Nowe przepisy o płacy minimalnej we Włoszech

3.8/5 - (9 votes)

Jak wyglądają nowe uregulowania odnośnie płacy minimalnej dla pracowników delegowanych w transporcie we Włoszech?

 1. Płaca minimalna we Włoszech.
 2. Jakich przewozów dotyczą unormowania włoskie?
 3. Komu i kiedy należy zgłosić pracownika delegowanego?
 4. Co powinno zawierać zgłoszenie?
 5. Czy potrzebny jest przedstawiciel przedsiębiorstwa delegującego we Włoszech?
 6. Jak długo należy przechowywać dokumenty?
 7. Co grozi za naruszenie przepisów o płacy minimalnej?
 8. Cel i podstawa prawna.
 9. Podsumowanie.

Już od pewnego czasu Włochy pod naciskiem niektórych rodzimych organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa transportowe przymierzały się do zastosowania podobnego rozwiązania jakie obecnie funkcjonuje we Francji i w Niemczech. Mowa o płacy minimalnej dla kierowców delegowanych do wykonywania usług transportowych na terenie Włoch.

Płaca minimalna we Włoszech.

przepisy o płacy minimalnej we Włoszech

Płaca minimalna jest we Włoszech regulowana na podstawie układów zbiorowych osobno dla poszczególnych grup zawodów. Jeśli chodzi o kierowców zawodowych to stawka jest dwojaka w zależności od grupy zaszeregowania:

 • Grupa 3: 9,76 € (598,78€ – miesięczne wynagrodzenie)
 • Grupa 3 Super: 10,03 € (642,37€ – miesięczne wynagrodzenie)

Według art.54 (rozdział II) układu zbiorowego stawka jest ustalona w wymiarze miesięcznym. Art. 11 rozdziału II mówi natomiast, że tydzień pracy nie może przekraczać 39h, a dzień pracy 8h. Z prostego rachunku (zakładając, że średnia ilość dni pracy w miesiącu to 21), ilość przepracowanych godzin w miesiącu wynosi 163,8 h. Stąd powyższe wyliczenie stawki godzinowej.

Grupa 3: są to kierowcy samochodów ciężarowych o ładowności poniżej 80t. Grupa 3 Super: są to kierowcy samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 80t oraz samochodów ciężarowych o ładowności ponad 20t posiadających żurawie.

Jeśli chodzi o dietę i ryczałt za nocleg to prawdopodobnie zostaną one zaliczone do minimalnego wynagrodzenia kierowcy, podobnie jak dzieje się to w wypadku unormowań niemieckich.

Jakich przewozów dotyczą unormowania włoskie?

Według art.4 ust.1 dekretu 136/2016 z dn. 17 lipca 2016 r. obowiązek wypłacania przynajmniej płacy minimalnej pracownikowi delegowanemu w branży transportowej dotyczy również przewozów kabotażowych o jakich mowa  w rozdziale III rozporządzenia PE i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., a dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Komu i kiedy należy zgłosić pracownika delegowanego?

Zgłoszenia pracowników delegowanych do pracy we Włoszech należy dokonać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie delegowania, a jeśli zajdą jakieś zmiany, informację o tym należy przekazać w ciągu pięciu dni.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

W przeciągu 30 dni od dnia wejścia w życie nowych unormowań (dekret wszedł w życie 22 lipca 2016) Ministerstwo ma określić jakimi środkami komunikacji na odległość będzie można dokonać zgłoszenia. Obecnie wiadomo jedynie co powinno zawierać zgłoszenie. A są to następujące informacje:

 1. Dane identyfikacyjne delegującego przedsiębiorstwa
 2. Liczbę delegowanych pracowników oraz ich ogólne dane
 3. Daty: rozpoczęcia i zakończenia delegowania oraz czas jego trwania
 4. Miejsce wykonywania usługi
 5. Dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa przyjmującego pracowników delegowanych
 6. Rodzaj usługi
 7. Dane identyfikacyjne i adres przedstawiciela we Włoszech
 8. Informacje dotyczące przedstawiciela przedsiębiorstwa ds. dialogu społecznego
 9. Nr zezwolenia na wykonywania działalności gospodarczej, o ile zezwolenie takie jest wymagane na terenie państwa, w którym przedsiębiorstwo jest zarejestrowane

W najbliższym czasie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma opublikować wszelkie dane odnośnie zasad i warunków zatrudniania pracowników delegowanych. Wszystkie niejasności dotyczące powyższych informacji powinny zostać uściślone. Dotyczy to także informacji o układach zbiorowych, na podstawie których ustalana jest stawka minimalna płacy (są renegocjowane mniej więcej co 3 lata, obecny obowiązuje od 01.10.2015). Wszystkie informacje będą dostępne w dwóch językach: włoskim i angielskim.

Czy potrzebny jest przedstawiciel przedsiębiorstwa delegującego we Włoszech?

Tak, jest potrzebny. Włosi zastosowali podobne do francuskiego rozwiązanie, ale o bardziej ograniczonych kompetencjach. Przedstawiciel odpowiedzialny jest jedynie za wysyłanie i odbieranie dokumentów. Jeśli natomiast nie zostanie wyznaczony, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uznaje się miejsce zamieszkania lub zarejestrowania siedziby usługobiorcy. Zatem korespondencja będzie trafiała do odbiorcy usługi, co w przypadku transportu jest dość dziwnym i nierealnym rozwiązaniem.

Uwaga! Na umotywowany wniosek organizacji społecznych pracodawca ma obowiązek powołać przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji firmy w dialogu społecznym.

Jak długo należy przechowywać dokumenty?

Dokumenty związane z delegowaniem pracownika należy posiadać w okresie delegowania oraz do dwóch lat po jego zakończeniu. Będą to min.: kopia w języku włoskim umowy o pracę lub inny dokument zawierający informacje dotyczące warunków zatrudnienia, ewidencja czasu pracy, także dokumenty dotyczące płacy, wreszcie dotyczących ubezpieczenia społecznego.

Co grozi za naruszenie przepisów o płacy minimalnej we Włoszech?

Kary jakie grożą za brak przestrzegania przepisów dekretu 136/2016 nie są niskie. Za brak zgłoszenia delegowanego pracownika grzywna wynosi 150-500 € za każdego pracownika. Za brak przechowywania wymaganej dokumentacji kara obejmuje kwotę od 500 do 3000 €, za każdego pracownika. Natomiast za brak powołania przedstawiciela , jak również brak osoby odpowiedzialnej za reprezentację w dialogu społecznym kary sięgają kwot od 2000 do 6000 €. Suma kar nie może przekraczać 150 tys. €.

Cel i podstawa prawna.

Dekret 136/2016 z 17 lipca 2016 r. wszedł w życie 22 lipca 2016 r. Ma on na celu implementacje dyrektywy PE i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) Nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Intencją włoskiego ustawodawcy miało być zapewnienie pracownikom delegowanym takich samych warunków pracy i płacy, jakie maja rodzimi pracownicy.

Podsumowanie.

Włoskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie powołało jeszcze odpowiedniej wyspecjalizowanej jednostki, która będzie kontrolowała przestrzeganie opisywanego dekretu. Okres dostosowawczy, a zatem i czas wolny od egzekwowania nowych przepisów jeszcze chwilę potrwa, ale niewątpliwie, należy mieć rękę na pulsie i śledzić obwieszczenia na stronach Ministerstwa. Wszystkie szczegóły maja pojawić się w najbliższym czasie.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz