Kary dla zarządzających transportem, kierowców i przedsiębiorców

Oceń nas

kary dla zarzadzajacego tranportemPRZYKŁADOWE KARY DLA ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM

Czy są niezgodne z Konstytucją?

Ile wynosi kara za jazdę bez przerwy 6-7 godzin? 2.000zł. Ile wynosi kara za przedłużenie o 20 minut czasu jazdy bez przerwy? 2.000zł. Absurd? Oczywiście. Jeden z wielu. Dodatkowo można powiedzieć, że kara jest potrójna. Dlaczego? Ponieważ ukarana zostaje firma, kierowca, a także zarządzający transportem.

W lipcu do Trybunału Konstytucyjnego został skierowany wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją załączników : nr 1 i nr 2 do ustawy o transporcie drogowym. Załączniki te dotyczą  kar grzywny dla kierowców i zarządzających transportem. Chodzi o to, by w końcu można było karać zarządzających, czy kierowców współmiernie do danego wykroczenia. Obecnie Inspektorzy ITD nie mają możliwości wzięcia pod uwagę okoliczności czynu, ani osobistych właściwości sprawcy. Dlatego też jedynym sposobem na to, by uzyskać sprawiedliwy wyrok jest odmówienie przyjęcia mandatu. Wtedy sprawa trafia do sądu. Dopiero sąd może wziąć pod uwagę okoliczności.

Art. 33 Kodeksu Wykroczeń mówi, że „Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.” Przepisy dotyczące karania kierowców oraz zarządzających transportem nie są zgodne z powyższym artykułem Kodeksu Wykroczeń.

Czas pokaże, czy załączniki 1 i 2 do ustawy o transporcie drogowym okażą się niezgodne z Konstytucją. Do tego czasu należy oczywiście przestrzegać obecnie obowiązujących przepisów.

 

PRZYKŁADOWE KARY DLA ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM
Naruszenie:
Wysokość grzywny w złotych
Niewyposażenie kierowcy w:
2000
? wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika dro-gowego, wypis z licencji, wypis z zezwolenia, wypis z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne
1000
? świadectwo kierowcy ? dotyczy kierowców niemających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej
500 za każdy dokument
? inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagany w związku z realizowanym przewozem
Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie dokumentu, o którym mowa w art. 87, wymaganego w związku z realizowanym przewozem
300 za każdy dokument
Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który:
? nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia
1000
? nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
1000
? nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
1000
Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt osoby obsługującej lub opiekuna zwierząt nieposiadających kwalifikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii
500
Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierząt
500
Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń bez sporządzenia dziennika podróży
1000
Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń z nieprawidłowo sporządzonym dziennikiem podróży
500
Nieuzyskanie wymaganego w przewozie drogowym świadectwa zdrowia zwierząt lub dokumentów określonych w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97
500
Dopuszczenie do przekroczenia czasu przewozu danego gatunku zwierząt
500
Dopuszczenie do przewozu zwierząt pojazdem nieprzystosowanym do przewozu danego gatunku zwierząt
1000
Dopuszczenie do niepowiadomienia lekarza weterynarii o ujawnionej podczas przewozu chorobie, zranieniu albo padnięciu transportowanego zwierzęcia
500
Dopuszczenie do niedopełnienia warunków specjalnych określonych dla przewozu zwierząt
500
Niedopełnienie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z obsługą zwierząt podczas wykonywania ich przewozu
1000
Dopuszczenie do przewozu drogowego bez wymaganego świadectwa określonego w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów
2000
Dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku
2000
Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy
2000
Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem powodującym hałas w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom
200
Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom
300