Jak bronić się przed rozwiązaniem umowy leasingu?

Oceń nas

leasingJak bronić się przed rozwiązaniem umowy leasingu?

Coraz więcej polskich firm korzysta z leasingu, gdyż jest to korzystny sposób na sfinalizowanie transakcji i zakup np. nowego auta, bez ponoszenia jednorazowego wydatku. Jednocześnie nie trzeba spełniać restrykcyjnych wymogów aby taki leasing otrzymać (wystarczą dokumenty finansowe firmy), a decyzja o jego przyznaniu wydawana jest w ciągu kilku godzin. Leasing poprawia płynność finansową i dlatego cieszy się większym powodzeniem niż zakupy gotówkowe, czy kredyt.

Należy jednak pamiętać, że leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym i dlatego istnieje możliwość jego rozwiązania. Oczywiście większe możliwości w tym zakresie ma leasingodawca. Leasingobiorca powinien wiedzieć zatem jakie prawa mu przysługują i ewentualnie, jak bronić się przed próbami rozwiązania umowy przez finansującego?

 

Leasing w polskim systemie prawa

Leasingodawca, czyli finansujący jest właścicielem przedmiotu, który daje ten przedmiot w użytkowanie drugiej osobie (na określony czas i na określonych warunkach). Leasing to zatem forma odpłatnego wypożyczenia. Za użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w wyznaczonych terminach raty. Korzystający po zakończeniu okresu umowy ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Wygaśnięcie umowy następuje zgodnie z przepisami ustawy (jest nią upływ terminu, na jaki została zawarta umowa) lub może zostać wcześniej określone przez obie strony w kontrakcie.

W polskim prawie umowa leasingu regulowana jest przez Kodeks cywilny w art. 709.

 

Utrata leasingowanego pojazdu

Wzięcie samochodu w leasing daje przedsiębiorcom możliwość zainwestowania w niego pieniędzy, przy ograniczeniu wkładu własnego (niska opłata wstępna). Koszty jego użytkowania są pokrywane z bieżących przychodów firmy. Leasing daje również korzyści podatkowe i nie zmniejsza zdolności kredytowej firmy, a poza tym procedura zakupu samochodu w leasingu jest znacznie prostsza niż ma to miejsce przy kredycie bankowym.

Należy jednak pamiętać, że leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za auto wzięte w leasing po jego wydaniu przez finansującego (odpowiada za niego na zasadzie ryzyka).

W przypadku kradzieży lub przywłaszczenia samochodu wygasa równocześnie umowa leasingu, a leasingobiorca ma obowiązek natychmiastowej zapłaty przewidzianej w umowie oraz spłacenia pozostałych rat. Wysokość rat może zostać jednak pomniejszona z tytułu korzyści uzyskanych przez finansującego na skutek wygaśnięcia umowy oraz korzyści z tytułu otrzymania przez niego odszkodowania. Leasingobiorca musi niezwłocznie powiadomić swojego kontrahenta o fakcie utraty rzeczy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży wadliwego pojazdu

Finansującemu przysługuje wyłączne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży z uwagi na wady pojazdu. Musi on jednak złożyć stosowne oświadczenie i poinformować o tym korzystającego z pojazdu. Finansujący ma prawo zażądać w tym przypadku spłaty wszystkich rat leasingowych. Leasingobiorca może jednak zredukować tę kwotę z tytułu wygaśnięcia umowy leasingu i umowy sprzedaży.

 

Wygaśnięcie umowy na skutek upływu terminu

Upływ terminu umowy jest główną przyczyną wygaśnięcia leasingu. Należy jednak wiedzieć, że sam upływ okresu, na jaki zawarto umowę, nie jest równoznaczny z nabyciem przez leasingobiorcę pojazdu. Musi to zostać wyraźnie określone w umowie. Jeśli tak nie jest, środek transportu musi zostać zwrócony do leasingodawcy. Jeśli zobowiązanie do przeniesienia umowy zostanie zawarte w umowie, leasingobiorca ma prawo żądać wydania przedmiotu w terminie miesiąca.

 

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy kończy stosunek leasingu. Musi ono jednak nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Do wypowiedzenia umowy mają prawo dwie strony, ale w praktyce to finansujący ma większe możliwości w tym zakresie.

Najczęstszą przyczyną wypowiedzenia umowy przez finansującego jest brak dbałości o pojazd przez leasingobiorcę (brak konserwacji, napraw, dokonywanie istotnych zmian itp.). Leasingodawca przed wypowiedzeniem umowy musi jednak wcześniej wystosować pisemne upomnienie i wskazać rodzaj naruszenia. Dopiero gdy leasingobiorca nie zastosuje się do upomnienia, finansujący ma prawo do wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie może także nastąpić, gdy leasingobiorca nie ponosi koniecznych kosztów związanych z posiadaniem pojazdu; a więc nie płaci podatków, składki na OC, czy nie ponosi kosztów rejestracji. Tutaj jednak również wymagana jest forma pisemnego upomnienia.

Kolejną przyczyną może być nieterminowe regulowanie rat. Z tego tytułu finansujący ma prawo do jednostronnego zakończenia stosunku leasingu. Należy wiedzieć, że już niezapłacenie jednej raty daje prawo finansującemu do rozwiązania umowy. Oczywiście ten ma wcześniej także obowiązek wezwania leasingobiorcy do zapłaty.

Tylko w jednej sytuacji kontrakt może zostać zerwany przez leasingobiorcę (przewiduje to ustawa). Mowa mianowicie o wydaniu leasingobiorcy wadliwego pojazdu, z którego nie można właściwie korzystać. Jeśli mimo pisemnego wezwania, finansujący nie usunie wady, leasingobiorca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy.

 

Podsumowanie

Leasing powszechnie uznawany jest za najkorzystniejszą formę finansowania (przede wszystkim firmowych aut). Dzięki niemu przedsiębiorstwo nie ?zamraża? dużych kwot a cena przedmiotów jest mniejsza, ponieważ firmy leasingowe dokonują zakupów hurtowych.

Należy wiedzieć, że prawo chroni leasingodawcę w większym zakresie niż leasingobiorcę, ale uprawnienia finansującego nie są jednak bezwzględne. Jeśli leasingobiorca odpowiednio zareaguje, może uchronić się przed skutkami rozwiązania umowy. Przede wszystkim gdy korzystający zastosuje się do pisemnego upomnienia lub upomnienie nie nastąpi, finansujący nie ma prawa do wypowiedzenia kontraktu.