Jak zostać doradcą ADR?

5/5 - (22 votes)

Doradca ADR, jak nim zostać

adr-tir- doradcaAby zostać doradcą ADR należy zdobyć świadectwo doradcy. Świadectwo doradcy może uzyskać osoba, która posiada wykształcenie wyższe, nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, ukończyła kurs doradcy, a także złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

 

OBOWIĄZKI DORADCY ADR

Są one określone przez ADR, RID lub ADN oraz przepisy ustawy. Do zadań doradcy należy m.in: przygotowywanie raportów powypadkowych dla uczestników przewozów towarów niebezpiecznych, jeżeli w związku z ich przeprowadzeniem szkody doznali ludzie, majątek lub środowisko. Doradca przygotowuje również w dwóch egzemplarzach roczne sprawozdanie dla firmy.

 

KURS DORADCY ADR

Kurs na doradcę ADR to koszt ok.1.600zł. Kurs to 40 godzin dydaktycznych, podczas których uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu ADR, zarówno tymi dotyczącymi przepisów, jak i dokumentacji.

 

EGZAMIN NA DORADCĘ ADR

Egzamin na doradcę ADR jest płatny. Jego koszt wynosi obecnie 400zł. Egzamin ma za zadanie sprawdzić znajomość przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Składa się z dwóch części ? ogólnej i specjalistycznej dotyczącej odpowiednio przewozu drogowego, przewozu koleją lub żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych. Co ważne: uzyskane świadectwo doradcy ADR jest ważne przez okres 5 lat (dyrektor TDT może przedłużyć jego ważność, jeśli doradca nie został w między czasie skazany za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, nie naruszył rażąco przepisów, dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, jest posiadaczem ważnego świadectwa doradcy, a także w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy złożył z  wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę ADR).

Kursanci mogą spodziewać się na egzaminie pytań dotyczących m.in:

– przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych,

– zasad znakowania i dokumentacji,
– klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
– budowy i użytkowania opakowań,
– zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych,

– warunków przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem,
– szczególnych warunków przewozu towarów niebezpiecznych,

– pojazdów i przewozu w cysternach,
– warunków przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem,

– przepisów dotyczących przewozu drogowego,
– obowiązków uczestników przewozu, kontroli przewozów, zasad odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem.

UTRATA ŚWIADECTWA ADR

Ważnym jest, by pamiętać, iż świadectwo doradcy ADR można stracić. Dzieje się tak, kiedy doradca został skazany za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu lub też w sposób rażący naruszył przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.