Certyfikat Kompetencji Zawodowych

4.5/5 - (2 votes)

Jakie warunki muszą być spełnione w celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

certyfikat komeptencji zawodowych

 

Utworzenie globalnego rynku transportu drogowego bazującego na uczciwych zasadach konkurencji zobowiązuje do jednakowego stosowania wspólnych reguł, które wyznaczają dostęp do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. Wspólne przepisy wpływają na podwyższenie poziomu kwalifikacji zawodowych, usprawniają rynek, poprawiają jakości świadczonych usług, a także zwiększają bezpieczeństwo drogowe.

 

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego?

Poświadczeniem, które dowodzi przygotowaniu i umiejętnościom niezbędnym do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego rzeczy.

Osoba, która stara się otrzymać certyfikat, musi posiadać zasób wiadomości zgodnych z załącznikiem I część I rozporządzenia 1071/2009. Wiedzą należy się wykazać podczas obowiązkowego egzaminu pisemnego, którego organizatorem jest Instytut Transportu Drogowego. Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego (jeśli sam nie posiada certyfikatu), wyznacza pracownika, który będzie zarządzał transportem, ponieważ jest w posiadaniu wymaganych kompetencji zawodowych.

 

Czemu służy posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika?

Jednym z podstawowych warunków uzyskania licencji, która jest potrzebna do wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym (krajowy lub międzynarodowy) jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Podstaw prawna: ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011251371

 

Jak można uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika?

Należy zdać egzamin państwowy z zakresu posiadanej wiedzy. Wprawdzie tematy obejmują wybrane zagadnienia związane z transportem, to i tak problematyka jest bardzo rozległa. Egzamin dla zdających odbywa się w miejscowości wybranej z listy, przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego.

 

Zasady uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego dla osób po raz pierwszy ubiegających się o wydanie dokumentu:

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego należy złożyć w certyfikowanej (przez Instytutu Transportu Samochodowego) jednostce, organizującej egzamin następujące dokumenty:

 • potwierdzenie wpłaty za egzamin i certyfikat.

 

Zasady uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego dla zwolnionych z egzaminu (n/p art. 38a ust.1 ustawy o transporcie drogowym).

W celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych n/p zwolnienia  z egzaminu należy złożyć w certyfikowanej (przez Instytutu Transportu Samochodowego) jednostce, organizującej egzamin następujące dokumenty:

 

 • dyplom studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program nauczania
 • lub świadectwo studiów podyplomowych

 

Zasady uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego dla zwolnionych z części testu pisemnego w ramach zagadnień objętych programem studiów (n/p art. 38a ust.2 ustawy o transporcie drogowym)

W celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na podstawie zwolnienia z części testu pisemnego w ramach zagadnień objętych programem nauczania, należy złożyć w certyfikowanej (przez Instytutu Transportu Samochodowego) jednostce, organizującej egzamin następujące dokumenty:

 • dyplom studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program nauczania,
 • lub świadectwo studiów podyplomowych.

 

Zasady uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego dla przystępujących do egzaminu poprawkowego:

W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego należy złożyć w certyfikowanej (przez Instytutu Transportu Samochodowego) jednostce organizującej egzamin następujące dokumenty:

 • potwierdzenie wpłaty za egzamin.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej przytoczonych zagadnień tematycznych, których zakres określa załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1071

Prawo cywilne (w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy)

 • wiedzieć jakie rodzaje umów są najczęściej zawierane w transporcie drogowym oraz jakie wynikają z nich prawa i obowiązki,
 • potrafić negocjować prawnie wiążące umowy transportowe, szczególnie w odniesieniu do warunków przewozu,
 • sprostać rozpatrywanym roszczeniom zleceniodawców, obejmujących odszkodowania z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy, a także z tytułu opóźnień w dostawach,
 • rozumieć, w jaki sposób roszczenia wpływają na odpowiedzialność umowną,
 • wiedzieć jakie uregulowania i obowiązki wynikają z Konwencji CMR.

 

Prawo handlowe (w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy)

 • znać zasady prowadzenia działalności transportowej, wiedzieć jakie obowiązki spoczywają na przewoźnikach, a także orientować się w przepisach upadłości przedsiębiorstwa
 • wiedzieć jakie są formy spółek handlowych oraz znać zasady ich zakładania i funkcjonowania

 

Prawo socjalne (w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy)

 • rozeznawać się w roli i funkcji instytucji społecznych dotyczących transportu drogowego np. związki zawodowe, rady pracownicze, inspektorzy pracy itd.
 • znać obowiązki pracodawców z zakresu ubezpieczenia społecznego,
 • znać regulacje prawne związane z umowami o pracę dla różnych form zatrudnienia w transporcie drogowym tj. rodzaje umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, forma wynagrodzenia itd.
 • orientować się w przepisach dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowcy (zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 3821/85; rozporządzenia (WE) nr561/2006; dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 2006/22/WE),
 • orientować się w przepisach stosowanych we wstępnej kwalifikacji oraz okresowym szkoleniu kierowców (zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady).

 

Prawo podatkowe (w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy)

 • znać wysokość podatku VAT od usług transportowych,
 • znać wysokość podatku od pojazdów silnikowych,
 • znać wysokość podatku od niektórych pojazdów użytkowanych, a także wysokość opłat drogowych za korzystanie z dróg płatnych,
 • znać wysokość podatku dochodowego.

 

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

(w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy)

 • umiejętnie stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie transportu oraz znać międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) wraz z ich zastosowaniem,
 • znać różnorodne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich funkcję, rolę, a w odpowiednich przypadkach również status.

 

Dostęp do rynku (w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy)

 • znać przepisy dotyczące organizacji rynku usług transportu drogowego, logistyki i przeładunku,
 • wiedzieć jakie formalności graniczne wiążą się z dokumentami T i karnetami TIR, jakie obowiązki i odpowiedzialność wynikają z posługiwania się nimi.

 

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności (w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy)

 • znać różnego rodzaju urządzenia do transportu i rozładunku np. skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itp.
 • umiejętnie wydawać polecenia związane z załadunkiem i rozładunkiem np. rozmieszczenie ładunku, układanie w stosy, sztauowanie, blokowanie czy klinowanie,
 • znać różne techniki transportu kombinowanego i techniki przeładunku poziomego,
 • potrafić zastosować procedury dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, zgodne z dyrektywą 2008/68/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006.

Link do dyrektywy:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Atr0006

Link do rozporządzenia:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:190:0001:0098:PL:PDF

 • znać wymogi dotyczące przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych,
 • znać wymogi dotyczące transportu żywych zwierząt.

 

Akty prawne, które regulują certyfikację kompetencji zawodowych w Polsce:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009, określające wspólne zasady wykonywania zawodu przewoźnika http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1071
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011251371
 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000837
 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000916

 

Działalność transportowa, z uwagi na swą specyfikę, w sposób wyjątkowy wymaga kształtowania kompetencji. Określenie „kompetencji” w tej sytuacji oznacza wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają na realizację zadań zawodowych zgodnych z oczekiwaniami. Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych świadczy o dobrym przygotowaniu do zawodu, w którym umiejętności i nabyta wiedza wyznaczają podstawę przedsiębiorczego zarządzania firmą. Podsumowując całą treść wydawać się może, iż egzamin jest trudny? Warto wiedzieć, że pozwala on na odpowiednią selekcję, ponieważ transportem powinny zajmować się osoby kompetentne, które świetnie poradzą sobie w codziennym działaniu.

 

Jeśli ktoś poszukuje materiałów (testy i zadania) do samodzielnego przygotowania się do egzaminu, odsyłam do strony http://www.certyfikatkompetencjizawodowych.pl

 

Pełen opis procedur oraz dane dotyczące Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, dostępne są na stornie źródłowej https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1599-certyfikat-kompetencji-zawodowych-kierowcy