Działalność gospodarcza w transporcie, wybór formy

4.2/5 - (6 votes)

Jaką formę działalność gospodarczej  wybrać dla usług transporowych?

forma transport dzialalnosci

Chcesz otworzyć działalność w zakresie przewozu towarów? Zastanawiasz się jaka forma działalności jest możliwa i która będzie najlepsza?

Na początek należy pamiętać, że decydując się na otwarcie przedsiębiorstwa transportowego powinieneś:

  • posiadać stałą siedzibę dla swojej firmy,
  • mieć możliwość okazania się certyfikatem kompetencji zawodowych, musi go posiadać przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem,
  • uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • otrzymać licencję wspólnotową albo licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

W ramach świadczenia usług transportowych dopuszczalny jest każdy rodzaj prowadzenia działalności poza spółką partnerską. Poniżej opisujemy podstawowe i najbardziej odpowiednie dla przedsiębiorstwa transportowego formy działalności.

 

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jest to najprostsza w obsłudze forma działalności. Z kwestii formalnych – w przypadku własnej działalności gospodarczej należy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie gminy lub miasta, w którym prowadzona jest działalność, uzyskać NIP z Urzędu Skarbowego i REGON w Urzędzie Statystycznym. W tym przypadku jest się jedynym właścicielem firmy, samemu prowadzi się działalność i reprezentuje firmę. Co istotne, przy własnej działalności gospodarczej nie jest wymagany kapitał założycielski. Na minus tej działalności zapisać można kwestię odpowiedzialności, gdyż w tym wypadku nie ma rozróżnienia między majątkiem własnym a majątkiem firmy. Prowadząc własną działalność gospodarczą można opierać się na uproszczonej księgowości i być opodatkowanym podatkiem liniowym.

 

SPÓŁKA CYWILNA    

Ten rodzaj spółki mogą stworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. W tym przypadku nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast wspólnicy spółki prowadzący działalność gospodarczą muszą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przy powoływaniu spółki cywilnej także nie jest wymagany kapitał, natomiast za zobowiązania wszyscy wspólnicy odpowiadają majątkiem wspólnym oraz każdy z nich majątkiem osobistym. Spółka cywilna przypomina trochę małżeństwo. Otóż wspólnicy razem podpisują umowy, nabywają prawa i zaciągają zobowiązania, wspólnie i każdy z osobna ponosi odpowiedzialność za działalność spółki. Tyle tylko, że w tym przypadku liczba wspólników nie jest ograniczona do dwóch osób.

 

SPÓŁKA JAWNA

Na spółkę jawną musi się składać przynajmniej dwóch lub więcej wspólników. Do jej powołania konieczne jest zwarcie między wspólnikami umowy spółki oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskanie numeru NIP i REGON. Wspólnicy zobowiązani są do wnoszenia określonych w umowie spółki wkładów, które określone zostają na tym samym poziomie dla wszystkich, co przekłada się na równy podział udziału w zyskach i stratach. Spółka jawna jest odrębnym bytem prawnym, toteż wszelkie umowy, transakcje zawierane są w jej imieniu. Co do odpowiedzialności ? każdy ze wspólników odpowiada swoim majątkiem dopiero wówczas, gdy nie jest w stanie zaspokoić roszczeń wierzycieli majątkiem spółki.

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ten rodzaj spółki tworzyć muszą co najmniej dwie osoby. Jedna z nich jest komandytariuszem i odpowiada za zobowiązania spółki do tzw. sumy komandytowej określonej w umowie, a druga komplementariuszem ? odpowiada całym swoim majątkiem. W tym przypadku umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Jak opisana powyżej spółka jawna, tak i ta musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Zysk spółki komandytowej jest dzielony między wspólników zgodnie z zapisami w umowie spółki. Każdy z nich płaci za siebie podatek dochodowy. Niestety w przypadku tej formy działalności nie można prowadzić uproszczonej księgowości. Nie jest natomiast wymagany kapitał zakładowy.

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jest to najbardziej popularna forma kapitałowej spółka prawa handlowego, której umowa między wspólnikami wymaga formy prawnej i rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Plusem tej formy działalności jest zwolnienie za zobowiązania spółki odpowiedzialności z jej wspólników. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku spółki z o.o. wymagany jest kapitał zakładowy. Obecnie, zgodnie z kodeksem handlowym spółek, najniższa wymagana wysokość kapitału wynosi pięć tysięcy złotych. W skład spółki z o.o. wchodzi Zarząd ? organ wykonawczy, Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Jej minusy to jednak duży stopień sformalizowania, prowadzenie pełnej księgowości i podatek CIT.

 

Jak widać form działalności w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego jest dużo. Warto zapoznać się każdą z nich i wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie.