Pomoc dla firm transportowych

Oceń nas

Kryzys a firma transportowa-mraRząd przyjął projekt ustawy, która ma za zadanie chronić miejsca pracy. Właściciele firm transportowych i innych będą mogli uzyskać dofinansowanie na pokrycie części wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego (kiedy pracownik nie pracuje z przyczyn ekonomicznych, niezależnych od niego) lub z tytułu obniżenia wymiaru pracy (nie więcej niż do połowy wymiaru czasy pracy). Dotacje te będą wynosić maksymalnie 100% zasiłku dla bezrobotnych (793,20zł przez pierwsze 3 miesiące) powiększonego o wysokość składek ubezpieczeniowych. Oczywiście pozostałą część wynagrodzenia pracownika będzie musiał pokryć przedsiębiorca (minimum do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę).

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej.  

 

Czy należy podpisać z pracownikiem wypowiedzenie zmieniające

W obu przypadkach, czyli w przypadku przestoju lub obniżenia czasu pracy nie należy podpisywać z pracownikiem wypowiedzeń zmieniających. Zmiany należy wprowadzić w układzie zbiorowym lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, lub jeśli takich nie ma, z przedstawicielami pracowników.

 

Co zrobić, aby uzyskać pomoc?

Przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że:

– w firmie wystąpił spadek obrotów nie mniejszy niż 15% w ciągu ostatnich 6-ściu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

– firma nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek ubezpieczeniowych, chyba że

– regularnie spłaca raty lub korzysta z odroczonego terminu płatności albo

– przedsiębiorca zaczął zalegać ze spłatami składek ubezpieczeniowych w okresie spadku         obrotów. W takiej sytuacji należy jeszcze przestawić realny plan spłaty zadłużeń.

– nie ma powodów do ogłoszenia upadłości firmy.

 

Dokumenty i świadczenia

Wniosek kierujemy do marszałka województwa. Dołączamy oświadczenia o wystąpieniu spadku obrotów, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu z płaceniem podatków i składek ubezpieczeniowych, liczbie pracowników, rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis przez ostatnie lata.

UWAGA!

Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez niego świadczenia i przez 3 miesiące po tym czasie.