Nowe przepisy w transporcie odpadów 2016r.

4/5 - (9 votes)

Uwaga nowe regulację dotyczące transport odpadów na rok 2017 znajdziesz tutaj:

Szczegółowe wymagania i obowiązki dla transportu odpadów

Przepisy dotyczące transport odpadów w 2016r.

odpady transport

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące kwestie transportu odpadów. Zakładają one m.in., że odpady niebezpieczne będzie można przewozić razem z innymi odpadami, pod warunkiem, że nie będą miały ze sobą styczności. Przewożący odpady będą musieli także posiadać dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego ich przewóz. Inaczej też będzie wyglądało oznakowanie samych pojazdów.

Jakie dokładnie wymagania zostaną nałożone na transportujących po nowym roku?

Zasady jakimi należy kierować się prowadząc działalność polegającą na transporcie odpadów

Transport drogowy odpadów podlega ścisłym przepisom prawnym. Określa je przede wszystkim ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W myśl tej ustawy transport odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady. Kto, transportując odpady, narusza wymagania ustawy, podlega karze aresztu albo grzywny.

Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady. Wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je wskazanemu posiadaczowi odpadów.

Środki transportu odpadów muszą być oznakowane w sposób zgodny z przepisami – szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowanie środków transportu, biorąc pod uwagę właściwości odpadów i ich wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu.

Uwaga!!! Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Podstawą jest tu Umowa Europejska ADR.

Wymagane dokumenty do transportu odpadów

Transportujący odpady jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na transport odpadów. Zezwolenie na transport odpadów wydaje starosta. We wniosku o zezwolenie należy wyszczególnić:

 1. rodzaje odpadów przewidywanych do transportu wraz z kodami odpadów zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów,
 2. obszar prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów,
 3. sposoby i środki transportu odpadów (należy wymienić i opisać wszystkie samochody przewidziane do transportu odpadów, a w szczególności ładowność, rodzaj skrzyni ładownej, sposób zabezpieczenia ładunku a także wykazać, że sposób transportu zabezpieczy przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska),
 4. możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów (w szczególności sposób transportu poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do transportu, informacje na temat kwalifikacji i przeszkolenia pracowników, licencja na transport – jeśli jest wymagana z przepisów o transporcie drogowym; ADR – przy transporcie odpadów niebezpiecznych; informacja o zatrudnieniu doradcy ds. ADR itp., kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów lub/i umowa o użyczenie pojazdu),
 5. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów (max 10 lat).

Transportujący odpady, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów muszą uzyskać wpis do rejestru prowadzących transport odpadów . Wpisu dokonuje marszałek województwa na wniosek podmiotu. Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w formie pisemnej. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela numer rejestrowy. Transportujący odpady musi umieścić indywidualny numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą.

Zmiany w przepisach

Jak wspomniano wcześniej po nowym roku transport odpadów będzie odbywał się na nowych zasadach. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02 września 2015 r.:

 • Odpady niebezpieczne będą mogły być transportowane z odpadami innymi niż niebezpieczne, w sposób uniemożliwiający ich kontakt oraz w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości kierowany jest do przetwarzania w tym samym procesie.
 • Odpady będą musiały być tak zabezpieczone aby uniemożliwić ich rozprzestrzenianie poza środki transportu, w tym w szczególności wysypywanie, pylenie i wyciek oraz w sposób ograniczający do minimum uciążliwość zapachową,
 • W przypadku odpadów transportowanych w workach i pojemnikach trzeba będzie prowadzić transport w taki sposób, aby transportowane odpady nie przemieszczały się w środku transportu,
 • Środki transportu odpadów i pojemniki wielokrotnego użycia trzeba będzie utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz w przypadku zmiany rodzaju transportowanych odpadów, przed ich transportem upewnić się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po poprzednim transporcie odpadów,
 • Podczas transportu odpadów będzie trzeba mieć w pojeździe dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów np. KPO (karta przekazania odpadów) lub fakturę kupna/sprzedaży odpadów. Wszystko po to aby służby kontrolne łatwiej mogły zidentyfikować rodzaj transportowanych odpadów. Przewożący będzie musiał także posiadać dane zlecającego ich transport (zwłaszcza dane gminy, z terenu której są odbierane odpady w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).
 • Pojazdy lub zespoły pojazdów przeznaczone do przewożenia odpadów mają być specjalnie oznakowane. Na białej tablicy o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości będzie musiał widnieć napis ODPADY w kolorze czarnym (rozmiary napisu: wysokość minimum 100 mm, szerokość linii minimum 15 mm). Tablica powinna być umieszczona z przodu i z tyłu pojazdu w widocznym miejscu. Dopuszczono jednak zmniejszenie wymiaru tablic do 300 mm szerokości i 120 mm wysokości, jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję pojazdu brak jest powierzchni do ich umieszczenia na środkach transportu drogowego. Podobnie będą musiały być oznaczone pojazdy do transgranicznego transportu odpadów. Wprowadzenie wymogu oznakowania środków transportu ma usprawnić ich identyfikację i powinno przyczynić się do usprawnienia kontroli obrotu odpadami w Polsce. Obowiązek ten wejdzie jednak w życie dopiero 1 czerwca 2016 r.

Podsumowując

Nowe rozporządzenie ma na celu określenie wymagań dla transportu odpadów, których wymóg przestrzegania będzie obligatoryjny dla wszystkich podmiotów prowadzących tę działalność. Rozporządzenie ma przyczynić się do ograniczenia nieprawidłowości w prowadzeniu transportu odpadów, w tym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podczas jego prowadzenia.