Zmiany w transporcie odpadów

4.3/5 - (3 votes)

Od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać zmieniona ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. Na nieuczciwe osoby czekają nowe kary chociażby za przetwarzanie odpadów. Za co przewoźnicy będą musieli zapłacić w razie nieprawidłowości przy transporcie odpadów?

 

Spis treści

 1. Koniec nielegalnych przewozów odpadów i dzikich wysypisk
 2. Co czeka przewożących
 3. Trzeba zwracać uwagę na dokumentację i przepisy

 

 1. Koniec nielegalnych przewozów odpadów i dzikich wysypisk

Po wielokrotnie nagłaśnianych przypadkach nielegalnych wysypisk śmieci oraz dzikiego wywozu odpadów, zmiany zapowiedziało Ministerstwo Środowiska. Projekt uzyskał tryb pilny, jak podkreślano w uzasadnieniu nowelizacji ustawy „Rada Ministrów uznała wymieniony projekt ustawy za pilny ze względu na konieczność niezwłocznego wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zwalczanie procederu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach nieprzeznaczonych na ten cel lub w których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami”.

 1. Co czeka przewożących

Wprowadzenie zmian to przede wszystkim kary. I tak Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na przewożącego odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 20 do 100 tysięcy złotych, jeżeli ten, choćby nieumyślnie:

 • nie wykonał przewozu określoną trasą przejazdu,
 • przewoził odpady bez posiadania wymaganych dokumentów,
 • w zezwoleniu na transport nie jest wpisany jako przewoźnik odpadów,
 • złamał warunki odnoszące się do typu opakowania odpadów,
 • transportował odpady bez odpowiednio przygotowanych dokumentów lub źle wypełnionych,
 • wymieszał odpady podczas transportu, które były objęte oddzielnymi zgłoszeniami,
 • dokonywał przewozu odpadów wymienionych w załącznikach III (odpady tworzyw sztucznych), IIIA (gazety, czasopisma) oraz IIIB (odpady rolnicze czy leśnicze) bez informacji wymaganej na podstawie art. 18 rozporządzenia nr 1013/2006 lub gdy informacja nie została dołączona w formacie określonym w załączniku VII do rozporządzenia nr 1013/2006.

 

Ukarane karami pieniężnymi od 15 do nawet 500 tysięcy złotych zostaną osoby, które poza stacją demontażu zabiorą z pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • elementy lub substancje niebezpieczne, w tym płyny,
 • wyposażenie lub części nadających się do ponownego użycia,
 • elementy nadające się do odzysku lub recyklingu.

 

 1. Trzeba zwracać uwagę na dokumentację i przepisy

Przewożący odpady będą musieli zwrócić uwagę na dokumenty. Jeżeli nie będzie w nich informacji o posiadaczu śmieci który je przekazuje, oraz osobie, do której trzeba je dostarczyć, to przewoźnik staje się ich właścicielem.  Pojazd przewożący odpady może wraz z kierowcą zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Może się to zdarzyć w kilku sytuacjach podczas kontroli:

 • naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
 • przewożenie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy,
 • naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

W przypadku zatrzymania samochód wraz z odpadami jest odsyłany, do wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsca spełniającego warunki ich magazynowania. Dzieje się to na koszt przewoźnika odpadów. Lokalizacje takich placów mają być konsultowane ze starostami powiatów, w których mają się one znaleźć.

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/gospodarka_odpadami/mpo/Transgraniczne_cale_internet.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5571155BFA743425C12582B40051BBC1/%24File/2662.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001479/O/D20181479.pdf