Przewóz ponadgabarytowy przepisy

4.3/5 - (120 votes)

autostrada-kontrola its

Transport ponadnormatywny wywołuje wiele emocji z powodu przepisów, które zostały na niego nałożone.

W roku 2012 wprowadzono nowelizację do dotychczasowej ustawy o ruchu drogowym, która miała na celu uproszczenie dotychczas mocno skomplikowanych procedur związanych z przewozem ładunków ponadgabarytowych. Zmiana polegała przede wszystkim na tym, że dotychczas wydawane jednorazowe zezwolenie na każdy ? osobny przewóz ładunku ponadnormatywnego, zastąpiła możliwość uzyskania zezwoleń stałych, ważnych nawet do 24 miesięcy, a co istotne skrócił się czas oczekiwania na ich wydanie do maksymalnie kilkunastu dni. Jednak jeśli są plusy, muszą też być i minusy i w tym przypadku do takich należy zwiększenie liczby podmiotów, które mogą zostać ukarane za brak zezwolenia ? nie będzie to jedynie przewoźnik, ale także nadawca, załadowca, a nawet spedytor.

W Unii Europejskiej dopuszczalna masa całkowita pojazdu z pięcioma osiami wynosi 40 ton, długość 16,5 metra, a wysokość 4 metry, szerokość natomiast 2,55 metra. Obecnie przepisy pozwalają na wykonywanie transportu pojazdami o masie całkowitej nawet do 60 ton i długości, która nie przekracza 30 metrów. Problem stanowi natomiast pojęcie ?niepodzielności ładunku?, które określa ładunek, który bez zbyt wysokich kosztów i ryzyka uszkodzenia towaru nie może być podzielony na dwie i więcej części.

Rodzaje zezwoleń wydawane na przewóz ładunków ponadnormatywnych zostały podzielone na siedem kategorii, z czego dwie pierwsze wydawane są dla ładunków podzielnych, pozostałe dla niepodzielnych.

Rodzaje zezwoleń wydawane na przewóz ładunków ponadnormatywnych:

KATEGORIA I:

Wydawane zezwolenia dla pojazdów: o wymiarach oraz dmc nie większych niż dopuszczalne oraz dla tych o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg (dla jednej osi do 11,5 tony)

Zezwolenie wydawane jest na okres 6 lub 12 miesięcy przez zarządcę dróg, po której pojazd ma się poruszać.

 

KATEGORIA II

Wydawane zezwolenia dla pojazdów: wysokości, długości i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych niż dopuszczalne dla danej drogi, o szerokości mniejszej niż 3,5 metra.

Zezwolenia wydawane są na okres 12 miesięcy w ciągu 3 dni od opłacenia wniosku przez starostę ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przewozu.

 

KATEGORIA III

Wydawane zezwolenia dla pojazdów: o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, których szerokość nie przekracza 3,2 metra, a długość 15 metrów dla pojedynczego pojazdu, o 23 metrów dla zespołu pojazdów oraz wysokości do 4,3 metra.

Zezwolenia wydawane są na okres 6, 12 lub 24 miesięcy przez starostę ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przewozu, jeśli przewóz odbywa się także poza granicami naszego kraju, wymagana jest także zgoda naczelnika urzędu celnego.

 

KATEGORIA IV

Wydawane zezwolenia dla pojazdów: o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, o szerokości do 3,4 metrów, długości do 15 metrów dla pojedynczego pojazdu, do 23 metrów dla zespołu pojazdów i do 30 metrów dla zespołu pojazdów, o skrętnych osiach oraz wysokości nieprzekraczającej 4,3 metrów, i naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton.

Zezwolenia wydawane są na okres 6, 12 lub 24 miesięcy przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz dla przewozu poza granicami naszego kraju przez naczelnika urzędu celnego.

 

KATEGORIA V

Wydawane zezwolenia dla pojazdów: o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, o szerokości do 3,4 metra, długości do 15 metra dla pojedynczego pojazdu, do 23 metra dla zespołu pojazdów i do 30 metra dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach oraz wysokości nieprzekraczającej 4,3 metra, i naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla drogi oraz o dmc mniejszej niż 60 ton.

Zezwolenia wydawane są na okres miesiąca, 6, 12 lub 24 przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz dla przewozu poza granicami naszego kraju naczelnik urzędu celnego. Ponadto jeśli transport będzie prowadził przez most lub wiadukt, a dmc pojazdu będzie wyższa od dopuszczalnej, wówczas na 7 dni przed planowanym przejazdem konieczne jest pisemne poinformowanie zarządcy drogi, który najpóźniej na 3 dni przed tym terminem powinien określić warunki transportu lub podać przyczyny ewentualnego zakazu przejazdu.

 

KATEGORIA VI

Wydawane zezwolenia dla pojazdów: o szerokości do 3,4 metra dla drogi jednojezdniowej, do 4 metrów dla drogi dwujezdniowej (autostrady, ekspresowej, krajowej), ponadto o długości nieprzekraczającej 15 metrów dla pojedynczego pojazdu, 23 metrów dla zespołu pojazdów, 30 metrów dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach. Wysokość tych pojazdów nie może przekroczyć do 4,3 metra, a masa 60 ton, zaś naciski osi nie mogą przekroczyć wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton.

Zezwolenia wydawane są w ten sam sposób co dla pojazdów kategorii V z uwzględnieniem pozwoleń na przejazd mostami i wiaduktami.

 

KATEGORIA VII

Obejmuje pojazdy, które nie mieszczą się w podanych powyżej normach, a zezwolenie może być wydane, jeśli ładunek jest niepodzielny, uzyskano zgodę zarządcy drogi, istnieje możliwość wytyczenia trasy przejazdu uwzględniając bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zezwolenie wydawane jest przez GDDKiA w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, może się jednak czas oczekiwania wydłużyć do 30 dni w momencie jeśli do przewozu należy dostosować infrastrukturę drogową. Zezwolenie jest wydawane na 14 dni na przewóz jednokrotny i 30 dni na wielokrotny.

 

W kolejnych wpisać będziemy starali się opisywać zagadnienia związane z transportem ponadnormatywnym.

 

Źródło: GDDKiA, GiTD