Co to jest OCS?

4.4/5 - (7 votes)

tir-spedytor-przewoznikiOCS jest to Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora. OCS przeznaczone jest dla firm zajmujących się organizacją przewozu ładunków na terenie Polski oraz za granicą. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich, za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, wynikających z zawartej umowy spedycji i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Ubezpieczenie OCS nie pokrywa jednak wszystkich szkód lub strat, które mogą wystąpić podczas realizacji zlecenia spedycyjnego. Więcej o polisie OCS i odpowiedzialności, np. za przewoźników.

Przedmiotem ubezpieczenia OCS są czynności typowo spedycyjne, takie jak: zawieranie umowy o przewóz,przygotowywaniem dokumentów związanych z przewozem, opracowywanie instrukcji wysyłkowych, załadunek i wyładunek przesyłek, kontrola ilościowa i wagowa przesyłek, znakowanie, pakowanie i przepakowywanie, zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia i do odprawy celnej (nieprawidłowe wypełnienie dokumentów celnych jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia) oraz składowanie przesyłek (nie dłużej jednak niż 30 dni). Dodatkowo (przy wyższej składce) ubezpieczenie może pokrywać szkody z tytułu utraty ładunku wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży środka transportu wraz z towarem (często jednak nie obowiązuje poza parkingami strzeżonymi), ubytki lub uszkodzenia powierzonego towaru w czasie wykonywania czynności spedycyjnych.

Są również zakłady ubezpieczeń, które oferują polisy obejmujące szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa (określone są limity kwotowe np. do 100.000 EUR), szkody powstałe w czasie przewozu wskutek winy umyślnej podwykonawców, szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas przewozu przez podwykonawców, szkody powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej, szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lub utraty kontenera, palet lub platform, szkody rzeczowe powstałe z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów, usunięcie pozostałości po szkodzie, wywóz, składowanie, utylizację lub uprzątnięcie miejsca zdarzenia, a także koszty obrony prawnej, koszty sądowe i wynagrodzenia rzeczoznawców jeśli nastąpi taka konieczność. Jednak znacznie częściej w umowach towarzystw ubezpieczeniowych widnieje zapis, iż ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby działające na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu.

Obowiązkiem spedytora jest dobór odpowiedniego środka przewozu oraz sprawdzonych podwykonawców zlecenia. I tu często dochodzi do problemów z wypłaceniem odszkodowania, jeśli spedytor trafił wcześniej na przewoźnika-oszusta.

Ubezpieczyciele zabezpieczają swój własny interes, a nie interes spedytora, wyłączając w takich przypadkach swoją odpowiedzialność z polisy OSC. Oferty zakładów ubezpieczeń różnią się między sobą zakresem ubezpieczenia oraz obowiązków należących do ubezpieczającego.

Przedsiębiorca zawsze powinien sprawdzić zakres ochrony proponowany przez konkretnego ubezpieczyciela. Przed podpisaniem polisy warto poradzić się innej zaprzyjaźnionej spedycji.

Należy pamiętać także, że jeżeli spedytor przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną jak przewoźnik drogowy (staje się tzw. przewoźnikiem umownym), ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i finansowe w substancji przesyłki, jakie nastąpiły w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem. Ubezpieczeniem objęta jest wówczas odpowiedzialność cywilna spedytora jako przewoźnika drogowego, bez względu na sposób nazwania umowy.