Zmiany w podatku VAT w 2017 r.

4.5/5 - (2 votes)

Nowe przepisu dotyczące VAT

Wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi od stycznia 2017 roku obowiązywać będzie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/965_u/$file/965_u.pdf

 1. Deklaracje tylko w elektronicznej formie.
 2. Rozliczenia kwartalne – ograniczenia.
 3. Zmiany warunków zwrotów VAT.
 4. Zaostrzenie sankcji.
 5. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika.
 6. Podsumowanie.

 

Zmiany VAT w transporcie

Ustawodawca wprowadzając nowe rozwiązania chce uszczelnić system pobierania daniny i uczynić go bardziej efektywnym. W połączeniu z nową Krajową Administracją Skarbową (KAS) wprowadzane rozwiązania prawne mają gwarantować większe wpływy do budżetu państwa. Będzie to miało wpływ także na branżę transportową.

 1. Deklaracje tylko w elektronicznej formie.

Swoistym nowum jest konieczność składania deklaracji VAT drogą elektroniczną. Dla podatników, którzy powinni rejestrować się jako:

 • podatnicy VAT UE,
 • dostawców lub nabywców towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia,
 • tych podmiotów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zobowiązane składać deklaracje, informacje oraz roczne rozliczenie podatku za pomocą środków elektronicznych

obowiązuje on od 1 stycznia 2017.

Pozostałe podmioty będą składały deklarację VAT w formie elektronicznej od 1 stycznia, ale 2018 roku.

Forma taka będzie obejmowała także te podmioty, które prowadzą transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT UE oraz działają w obrocie krajowym w odniesieniu do informacji podsumowujących (chodzi o dostawców towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT), jak również korekt tych informacji.

 1. Rozliczenia kwartalne – ograniczenia.

Zmienia się zakres podmiotowy obowiązywania udogodnienia jakim jest możliwość rozliczenia podatku w systemie kwartalnym. Od stycznia 2017 będą to mogły robić jedynie podmioty będące tzw. małymi podatnikami (ich roczna sprzedaż wraz z podatkiem nie przekracza równowartości 1,2 mln euro) a i tę grupę będzie ograniczał okres pierwszych 12 miesięcy, rozpoczynając od miesiąca, w którym zostali zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

 1. Zmiany warunków zwrotów VAT.

Chodzi głownie o dwa aspekty, które wpłyną także na firmy transportowe. Pierwsza dotyczy wydłużenia terminu zwrotu podatku w przypadku, gdy wymaga tego postępowanie sprawdzające zasadność zwrotu. Należy zaznaczyć, że weryfikacja może dotyczyć całego łańcuch dostaw, a zatem podmiotów pośrednio i bezpośrednio uczestniczących w dostarczeniu danego towaru. W efekcie urzędnicy mogą znacznie (nawet do 3 miesięcy ) wydłużyć i tak długi , bo 60 dniowy termin zwrotu.

Drugą stroną monety jest ograniczenie możliwości skorzystania ze skróconego terminu zwrotu (25 dni). Ustawodawca przewidział szereg warunków jakie należy łącznie spełnić, aby uzyskać taką możliwość. Na taki gest ze strony fiskusa będą mogły liczyć te podmioty, które m.in. są zarejestrowani dla celów VAT min. 12 miesięcy, składały deklaracje za każdy okres rozliczeniowy. Warto zwrócić uwagę, że szybszy zwrot będzie możliwy, o ile kwota nierozliczona w poprzednich okresach i przenoszona na bieżący okres nie przekroczy 3 000 zł.

 1. Zaostrzenie sankcji.

Nowelizacja przewiduje także zaostrzenie sankcji podatkowych. Dotyczy to głownie dwóch spraw. Kwestii prawidłowości naliczania podatku oraz wystawiania „pustych” faktur.

W nowym art. 112b ustala się, że sankcja w wysokości 30% będzie obowiązywać gdy:

 • podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie zapłacił podatku VAT
 • podatnik złożył deklarację, ale wykazał:
 • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej
 • kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej
 • kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego

Co ważne ustawodawca przewidział w tym samym artykule możliwość obniżenia sankcji do 20% w przypadku, gdy po zakończeniu kontroli lub w jej trakcie zostaną zniwelowane uchybienia (odpowiednio korekta deklaracji, jej złożenie i w obu przypadkach uiszczenie należnych kwot podatku VAT).

