Czy w firmie transportowej jest potrzebny regulamin pracy?

5/5 - (1 vote)

Regulamin pracy w firmie transportowej, czy jest wymagany?

Tylko dobrze przygotowany dokument w znacznym stopniu przekłada się na bezpieczeństwo pracodawcy i pracowników.

Przedsiębiorcy, którzy potrafią skutecznie zarządzać i wykorzystywać nieustannie zmieniające się przepisy związane z prowadzeniem firmy- wygrywają!

Nie lada wyzwaniem jest umiejętność zgromadzenia (z tak wielu, różnych źródeł jakie są dostępne na rynku) takich informacji, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności.

regulamin pracy firma transportowa

Cała sztuka polega w umiejętnym przygotowaniu regulaminu pracy, pod kątem celów biznesowych firmy. Choć regulamin pracy nie jest źródłem prawa, a jego przedmiotowość ma węższy zakres, to w firmie transportowej (małej, dużej) pełni ważną rolę informacyjną związaną z prawem pracy. Jego główną funkcją jest dopasowanie indywidualnych zasad każdego przedsiębiorstwa do ogólnych przepisów prawa pracy.

Z punktu widzenia przepisów prawnych, zgodnie z art. 104 § 2 kodeksu pracy, zatrudniając co najmniej 20 pracowników, pracodawca musi sporządzić regulamin pracy. Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 osób może dobrowolnie wprowadzić regulamin- w takiej sytuacji nie ma pisemnego obowiązku informowania pracowników o organizacji i porządku pracy. Dokument ten, powinien być dopasowany do profilu firmy.

 

Zastanawiając się nad szczególnymi zapisami w regulaminie pracy w firmie transportowej wyróżniamy:

 1. wielkość i specyfikę przedsiębiorstwa
 2. różnorodność realizowanych zleceń przewozowych
 3. specyfikę pracy kierowców wykonujących zróżnicowane zadania przewozowe oraz różne jej natężenia w roku

Regulamin pracy to nic innego jak „wewnątrzzakładowy” dokument, który określa porządek pracy oraz prawa , obowiązki pracodawcy i pracowników. Przy tworzeniu regulaminu pracy, warto zastanowić się nad wieloma kwestiami, ponieważ powinien zawierać treści najbardziej dopasowane do profilu prowadzonej działalności.

 

Co powinno być ujęte w regulaminie pracy firm transportowych?

 1. przewozy międzynarodowe – ze względu na wymogi dostosowania uregulowań związanych z rozliczaniem zagranicznych wyjazdów służbowych
 2. przewozy krajowe – ze względu na wymogi dostosowania uregulowań związanych z rozliczaniem krajowych wyjazdów służbowych
 3. praca „w kółku” – ze względu na wymogi dostosowania uregulowań związanych z kwestią odbioru odpoczynków i przestrzegania norm odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu.
 4. „wahadła” – ze względu na wymogi dostosowania uregulowań związanych z charakterem transportu – powtarzalność
 5. transport drobnicowy – ze względu na wymogi dostosowania uregulowań związanych z przerwami i ich rozliczeniem (częste postoje, krótkie okresy prowadzenia pojazdu)

 

Najistotniejsze uregulowania jakie powinien zwierać regulamin pracy w odniesieniu do kierowców:

 1. określenie systemu czasu pracy kierowcy oraz długość okresu rozliczeniowego –zapisy w tej kwestii mają duże znaczenie, ponieważ bezpośrednio przedkładają się na obciążenia finansowe związane z zatrudnieniem
 2. przedział czasowy doby niedzielno- świąteczny – zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowcy, pracodawca ma do wyboru system podstawowy, równoważny, zadaniowy, przerwany czy mieszany (tj. równoważny z przerywanym). Źle przygotowany okres rozliczeniowy naraża przedsiębiorcę na zwiększone koszty z tytułu poszczególnych składników wynagrodzenia (większa ilość czasu wolnego, jakiego można udzielić za pełnione dyżury, praca w niedzielę lub święta czy godziny nadliczbowe)
 3. określenie okresu pory nocnejw odniesieniu do kierowców przepisy prawa wymagają ustalenia pory nocnej
 4. Ustawa o czasie pracy kierowców w art.2 pkt 6a określa, iż pora nocna to okres czterech godzin pomiędzy 00.00 a 07.00 (definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy)
 5. Kodeks pracy art. 151(7) § 1 określa, że pora nocna obejmuje 8 godzin między 21.00 a 7.00

Pierwsza pora nocna związana jest z dodatkowym wynagrodzeniem dla pracownika, który pracował w tym czasie – a więc wydatek. Druga pora nocna związana jest z zakaz pracy ponad 10 godzin, ponieważ praca była wykonywana w porze nocnej. Pracodawca powinien przeanalizować pracę kierowców i dobrać najkorzystniejszy okres pór nocnych.

 

Kiedy regulamin czasu pracy zaczyna obowiązywać?

Regulamin pracy zaczyna obowiązywać, po 14 dniach od dnia podania go do wiadomości. Zapis ten regulują: Kodeks pracy art. 104[3] oraz Kodeks cywilny art. 112

W celu zapewnienia bardzo wysokiego poziomu zabezpieczeń w firmie transportowej, należy dobrze przygotować regulamin pracy.

Trzeba pamiętać, iż w przypadku konfliktów może zostać użyty przed Sądem Pracy. Właściwie dostosowany regulamin odgrywa ważną rolę w przypadku kontroli organów administracyjnych. Poza tym może posłużyć jako dokument dowodowy w przypadku wypadków przy pracy, a w transporcie drogowym zdarzają się na porządku dziennym.

Z pozoru oczywiste i prozaiczne zasady są bardzo istotne w każdej firmie (w życiu prywatnym również). Mądrze wyliczone i wprowadzone uregulowania zawarte w regulaminie pracy wpływają na zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa, jednocześnie nie oszczędzając na pracownikach.

Przydatne informacje oraz wzory dokumentów są zamieszczona na stronie ZMPD www.zmpd.pl; bezpośredni link do wzoru dokumentu „regulamin pracy firmy transportowej” http://branza.zmpd.pl/strona.php?str_id=3380