Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego- wymogi

4/5 - (5 votes)

Wymogi potrzebne do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność związaną z krajowym transportem drogowym rzeczy musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Wymogiem koniecznym jest tu uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać takie zezwolenie i kiedy można go nie dostać?

licencja wymogi

Warunki wykonywania zawodu

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zastąpiło funkcjonującą do 2011 r. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Wymogi jakie należy spełnić aby otrzymać zezwolenie określone są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

 1. Do jednych z podstawowych warunków należy posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika (może go posiadać właściciel firmy, członek zarządu lub osoba uprawniona do zarządzania transportem w firmie). Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz złożenia, z wynikiem pozytywnym, egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną.
 2. Kolejnym istotnym punktem jest posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej. Zabezpieczenie finansowe wynosi co najmniej 9.000 euro na pierwszy pojazd oraz 5.000 euro na każdy następny wykorzystywany pojazd. Wymóg ten należy udokumentować rocznym sprawozdaniem finansowym (potwierdzonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę). Gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku pierwszy rok albo majątek uwierzytelniony w sprawozdaniu finansowym jest niewystarczający, dopuszczalne jest także na zasadzie wyjątku wykazanie zdolności finansowej za pomocą gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.
 3. Do równie ważnych aspektów należy posiadanie siedziby, w tym co najmniej jednego pojazdu i bazy eksploatacyjnej, czyli miejsca wyposażonego w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
 4. Od przewoźnika wymagane jest także posiadanie dobrej reputacji. Wymóg ten jest spełniony, gdy przedsiębiorca transportowy (lub zarządzający transportem) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne i nie został uznany za niezdolnego do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Uwaga!!! Wszystkie warunki muszą być spełniane nieprzerwanie.

Wniosek o udzielenie zezwolenia

Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w odpowiednim Starostwie. Do wniosku dołączyć należy wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków tj.:

 • oświadczenie dot. dysponowania bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy,
 • kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • oświadczenie dot. osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,
 • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (oryginały do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia,

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi: 1000 zł.

Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN oraz wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Terminy załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy powinien nastąpić jak najszybciej. Maksymalny czas to nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku (w uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc).

Aby wniosek został rozpatrzony, musi zawierać wszystkie wymagane elementy. Jeżeli będzie posiadał on braki, nie zostanie rozpatrzony. Organ ma jednak obowiązek wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia braków pod rygorem nierozpatrzenia wniosku. Wnioskujący jest zobowiązany uzupełnić te braki w ciągu siedmiu dni.

Kiedy organ może odmówić wydania uprawnień?

Podstawą odmowy wydania uprawnień przewozowych może być wyłącznie niespełnienie jednego z wymogów Rozporządzenia 1071/2009. Odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. Przedsiębiorca ma prawo wnieść odwołanie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Podsumowując

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oznacza decyzję administracyjną, która upoważnia przedsiębiorcę spełniającego warunki przewidziane w Rozporządzeniu do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenie to uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej.

Za wykonywanie transportu bez stosownego zezwolenia grozi kara administracyjna w wysokości 8.000 zł przy każdej kontroli drogowej.

Informacja za: //www.gitd.gov.pl, www.bip.gov.pl, www.firmatransportowa.wip.pl, www.abc-szkolenia.com