Potrącenia z wypłaty za przejazd po autostradzie

4.3/5 - (6 votes)

Na pytanie jednego z naszych czytelników odpowiadamy poniżej

Treść pytania

„Jestem kierowcą samochodu ciężarowego (TIR) jeżdżąc po autostradach po Niemczech co miesiąc właściciel firmy ( pracodawca) potrąca mi z wypłaty koszty przejazdu po autostradzie. Wielokrotnie rozmawiałam z nim na ten temat ale on twierdzi że nie będzie płacić haraczu. Proszę o interpretację w tej sprawie i wskazanie kto właściwie powinien pokryć koszty.”

Druga sprawa dotyczy karty kierowcy. Jakie koszty pokrywa pracodawca a jakie kierowca. Pracodawca uważa , że on nie pokrywa żadnych kosztów.”

 potrącenia z wypłaty za opłaty

Czy pracodawca ma prawo potrącić z wypłaty koszty opłat za przejazd?

W przypadku gdy jest Pan zatrudniony na umowę o pracę, pracodawca bez Pana zgody nie ma prawa potrącać żadnych należności z Pana wynagrodzenia, za wyjątkiem tych które są określone wyczerpująco w Kodeksie Pracy, w art. 87.

Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108.

 

  • 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

 

Art. 91. § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Jak wynika z powyższego pracodawca nie może potrącać z wynagrodzenia pracownika kosztów przejazdu po autostradzie, chyba że pracownik wyraził zgodę na takie potrącenie i zgoda ta jest wyraźna i wyrażona na piśmie.

Jeżeli jest Pan zatrudniony na umowę o pracę, a pracodawca potrąca bez Pana zgody z wynagrodzenia opłaty za autostrady, to jest to zachowanie bezprawne.

 

Kto pokrywa koszty karty kierowcy?

W związku z opłatą związaną z kartą kierowcy, przepisy w tej kwestii są jasno określone w ustawie o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. nr 180, poz. 1494 ze zm) w art. 20 ust. 7 Podany przepis wskazuje, że koszty ponosi kierowca, ponieważ karta jest wystawiana imiennie i osoba, która wnioskuje o jej wydanie musi dokonać przelewu i przedstawić dowód swojej wpłaty. Pracodawca może refundować opłatę poniesioną za wydanie dokumentu, co nie oznacza, że może za nią zapłacić.