Ważne! Jeżeli jeszcze przed wszczęciem kontroli nieprawidłowości zostaną usunięte lub gdy będą one wynikiem błędów rachunkowych, czy oczywistych omyłek, lub gdy należne kwoty podatku są ujęte w okresach poprzednich lub następujących sankcje nie będą miały miejsca.

Dużo większą sankcję przewiduje art. 112c, który za nieprawidłowości wymienione powyżej, ale wynikające m. in. z posługiwania się w rozliczeniach fakturami wystawionymi przez nieistniejące podmioty lub dotyczące czynności, które nie miały miejsca, czy opiewające na niezgodne z rzeczywistością kwoty, nakłada 100% sankcję.

Poza sankcjami finansowymi nowela zakłada kary pozbawienia wolności za posługiwanie się „fałszywymi” fakturami oraz wykreślenie z rejestru podatników VAT. Organ podatkowy będzie uprawniony do takiej czynności jeżeli podatnik wystawił faktury, także korygujące, za:

 • działania niemające miejsca,
 • lub też był świadomy lub miał uzasadnione podstawy aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy bezpośredni lub pośredni towaru albo usługi nie są uczciwi i zyskują korzyści majątkowe w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku VAT.

Obciąża to w pewien sposób podatnika odpowiedzialnością za kontrahentów i zmusza do znacznej ostrożności w dobieraniu partnerów biznesowych. Problematyczna jest także duża uznaniowość i brak odpowiednich procedur wykluczających nadużycia urzędnicze.

 1. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika.

Nowelizacja dodaje w ustawie o VAT do art. 96, po ust. 4 kolejne – m.in. ust.4b, który mówi, że pełnomocnik dokonujący rejestracji podmiotu jako czynnego podatnika VAT, odpowiada do wysokości 500.000 zł za zaległości podatkowe jakie miały miejsce w wyniku czynności jakie miały miejsce przez okres 6 miesięcy od rejestracji.

Nowela w art. 3 dodaje też w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa art. 117c, w którym ustawodawca stwierdza, że pełnomocnik, o którym wspomina ustawa o podatku od towarów i usług (art. 96 ust. 4b) odpowiada solidarnie z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu pierwszych 6 miesięcy od dnia zarejestrowania jako czynny podatnik VAT. Jest to kolejne obostrzenie, które ma na celu uszczelnienie systemu i wyeliminowanie nieprawidłowości w działaniach przedsiębiorców. Nowela przewiduje również pewne ograniczenie tej odpowiedzialności – w art. 118 §1 jest mowa, iż nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli (w przypadku o którym mowa w art. 117c) do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 miesięczny okres od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, upłynęły 3 lata. Nowe przepisy czynią również osobę trzecia, czyli pełnomocnika, z uwagi na jego interes prawny stroną w postępowaniu podatkowym. Wydaje się być to naturalną konsekwencją w momencie, gdy pełnomocnik odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podmiotu, który reprezentuje.

Podsumowanie.

Coraz bardziej napięty budżet państwa wymaga rozwiązań, które umożliwią jego zasilenie. Od lat mówi się o uszczelnieniu systemu podatkowego i większej ściągalności danin na rzecz państwa. Ustawa nowelizująca ustawę o podatku od towarów i usług ma być narzędziem takich właśnie działań. Ostatnio obserwować można znaczące przyspieszenie prac legislacyjnych w Parlamencie. Pośpiech nie zawsze jest dobrym doradcą, szczególnie gdy chodzi o wypracowanie skutecznych, ale także zapewniających możliwość swobody działalności gospodarczej unormowań. Nadmierne „przykręcanie śruby” może mieć swój odwrotny skutek. Branża TSL jest szczególnie wrażliwa ze względu na liczne obostrzenia administracyjne i kwestie płynności finansowej oraz dużą konkurencję na rynku. O skutkach nowej ustawy będziemy mogli przekonać się w najbliższym czasie. Nowela wyszła już z Senatu, zatem plany wprowadzenia jej od stycznia 2017 roku są właściwie pewne.

Więcej info pod:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/zmiany-w-vat/artykuly/997708,duza-nowela-vat-wyludzanie-vat.html
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/749615,Zmiany-w-podatku-VAT-od-1-stycznia-2017-r-Co-czeka-podatnikow.html
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/965_u/$file/965_u.pdf

 

 

Zapisz