Niemcy- Jak działa MILoG

4.5/5 - (4 votes)

Jak funkcjonuje MiLoG w przededniu rocznicy wejścia w życie niemieckich przepisów?

Niebawem minie rok odkąd weszła w życie ustawa o płacy minimalnej w Niemczech (MiLoG). Dotknęła ona przede wszystkim sektor transportu, w którym przepisy o stawce minimalnej muszą być stosowane w każdym przypadku delegowania pracowników do pracy w Niemczech; w tym kierowców w transporcie międzynarodowym.

Na początku było wiele zamieszania i niejasności związanych z wykonywaniem przewozów na terenie RFN zgodnie z nowymi zasadami. Teraz już chyba większość przedsiębiorstw wie jak sprostać tym obowiązkom. Co więcej w ostatnim czasie nasi zachodni sąsiedzi uprościli pewne procedury formalne związane z wypłacaniem kierowcom ustalonych pensji, a także wprowadzili nowe (korzystniejsze) wytyczne w zakresie stosowania ustawy.

Niemcy MILoG

Jak dziś wyglądają przepisy MiLoG i czy rzeczywiście polscy przewoźnicy skorzystają na uproszczeniu praktyk?

Formularz zgłoszeniowy MiLoG

MiLoG to federalna ustawa o płacy minimalnej, która obowiązuje od 01 stycznia 2015 r. Ustaliła ona powszechnie istniejącą kwotę wynagrodzenia za każdą godzinę pracy na całym obszarze Republiki w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę. Przepisy narzucające płacę minimalną mają zastosowanie do niemieckich i zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność na terytorium Niemiec (dotyczą zatem kabotażu, międzynarodowych operacji transportowych do i z Niemiec oraz tranzytu).

Każda firma, która chce wykonać operację transportową na terenie Niemiec musi powiadomić o tym niemiecki urząd celny (Bundesfinanzdirektion West w Kolonii) najpóźniej przed wjazdem pojazdu na terytorium tego kraju. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie faksem formularza (033037), dotyczącego tzw. pracowników mobilnych. W formularzu przedsiębiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przechowywania wymaganej dokumentacji oraz dostarczenia jej w jęz. niemieckim na żądanie niemieckich władz celnych do kontroli. Formularz należy wypełnić w języku niemieckim.

W formularzu można zawrzeć wszystkie operacje transportowe, które będą realizowane w okresie do 6 miesięcy. Jeśli w zaplanowanych operacjach nastąpią jakieś zmiany (po wysłaniu zgłoszenia), nie ma wymogu powiadamiania o tym fakcie niemieckiej administracji; chyba że przewozy będą realizowane przez kierowców, których nie wymieniono wcześniej w wysłanym zawiadomieniu.

Wyliczenie wynagrodzenia MILoG

Na potrzeby prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z art. 107 rozporządzenie nr 574/72.

Aby właściwie wyliczyć wynagrodzenie za pracę w Niemczech należy uwzględnić wszystkie czynności związane z przewozem drogowym na terenie Niemiec tj.:

 • prowadzenie pojazdu,
 • załadowanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem,
 • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
 • czynności spedycyjne,
 • obsługę codzienną pojazdów i przyczep,
 • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,
 • utrzymanie pojazdu w czystości.

Do czas pracy kierowcy nie są wliczane przerwy i odpoczynki.

Pracodawca musi zapłacić płacę minimalną za każdą godzinę pracy na terytorium Niemiec. Wynagrodzenie musi być wypłacone najpóźniej ostatniego dnia pracy banku, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wykonana praca.

Składniki diet, które mogą zostać zaliczone do niemieckiej płacy minimalnej

Służba Celna Niemiec poinformowała niedawno, iż należy dokonać rozróżnienia systemu struktury diety w zależności od sytuacji, które mają zastosowanie w kraju kierowcy. I tak:

 1. Jeśli system prawny danego kraju wskazuje jaka część diety jest przeznaczona na zwrot kosztów podróży, a jaka stanowi rekompensatę za pracę zagraniczną, jedynie ta druga może zostać zaliczona do płacy minimalnej.
 2. Jeśli system prawny kraju nie określa składników diety, należy odliczyć od pełnej kwoty przyznawanej kierowcy diety koszty faktycznie poniesione przez pracownika tj. koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Pozostała kwota diety traktowana jest jako płaca minimalna.
 3. Jeśli nie można określić kosztów poniesionych przez pracownika, zastosowanie będzie miało odliczenie dokonywane zgodnie z niemieckim rozporządzeniem dotyczącym kwot ubezpieczenia społecznego tj. minimum żywieniowe = 229 euro miesięcznie oraz minimum na zakwaterowanie = 223 euro miesięcznie. Kwota pozostała po odliczeniu tych dwóch składników może zostać uznana za płacę minimalną.
 4. Jednocześnie, gdy kierowca odbiera odpoczynek w kabinie zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (EC) 561/2006, kwota wypłacana jako ryczałt za nocleg w całości podlega włączeniu do stawki minimalnej (nie trzeba dokonywać odliczenia wynikającego z niemieckiego rozporządzenia dotyczącego ubezpieczenia społecznego).

Dla polskich przewoźników oznacza to, że do stawki minimalnej wynoszącej 8,50 euro brutto za godzinę można wliczać należności za podróże służbowe a więc ryczałt noclegowy oraz diety pomniejszone o kwoty świadczeń socjalnych, wynikające z wytycznych niemieckiego ministerstwa finansów.

Uwaga!!! Do stawki minimalnej nie może być wliczony zasiłek lub dodatek za pracę w nadgodzinach lub pracę wykonywaną w trudnych warunkach.

Uproszczenie wymogów biurokratycznych

Władze niemieckie wprowadziły niedawno pewne uproszenie wymogów związanych z wykonywaniem przewozów do Niemiec. Ułatwienie polega na tym, że firmy, których kierowcy zarabiają co najmniej 2.858 euro brutto miesięcznie oraz 2.000 euro brutto (pensja w tej wysokości musi być jednak wypłacana przez ostatnie 12 miesięcy) nie muszą zgłaszać przewozów do niemieckiego urzędu celnego oraz prowadzić dokumentacji wynagrodzeń.

Znając realia naszego rynku transportowego nie trudno domyślić się, że uproszczenia te nie dotyczą polskich przewoźników a jedynie duże firmy z Europy Zachodniej.

Jak wygląda kontrola przestrzegania wytycznych?

Pracodawca musi rejestrować rozpoczęcie i zakończenie operacji transportowej oraz liczbę godzin przepracowanych na terytorium Niemiec najpóźniej w ciągu 7 dni po wykonaniu operacji transportowej.

Do kontroli przestrzegania wytycznych ustawy MiLoG wzywa niemiecki urząd celny. Zakres kontroli może różnić się w poszczególnych przypadkach (najczęściej dotyczy to okresu wynagrodzenia). Organ kontrolny prosi o dostarczenie dokumentów potwierdzających prawidłowe wypłacenie kierowcy należności w odpowiedniej wysokości tj. pokwitowanie wypłaty gotówki podpisane przez kierowcę i/lub wydruki przelewów bankowych oraz rozliczenie czasu pracy, umowę o pracę lub odpowiedni aneks. Dokumentacja musi być przechowywana przez co najmniej 2 lata na terytorium Niemiec lub na terytorium innego kraju.

Jeśli kontrola nie wykaże nieprawidłowości, urząd zakończy postępowanie. W przeciwnym wypadku organ może nałożyć na przewoźnika karę za niedopełnienie obowiązków.

Uwaga!!! Kierowca nie ma obowiązku posiadania przy sobie ani formularza, ani umowy o pracę, ani innego dokumentu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia.

Podsumowując

Przepisy ustawy MiLoG dosyć boleśnie dotknęły polski sektor transportu. Rodzimi przewoźnicy większość pracy przewozowej wykonują bowiem po niemieckich drogach. Niemieckie regulacje oprócz tego, że znacznie zwiększyły koszty działalności ponoszone przez przewoźników, wprowadziły też szereg uciążliwych procedur administracyjnych i środków kontroli. Za nieprzestrzeganie przepisów o płacy minimalnej grożą wysokie kary.

Na razie za wcześnie jednak by stwierdzić jak znaczące będą skutki wprowadzenia ustawy; przede wszystkim czy i ile firm zostanie wyeliminowanych z niemieckiego rynku, ilu przedsiębiorców będzie musiało wycofać się całkowicie z prowadzenia działalności oraz ile straci na tym polska gospodarka? Co gorsza w ślad za Niemcami idą też inne państwa europejskie, a to na pewno oznacza dalsze zaburzanie funkcjonowania wspólnego rynku unijnego.

Informacja za: www.zmpd.pl, www.experto24.pl, www.ocrk.pl, www.mir.gov.pl, www.transport-manager.pl

Zapisz