowych przewozach drogowych ładunków i osób wymaga odpowiedniej licencji wspólnotowej. Licencja wspólnotowa uprawnia także do wykonywania krajowego transportu drogowego.

Dawniej zamiast licencji wymagana był koncesja, która była prawnym poświadczeniem przez państwo działalności gospodarczej, wyrażeniem zgody na jej podjecie i prowadzenie przez dany podmiot.

 

Jak uzyskać licencję?

Aby otrzymać licencję na transport międzynarodowy co najmniej jeden z członków zarządu, osoba zarządzająca transportem lub jedna z osób prowadzących działalność gospodarczą musi posiadać minimum trzyletnią praktykę w wykonywaniu krajowego transportu drogowego lub co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego. Potrzebna jest kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem w danej firmie.

Osoby te nie mogą być karane za przestępstwa skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, mieniu lub dokumentom (musi być spełniony warunek dobrej reputacji). Poświadczeniem jest wyciąg z Centralnego Rejestru Skazanych.

Dodatkowo przedsiębiorstwo musi posiadać zabezpieczenie (w postaci środków pieniężnych lub rzeczowych)  na sumę minimum  9.000 euro na pierwszy pojazd oraz 5.000 euro na każdy następny pojazd. Poświadczeniem może być zaświadczenie o stanie konta, ubezpieczenie AC pojazdu, wycena nieruchomości, gwarancja bankowa itp.

Składając wniosek należy wypełnić oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich. Zgodnie z nowelizacją ustawy aby otrzymać licencję przedsiębiorca musi dysponować bazą eksploatacyjną.

Pojazdy zgłoszone do licencji muszą odpowiadać warunkom technicznym określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym a osoba ubiegająca się o licencję musi wykazać, że ma prawo do dysponowania zgłaszanymi pojazdami. Wymagana jest kserokopia dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi.

Przewozy międzynarodowe może wykonywać tylko kierowca, który posiada praktykę w wykonywaniu transportu drogowego, posiada świadectwo kwalifikacji oraz nie był karany za przestępstwa skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym mieniu lub dokumentom.

Niezbędne formularze należy złożyć w Biurze do Spraw Transportu Międzynarodowego (osobiście, korespondencyjnie lub w formie elektronicznej). Dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez urzędy wydające lub notariusza.

 

Koszt uzyskania licencji w międzynarodowym przewozie rzeczy

  • Licencja na 5 lat 4000 zł (licencja) + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • Licencja na 10 lat: 8000 zł (licencja) + 880 zł za każdy wypis z licencji
  • Za odnowienie wypisów do licencji 50-cio letniej na 5 lat – 40 zł za każdy wypis z licencji

 

Podsumowanie:

Oryginał licencji powinien znajdować się w firmie a kopie wydaną przez BOTM powinien wozić kierowca w czasie wykonywania przewozów.

Należy pamiętać, że licencję można cofnąć jeśli jej posiadacz nie dotrzyma warunków umowy, nie będzie przestrzegać przepisów ustawy, odstąpi licencję osobie trzeciej, nie wykona przez okres co najmniej 6 miesięcy międzynarodowego transportu drogowego, będzie zalegać w regulowaniu zobowiązań celnych, podatkowych i innych na rzecz Skarbu Państwa. Ponowna licencja może zostać wydana dopiero po upływie 2 lat.

Zapisz